Begraven personen in de kerk tot 1811

16 

Anno 16.4 den [26] maert is in den heere gerust de eerbare Antie Douwes A[l]…….. olt 73 iaar ende leit hier begraven 

16 

Ao …. den …. is in den heere gerust den eerbaren Tiedzke van Bonnema in leven echte huisvrouw van de heer secretr Arnoldus van Hobbema olt .. iaer ende leit alhier begraven 

16 

Ao ………… ma ……………[eer]saeme Willem Willems die ……. Nidam olt ontrent 83 iaer ……. en ………… begraven 

1622 

de 31 maey sterf deerb[re] .. ed Gerbens docht[er] ..rft…. huisfro[u] …. Ian Ia[cobs] ….. alhier begraven 

1632 

Ao 1632 de 23 septembr sturf d eerbare Nyes [Meinerts]dr huisfrou van Willem Willems olt ontrent 73 iare hier begra 

1636 

[An]no 1636 den 25 septr sterf de eerba[re] Antie Simmes dor huisvrou van Frans Lou.. out 34 iaeren ende leit alhier begraven 

1638 

Anno 1638 den ………… seer godtsalich in den heere ontsla[pen] Ciprianus Sixti in syn leven dienaer des g[odl]yk[en] woorts in den dorpe Grouw ende leit hier begraven 

1649 

Abraham van Roorda oud grietman van Idaerderadeel gesturven tot L[eeu]werden den 22 august[i] 1649 int 79 iaer syns ouderdoms is hier begraven 

1652 

Ruard van Roorda secretaris van Idaerderadeel gesturven tot Amsterdan den 22 february 1652 int 40 iaer syns ouderdoms is hier begraven 

1672 

Anno 1672 den … januarius is in de heere gerust den eersamen Idsert Willems Nidam out 21 jaer ende leit hier begraven 

1680 

Ao 168[0/9?] …………….. …………..s …… z . Nidam h[ier begra]ven 

1680 

Den 4 may 1680 is overleden Siouckien Cipriani …..[vius] oldt 45 iaren en is hier begraven 

1685 

Ao 1685 den 12 en ianuary is in den heere gerust den welgeleerden heer Arnoldus van Hobbema in leven secretst va Idaerderadeel olt in 66 iaer ende leit alhier begraven 

1692 

Anno 1692 den 20 febrewary is in den heere gerust de eerbare Ietske Idserts Nidam huisvrouw van Homme Cornelis Glesk out int 45 ste iaer en leit hier begraven 

1714 

Ao 1714 den 8 augusti is in den heere gerust Hiltie Klases Goslinga huisvrou van Bote Idses Nidam 

1715 

Den 11 janu 1715 is in den heere gesturven Aefjen Valcken echte huisvrouw van Aggaeus Bruynsma out secrts van Ydaerderadeel geboren den 9 martius 1668 en leit alhier begraven 

1717 

Anno 1717 den 22 augusty is in den heere gerust den eersamen Bote Idses Nidam out 59 iaer en leit alhier begraven hoopen op een salygh opstandinge 

1730 

Den 22 may 1730 is in den ouderdom van byna 70 iaaren seer godsalich ontslapen iuffu Anna Camper a Croddebosch huisvrou van dr Timaeus Beylanus mede oldste advocaet voor den hove van Frieslandt en den i juny alhier be[gr]aven 

1737 

Ao 1737 den [3]0 maart is in den heere gerust de heer Timeus Beylanus oudste advocaat voor den hove van Frieslandt en oud burgermeester der s[ta]d Leeuwarden oud synde byna [79] iaaren en leit alhier begraven 

1738 

Anno 1738 den .. ianuarius is in den heere godsaliglijk gerust den deugdrijken en godvrugtigen Hi..y van Asperen in haar leven waarde egtgenoot van Ian Hie[l]kama mede volmagt ten landsdage [en] bisitter van ’t e: d. geregte [van] Idaerderadeel oud in ’t  

1739 

Ao 1739 den 9de october is in den heere gerust de heer Iustus Beylanus advocaat voor den hove van Friesland en medecyne docter en vroetsman der stad Leeuwarden oud sijnde bijna 41 iaaren en leit alhier begraven 

1741 

Den 12 maart 1741 is in den heere gesturven Aggaeus Bruynsma out secrts. van Ydaerderadeel geboren den 13 augustus 1666 en leit alhier begraven 

1743 

Anno 1743 den .6 july is in den heere on[tslepn] ………….s……….. men Ia[n Hielkama] in zyn [leven] ……. [ge]commiteerde ten landsdage [en] bisitter van de e:d: geregte van Idaarderadeel en ontvanger tot Grou[w] oud [in syn] 54 jaar en is alhi 

1750 

Den 18 septemb: is geboren Fetje Joostes Halbetsma 1750 

1754 

Ao 1754 den 13 maart is in den heere ontslapen de eerwaarpde[ godzalige en wel geleerde heer ds Iohannes van Gorkom pastor in Grouw oud in syn 43 iaer en leit alhier begraven 

