Tsjalling Hiddes Halbertsma

Tsjalling Hiddes Halbertsma, (12-01-1792 / 12-12-1852) is de tweede zoon. Hij was vooral koopman,  eerst in de graanhandel en later ook in de boter- en kaashandel. Tsjalling handelde met overleg en beleid en verwierf welstand en aanzien.De rol van koopman en de status van vooraanstaand burger, pasten hem. Tsjalling Halbertsma had, in vergelijking met zijn broers Joast en Eeltsje, slechts een bescheiden rol in de totstandkoming van de ”Rimen & Teltjes”.

Tsjalling was lid van Provinciale Staten van Friesland. Over Tsjalling schreven zijn broers Joast  en Eeltsje het volgende tafereel: Nog geen jaar na de dood van zijn eerste vrouw ging Tsjalling, 45 jaar oud, een jonge vrouw vrijen. Zowel zijn kinderen als zijn broers zagen dit met lede ogen aan. Op een dag moest broer en dorpsarts Eeltsje een visite afleggen bij de bedlegerige moeder van de weduwe. Hij trof daar behalve de patiënte ook haar dochter en vrijer Tsjalling. Eeltjes diagnose was kort en bondig: ”De ien komt om’t fleis en de oare om de bonken”. Zo’n opmerking tekent de gebroeders Halbertsma ten voeten uit. Vormelijkheid en burgermansfatsoen strookten niet met hun karakter en afkomst; ook toen zij inmiddels tot de maatschappelijke bovenlaag behoorden bleven zij in conversatie, correspondentie en publicaties “sljucht en rjucht”.