Nieuw

Nieuw binnen divers 1

Nieuw binnen divers 2

1983 Wat te doen met gesloopt fabrieksterrein?

Voorjaar/zomer 2023

Zeilwedstrijden 1941

Plan voor cultureel centrum Halbertsmahûs (2016)

Straatarchief Zevenhuizen

Straatarchief Oerhaelspaed

Straatsrchief Noorderdwarsstraat

Drie nieuwe Grouster klokken in het bestand

ds. F.H. Pasma “De Doopsgezinden te Grouw” (1930)

.

Voorjaar 2022

1912 Hieke Veenstra-Boerke yn 1983, Tusken Grien en Baai_deel 1

1912 Hieke Veenstra-Boerke yn 1983, Tusken Grien en Baai_deel 2

1912 Hieke Veenstra-Boerke yn 1983, Tusken Grien en Baai_deel 3

1931 luchtfoto Grou tusken De Grou, Parkstrjitte en Minne Finne

Bewoners tussen Grien en Baai

1912 Tusken Grien en Baai, plattegrûn

1984 (ca) De Grouster Merke omstreeks 1900

1984 It Lege midden; De Burd onvrijwillig achter de pont

2021-12 Middelpunt; Sportcentrum Grou 1945-2021

1959 De Spiegel / Het gevecht van Sint tegen Sint

1977-10-28 Krite Grou, De Bear fan A. Tsjechov_kl_deel1

1977-10-28 Krite Grou, De Bear fan A. Tsjechov_kl_deel2

1977-10-28 Krite Grou, De Bear fan A. Tsjechov_kl_deel3

1998-12-06 Krite Grou, Rjochtdei_kl

2021-12 Middelpunt; Sportcentrum omgevormd tot beheersstichting Meinga

.

Najaar 2020

2020 Hot nieuws: Sint Piter heeft nieuwe helper: Aldemar

1950 De Spiegel, Reef de zeilen! … Grouw

1912 en later_zeilen_divers

1940 A. Sjollema, De Friesche IJssport (in “Friesland “)

1927 prijswinnaars [vermoedelijk schaatsen]

1927-12-18 Hardrijderij voor vrouwen

1930 hardrijderij van mannen te Grouw

1929 Jong Frisia op schoolplein

1936-07 Panorama, juli 1936; CFN Hin, Zeilen en zwalken op de Friesche Meren

1934  It Fryske Gea waarschuwt tegen te veel zomerhuisjes aan Pikmeer

1939 [ca] afbraak schoolhuis Parkstraat

1928 Krite Grouw, toneelvereeniging Thalia, De laitsjende Wierheit

1942-1943 Grouster jonges te wurk steld yn Dútslân

1944-10-14 Lastgeving tot het verrichten van persoonlijke diensten in Drenthe

1944-12-20 Fonds ASF; Verzoek om voedsel te sturen

1944-12-22 Verzoek van bondsmakker ASF om voedsel te sturen

1945-01-01 Bedrijfsvolkstuin Bureau Voedselommissaris, openstaande betaling

1945-05-05 Frisia, bulletin

1945-05-09 Frisia, bulletin

1965-02 VVV, Dit is Friesland, toeristisch maanblad, Grouw

1998-12-06 Halbertsmadei; opfiering Rjochtdei

Personiel Halbertsma 75 jier lyn


Zomer 2020

Aeisikersklub De Ljip 

1949-1945 Foto’s van Cobie Douma


Voorjaar 2020

1982-04 inrichting Halbertsma-terrein

1978-09 T Hoekema, Trije Grouster Stúdzjes fan S A Schoustra

1983-1985 plakboek Ietsje Huisman-van der Meer​

1982-1991 plakboek Ietsje Huisman – van der Meer

1985 KJ Vrijling, Van Spande Kont tot Minne Finne

1982-04 inrichting Halbertsma-terrein​

1962 nw_Pipernutsankjes_nw

2002-02 S Odinga, De Sint Piter, yn gearwurking mei de Gratendammer

1982 B Bruinsma ea, vv GAVC jubileumboek

1973-12-01 [ca] Hajema en Partners, Nota komplan Grouw


Winter 2020

2008-03-22 ef Tekst by tentoanstelling oer Eeltsje Halbertsma yn Museum DTG

1990-06-30 Redevoering EH Halbertsma bij heropening Museum De Trije Gritenijen

1938-11-09 aankoop land tbv vaarweg Stroobos-IJselmeer

1984 WG van den Berg ea, Gedenkboek Personeelsvereniging Halbertsma Grouw 1945-1984

1972 Grouw voor Watersport, Recreatieoord Yn ‘e Lijte

1941 Johan Luger, De kof gaat voor de baat uit

In franse dienst

1980 25 jaar Jeugdherberg ‘Oer ’t Hout’  

1938 zeilwedstrijd voor beurt- en vrachtschepen

Een Grouster horecafamilie

1916 Zeilwedstrijden Lyts Frisia

1916-05-13 [ca] Opening Seizoen Zeilen

1923 Zeilmakerij de Vries

1927  Pompstation waterleiding Grouw

1927 prijswinnaars [vermoedelijk schaatsen]

1927-12-18 Hardrijderij voor vrouwen

1930 hardrijderij van mannen te Grouw

1929 Jong Frisia op schoolplein

1928 [ca] Klaas van der Meer en echtgenoote gouden bruiloft

1937-08-26 Geertje van Leeuwen-Veenstra 100 jaar

1928 Krite Grouw, toneelvereeniging Thalia, De laitsjende Wierheit

1930 Sint Piter

1934 [ca] Sint Piter

1934  It Fryske Gea waarschuwt tegen te veel zomerhuisjes aan Pikmeer

1935 hoog water, alleen polderdijk nog zichtbaar

1937 Oostersche kunsten in Friesland,  Jan Riemersma, Jean Lumière

1939 [ca] afbraak schoolhuis Parkstraat

1950 De Spiegel, Reef de zeilen! … Grouw

1980 25 jaar Jeugdherberg ‘Oer ’t Hout’

