6 De pôle by Sevenhuzen

Jan Pieter Rottiné op De Pôle by Sevenhuzen.

Op de eftergrûn rint It Nijdjip. Oan de oare kant sjogge wy it fee yn it lân dêrefter. Op de eftergrûn rjochts de pleats “Toetsma”, de pleats fan Miedema.

Yn it midden sjogge wy wierskynlik it pleatske fan de wenningbouferiening en/of de Halbertsma-garage oan it ein fan de Nesserdyk by it nije PM-kanaal.

De greide stiet fol blommen.

> naar pagina 7