11a Fiskje yn De Baai tsjinoer it paad nei Sevenhuzen

f.l.n.rj.:

Gjalt Kuperus, Jan Pieter Rottine en Bobbie van Lith,

de oaren binne in omke en muoike fan Jan Pieter Rottiné, it famke is syn nichtsje Hennie, letter troud mei Albert Brandsma.

> naar pagina 12