Lijnbaan of touwslagerij

De lijnbaan of touwslagerij van Grou

Wanneer precies is niet bekend maar ruim voor achttienhonderd liet de Grouster zeilmaker Ype Douwes of zijn zoon Ate Ypes Faber langs de Molefeart * een lijnbaan aanleggen. De lijnbaan was wel zo’n 285 meter lang en ongeveer 12 meter breed . Hij bestond eigenlijk uit twee delen. Er was een opslag- en teerloods  van ongeveer 60 meter lang en een touwslagerij van zo’n 225 meter lengte. Of de touwslagerij ook overdekt was weten we niet.  Evenmin is bekend of de Grouster lijnbaan een enkele- of een dubbele lijnbaan geweest is. In de lijnbaan werd touw gedraaid. Men gebruikte daar vaak hennep voor dat uit de Oostzeelanden werd aangevoerd. Om de ongeveer vijftien meter stonden palen in de lijnbaan waarin krukken werden gestoken en op die krukken werden weer pennen geplaatst. Langs deze pennen spande men draden die door ze rond te draaien een dikker touw gingen vormen. Zo kreeg je driedraads touw of het veel zwaardere dertig draads touw. Het aller zwaarste scheepstouw  was vijfendertig draads  Na het overlijden van Ate Ypes Faber wordt de lijnbaan gekocht door hellingbaas Claas Piers Sjollema.

In de L.C. van 18 juni 1803 lezen we: De LIJNBAAN te Grouw, lange Jaaren met veel succes gedreven door de Hr. Ate Y. Faber, is door de ondergeteekende gekogt, welke zig recommandeert in een ieders gunst, onder belofte van een ceviele bediening.

In 1876 bericht de L.C.: Grouw, 8 Augustus. Heden morgen is alhier de touwslagerij met gereedschappen en benoodigdheden geheel afgebrand. De vorige week was nog voor een groot bedrag aan hennep ingeslagen. Oorzaak onbekend.

De eigenaar was niet verzekerd maar gelukkig voor hem krijgt hij van de Grousters veel hulp zodat hij op 11 october van dat jaar de volgende advertentie in de L.C. kan laten plaatsen:

      TOUWSLAGERIJ

De Ondergetekende heeft zijne Touwslagerij weder in gereedheid. Hij beveelt zich beleefdelijk bij het geachte publiek aan tot de levering van alles wat tot dat vak behoort, en betuigt zijnen innigen dank aan allen, die hem in staat hebben gesteld zijne Affaire weder te kunnen uitoefenen.

        Grouw, 4 October 1876

Waarschijnlijk komt het einde van de Grouster lijnbaan in 1891.  Er is dan nl. boelgoed te Grou wegens faillissement  ten huize van Gerben Durks Jonker, Koopman en Touwslager.

De Lynbaansfeart is later gedempt en op de plaats waar de lijnbaan gestaan heeft werd een straat met nieuwbouw woningen aangelegd. De gemeenteraad van Idaarderadeel besloot op 7 maart 1952     om deze straat de naam Lynbaanstrjitte te geven.

 *De Molefeart was bij Zevenhuizen een afsplitsing van het Nij Djip en liep langs de boerderij Koldaard naar de Tynje.