1998 Bangma, S; Bûntsje, in ferhaal út it wetterlân