1765 

Anno 1765 den 8 october is in den heere gerust den eersame IJpe Douwes in leven mr seilmaker tot Grouw oud 43 jaar en 6 maanden en leit alhier begraven 

1768 

Den 20 december 1768 is de heer Petrus Bruinsma i:u:d: secretaris van de gerechte van Ydaarderadeel oud 66 jaaren in den heere gerust en leit alhier begraven 

1769 

Anno 1769 den 23 desember is in den heere gerust de eerbare Baukje Reitsma in leven huisvrouw van Ate Ypes Faber mr seilmaker te Grouw in den ouderdom van 23 jaar k 6 maanden en leit alhier begraven Al vroeg na ’t eeuwig huis verlost van ’t aerdsch ge 

1772 

Den 31 october 1772 is soo wy hoopen in de[n heer]e gerust Anna Coopmans oud negen weken en drie dagen en legt hier begraven 

1774 

t’is ruim eenendartig jaar geleden dat Baukjen Ansches hier beneeden ontsield zijnde bagraven is 

1775 

Den 12 augustus 1775 overleed de wel eerwaarde zeer geleerde heer Carolus Kutsch oud 63 jaaren en agt maanden, hebbende de tijd van 38 jaaren Gods kerke gedient t.w. 6 1/2 jaar te Haskerhorne cum annexis 11 1/2 jaar te Makkum en ruim 20 jaar hier te Grouw 

1779 

Den 10 september 1779 is overleeden haar tweede broeder ………… 

1780 

Den 18 september 1780 is godzalig gestorven den eerwaarden Ids Alders Hasselaar laest bedienaar des evangeliums op het Heerenveen en Cnype oud [ruim] twee en seeventig jaaren en leit hier begraven 

1787 

Haar edel had twee kinderen ter waereld gebragt Gerhardus Athenus geboren den 24 juni 1787 dog gestorven den 9 octob: 1787 

1787 

Hier rust het stoffelijk deel van Maria Geertruid van Gorcum in leven huisvrouw van Ate Ypes Faber in ’t vertrouwen van een salige opstandinge overleden den 8 august 1787 in den ouderdom van ruim 38 jaaren na voorgaande geloofsverlangen om van het lichaam 

1788 

Juffrou Baukje Faber in leven huisvrouw van den wel eerw: heer Isaak Hemsing predikant te Hempens en Teerns is overleden den 4 novemb: 1788 in den ouderdom van 18 jaar en 11 maanden onder een blijde geloofs roem ende borg geregtigheid van haaren verlosser 

1789 

en Athenus Gerhardus geboren den 27 octob: 1788 maar overleden den 7 jan: 1789 waarvan het eerste te Hempens en het andere hier bij haar ed: begravenis Dit onderstaande grafschift was de overledene bij haar leven eigen en is hier ter gedagtenis van dez 

1790 

Den 18 augustus 1790 is overleden Dieuke Ates in leeven huisvrouw van Ype Douwes Faber in den ouderdom van 65 jaren en ruim 4 maanden en leit alhier begraven 

1792 

Anno 1792 den 16 may is in den heere gerust den eersamen Hans Arents in leeven castelein tot Grouw oud 40 jaar en drie maanden en leit alhier begraaven 

1792 

na agttien jaar is ook begraven Pieter van Asperen een braven haar man in dee Valeij gewis zij rusten zonder te beseffen vant geen hun jongste zoon moet treffen die hier een zestal dierbaar kroost van s moeders borst en schoot ontnomen vier zoonen 

1803 

Ao 1803 den 30 maart is overleeden de heer Ate Ypes Faber in leeven mede regter van de grietenije Idaerderadeel en mr zeilmaker en touwslager te Grouw in den ouderdom van ruim 57 jaaren en leit alhier begraven Ofschoon ’t sterflijk deel rust onder des 

1803

Ao 1803 den 5 junij is overleeden IJpe Ates Faber in den ouderdom van 11 jaaren en 16 dagen en leit alhier begraven 

1803 

Ao 1803 den 5 september is overleeden Grietje de Boer wedu van wijlen de heer Ate Ypes Faber in leven mede regter van de grietenij Idaerderadeel em mr zeilmaker en touwslager te Grouw in den ouderdom van ruim 35 jaaren en leit alhier begraven 

1803 

Uit liefde voor de armen door K:J: Andriese & M: Siebrens echtelieden Grouw anno 18 9/10 03 

1810 

Den 11 maij 1810 is overleden Ibeltje Idzes Hasselaar huisvrouw van Ruurd Koopmans in den ouderdom van bijna 67 jaren en legt alhier begraven 

1811 

[Den 21] august 18[11] is overleden den [wel] eerwaarden & zeer geleerden [heer] S.W.C. Engelberts [’s mor]gens sirca 3 uur in den ouderdom [van] 78 2/3 jaar. Den wel eerwaarde [heeft] het evangeli van Jezus Christus [bijna] 52 jaren gepredikt in de [ge]r