Hoannepôle

DE HOANNEPÔLE

Aan de zuidkant  van de Stationsweg, iets achter het gemeentehuis van de intussen opgeheven gemeente Idaarderadeel, stond enkele honderden jaren een woning met een erf van 1300 m2. In de volksmond werd deze locatie “de Hoannepôle” genoemd.

Al in 1694 wordt gesproken van: “een huysinge met sijn quotele hieminge, staande ende gelegen een weinigh buyten de inbuijren van den dorpe Grouw, de Haene Polle genaamt”.

En in 1728 is sprake van Ege Idzes te Grouw, die ”een kamer met de helft van de hieminge de Horne Polle, even buiten het dorp, wonende bij Sierds Wybrens weduwe” koopt. Claes Jentsje, mr. Bakker koopt de andere helft der Horne Polle, bewoond door Ruurt Hommes. Het huis werd toen dus in tweeën bewoond.

In 1800 komen we tegen: ”deftige huize en erve, bestaande uit een kamer, ruim voorhuis en zolder, waarbij een ruim bleekveld, hovinge met vruchtbomen en plantage omringd, een schone en vruchtbare tuin, staande en gelegen even buiten den dorpe Grouw, de Hanepolle genaamd”.

De bewoners verdienden de kost met het houden van enkele koeien, “in komelker”, en de opbrengst van de fruitbomen en moestuin.

In 1850 veranderde de situatie. De weilanden, grenzend aan het perceel, werden verkocht en de Grouster Sint Piterkerk werd eigenaar. Hierop  werd in 1860 de nieuwe begraafplaats aangelegd. De ruimte die nog overbleef werd later gebruikt voor een plantsoen dat in 1898 de naam Wilhelminapark kreeg. “De Hoannepôle”  stond hier los van en bleef een zelfstandig  perceel met een sloot tussen erf en park.

Bijna de gehele negentiende eeuw werd “de Hoannepôle” bewoond door een familie Dijkstra.

In 1923 werden begraafplaats en park, tot die tijd eigendom van de kerk, gemeente eigendom. Eerst In 1967 kwam ook “de Hoannepôle” in handen  van de gemeente.  De sloten om het perceel werden gedempt en het terrein werd een deel van het park.

De woning bleef nog een periode in gebruik als opslagplaats en werd uiteindelijk afgebroken. 

Toch leeft de naam “Hoannepôle” nog in Grou. De stichting die de dieren en vogels in het park verzorgt, heeft als naam “de Hoannepôle “ gekozen.

Bron: Archieven Sint Piterkerk, Leeuwarder Courant en weekblad Frisia.