1949 Het dorp zonder Sinterklaas

1986 S Bangman, Dum de Murd

1988-10 JD van der Velde, Toekomst Grou

1995-04-08 40 jaar Herberg ‘Oer it Hout’, Grou

1915 [ca] skipkesilen yn ‘e Galle_1

1915 [ca] skipkesilen yn ‘e Galle_2

1915 [ca] skipkesilen yn ‘e Galle_3

1999 skipkesilen, tentoonstelling en tekening Frisia jachtje

1721 Sint Piter Tsjerke [tekening] 

1918 sicht fan de Vrijheid op Hellingshaven [tekening]

1918 poarte mei tsjerke [tekening]

Sint Piterkerk                 

De Sint Piter yn sûkerwurk troch bakker Jan de Wit

1981-09-25 voorstel aankoop bedrijfsterreinen Halbertsma

1981-09-15 Grouw haalt achterstand in werkloosheid in

Het dorp Grouw van de zuydkant te zien

toer sûnder steigers   

toer yn de steigers


Najaar 2019

1937-07-03 kampioenswedstrijden KZ Oostergoo

1938 KZ Oostergoo, regenbogen

1928 zeilsport

1912 De Prins, KZ Oostergoo, zeilwedstrijden

1923 KZ Oostergoo, zeilwedstrijden 75 jarig bestaan

Noot: ‘de boetebus’

Programma Stifting Grou 2019-2020

Jongstra, R ea, Apollo Grouw 1892-1992, honderd jaar muziek / deel 1

Jongstra, R ea, Apollo Grouw 1892-1992, honderd jaar muziek / deel 2

– ‘k Wit ien dei yn ’t jier …. / Ferhalen, lieten en aardigheidsjes oer Sint Piter  (2003)


Zomer 2019

Lijnbaan of touwslagerij

Beroepsvissers van Stralen

1990 Lezing drs. E.H. Halbertsma over de bruorren-Halbertsma

1966 Brochure van Partij van de Arbeid

Sybren’s Plakboek 8A

Sybren’s Plakboek 8B

J Vledder-van der Knoop eo, Swarte Pyt kin fleane en oare ferhalen (1989)

2015 Jeltsje Ratsma-de Jong [1874-1973], Oantinkens oan myn libben

1998 Bangma, S; Bûntsje, in ferhaal út it wetterlân

2012-04-13,14,15 Mingd Koar Grou, 100 jier, Jubileumconcert

2012 Mingd Koar Grou, 1912-2012, Jubileumuitgave

Sybrens Plakboek no 9 / Myzyk yn Grou

2009-11-01 Marwiven, Benefytkonsert foar Ned Brandwonden Stichting

2011-11-04 Jubileumconcert De Marwiven

Sybrens Plakboek no 9 / Sport yn Grou

2013-05-25 magazine, 15 jaar Grouster Roeisloepenrace


Voorjaar 2019

2015  65 jaar Sint Pitermearkes

1975-1982 plakboek Ietsje van der Meer

1912-06-30 2de Zangersfeest

1964-1966 Rieleks

2008 150 jaar Oostergoo hotel restaurant sinds 1858 

2002 aanleg verbindingskanaal Biensma

1992 ombouw A32, viaduct en aquaduct

1999 bouw spoorbrug

1999 sloop Stork, aanleg Hellingshaven

2004 sloop timmerbedrijf De Wal

1972 U H Brolsma, Fyftich jier fuotbalsport op in Frysk doarp

1965-1974 plakboek Ietsje Huisman-van der Meer (deel 1)

1965-1974 plakboek Ietsje Huisman-van der Meer (deel2)

Levensmiddelenuitdeling 1826

Lyts Fenwierstra bewoners

Hellinghaven

Ned Hervormde Kerk bezit 

Plukjes Grouster geschiedenis

Smeden in de smedrij aan de Hoofdstraat 

Tjesmawier bewoners

Wiglema bewoners


Najaar 2018

SA Schoustra, It Gild te Grou 1776-1976 (1997)

H. Fopma eo, Fûgelwacht Grou 1946-1996 (1996)

Boelguodkaartsjes

(Rijks)monumenten in en rond Grou

Louw H Atema, Nostalgisch gezicht Grouw (ca 1985)

F Brouwer-van der Meer ea, Fan strjitten en stiennen, (1992)

Sint Piterkomitee, Grou sjongt Sint Piter, (1992)

H vd Mei, 1890-1985 Onder wapperende wimpels, KWV Frisia 125 jaar, (1985)

JP Rottiné eo, Fan sutelskou nei sylskou, 50 jier GWS skouwen, (1988)

Taeke Hoekema, Grouster Almenak, (1974)

JP Rottiné, 75 jaar Grouwster Watersport, (2010)

Verslag 40e bedrijfsjaar GEB te Grouw, (1951)

F Rouwé-Bosch ea, ‘k Wit ien dei yn ’t jier, (1965)

L Brolsma, To skûtsjesilen mei it Âlde Grouster fearskip, (1966)

SA Schoustra, 1875-1975 De krite yn ‘e krânse, (1975)

Frisia eerste lokale Friese krant in digitaal archief, (2007-01-30)

Skipkesilen