Badhuis

Het Grouster Groene Kruis stelde zich in de dertiger jaren ooit ten doel, te staan voor de gezondheid van de Grousters. Middels twee loterijen werd destijds actie gevoerd om aan geld te komen voor het bouwen van een badhuis. In 1933 verrees er in Grou een prachtig modern badhuis aan de Gedempte Haven. Het bevatte 8 douches en 2 baden. Men kon lid worden van de Stichting die het badhuis beheerde. 

Van de badgelegenheid kon gebruik gemaakt worden op de vrijdagavond en zaterdags gedurende de hele dag. Leden betaalden 10 cent en mochten daarvoor 20 minuten douchen, niet-leden betaalden 15 cent per keer. De eerste beheerder was de heer E.A. Bruinsma en later de heer T. Engelsma.

Spreuken:

Er stonden opwekkende spreuken op de wand van het badhuis, zoals: Een huid met vuil bedekt is als een schoorsteen die niet trekt.

Het BADHUIS te Grouw opgeheven. (Frisia 24 juni 1965)

Na meer dan 30 jaren in een behoefte te hebben voorzien, heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien het badhuis te Grouw definitief te sluiten. Het nadelig exploitatiesaldo is de laatste jaren dermate gestegen dat langer openstelling niet meer verantwoord is. De oorzaak van deze slechte exploitatie-uitkomsten ligt in een voortdurende daling van het aantal verstrekte baden. In zekere zin is dit een verheugend verschijnsel, want het is een gevolg van het feit dat de meeste woningen ter plaatse in de loop der jaren zelf voorzien werden van een goede bad- of douche-installatie. Het badhuis werd daardoor voor verreweg het grootste deel der plaatselijke bevolking overbodig. Het bestuur was zich terdege bewust van het feit dat sluiting een groot gevaar betekent voor het overige kleine deel der bevolking, maar het zag geen kans een betere financiële grondslag te scheppen om daardoor handhaving van het badhuis mogelijk te maken. Verhoging der badprijzen leek het bestuur niet uitvoerbaar omdat deze reeds vrijwel het maximum hadden bereikt. De gemeente heeft jarenlang een belangrijke subsidie verstrekt maar is niet bij machte het grote verlies, dat de laatste jaren werd geleden, aan te vullen. Ook van de hogere overheid kon geen steun worden verkregen. Met de sluiting van het badhuis neemt een stukje cultuur te Grouw een einde. Een niet onbelangrijk stukje cultuur als men bedenkt dat in de loop der jaren meer dan 360.000 baden werden verstrekt. Wij vernemen dat nog geen besluit werd genomen over de verdere bestemming van het badhuisgebouw. Hierover zal nu nader worden beraadslaagd. 

Op 24 oktober 1966 is het gebouw verkocht aan de heer Jaap Veenstra. Zo is er dan op 24 augustus 1967 officieel een einde gekomen aan de “Stichting het Badhuis” te Grou.