Bewenners fan Sevenhuzen

Zevenhuizen 1         (169)

Zevenhuizen 1 makke in part út fan it hûs “Abbema State”. Abbema State is fan eartiids in pleats mei buorkerij situearre oan de Parkstrjitte. Op de minuut-kaart fan om-ende-by 1810 stiet de pleats al oanjûn. Wy krije it idee dat der doe in oar hûs foar de pleats stie.

Dat soe goed kinne, want út histoaryske boarnen docht bliken dat der yn de 16e-18e ieu al sprake wie fan “Lyts Abbema” en “Grut Abbema”.

Lyts Abbema soe sa likernoch op it terrein fan it hjoeddeiske begraafplak fan Grou stien hawwe. It ferhaal giet dat  nei it ferdwinen fan Lyts Abbema der letter as oerbliuwsel al lang in soart fan terp west hat en dat it doe boartersplak fan Grouster jeugd (Eeltsje Halbertsa) útmakke hat.

Grut Abbema soe dan de hjoeddeiske “Abbema State” wêze.

Letter is der foar de pleats in nij foech foarein set. Ik ha my ea ris fertelle litten dat twa net troude froulju dat hûs bouwe litten hawwe.

Bekend is dat it hûs boud wurden is yn 1866, want yn it smeidizeren tagongshekje dat diel út makke fan in klassyk stek om it hiem fan it foarein hinne, wie dit jiertal opnommen.

Letter is de tún foar Abbema folle lytser wurden, doe’t der diagonaal in stik tún opoffere waard oan de oanlis fan de Parkstrjitte en Stasjonwei: dy route krige in ferloop dat folle súdliker lei as de oarspronkelike wei, dy’t deun by de noardlike huzen fan Parkstrjitte en Stasjonswei lâns rûn. Doe waard ek de túnmanswenning sloopt en in stik fan it Wilhelmina park ôfsnien.

It hûs fan Abbema hie eartiids nûmer 169.

As bewenners steane al foar fan 1931 te boek Willem Dirks Atsma en syn frou Hiltje Dijkstra.

Willem Dirks Atsma waard berne op 7 juny 1865 te Jistrum (Eestrum). Hy wie de soan fan Dirk Atzes Atsma en Trijntje Geerts van der Wal, de beide âlden wennen te Jistrum.

De jonge Willem Dirks Atsma wie “veehandelaar”.

Op 9 maaie 1903 troude Willem Dirks Atsma mei Hiltje Dijkstra. Hja waard berne op 27 juny 1867 te Grou. Hja wie de dochter fan Kornelis Boukes Dijkstra en Lipkje Hendriks Schuurmans. Har âlden wiene doe al beide ferstoarn.

In harren húshâlding wennen ek Anne Anema en Janneke Kramer.

Sieds Jonker en Froukje de Jong.

Sieds Jonker waard berne op 23 septimber 1883 te Warten. Hy wie de soan fan Cornelis Sieds Jonker, arbeider en Dieuwke Jans Kooi. Dezze âlden wennen te Warten.

Sieds Jonker troude te Grou op 18 maaie 1907 mei Froukje de Jong. Froukje waard berne te Drachten op1 oktober 1883 en wie de dochter fan Bareld Barelds de Jong, arbeider te Drachten, en Antje Pieters Leiker. Dizze âlden wennen te Drachten letter op De Pein.

Sieds en Froukje hawwe mei harren húshâlding wenne te Boarnburgum en Warten. Hja kamen op 7 maaie 1920 nei Grou.

Se hiene yn elk gefal de folgjende bern:

-Antje Jonker, berne 28 januari te Ljouwert

-Cornelis Jonker, berne op 16 april 1910 te Warten

-Dieuwke Jonker, berne op 9 augustus 1912 te Warten

-Geertje Jonker, berne 2 april 1917 te Boarnburgum

-Bareld Jonker, berne 2 april 1920 te Boarnburgum

By dizze húshâlding wurdt ek fermeld: Anne de Vries en Broer Buitinga. It kin pesoniel west hawwe.

 It hûs fan Abbema sil sa om 1947/48 hinne opsplitst wêze yn twa wenningen (faaks ek om de wenningneed fan nei de Twadde Wrâldkrieg op te lossen?), mar it kin ek wol wêze  dat der al earder twa húshâldings op de pleats wenne hawwe:

Wy fine ntl. ek 169a

Hjir wennen yn 1931 of letter noch:

Pieter Cornelis Diesch en Jeanette Cornelis Koster.

Dit pear hat om-ende-by 1932 te Grou wenne. Pieter Cornelis Diesch wie “bedrijfsleider”.

Let op syn herkomst soe ik net sizze wolle dat hij bedrijfsleider (boer) west hat op Abbema State.

Pieter Cornelis Diesch waard berne op 3 maaie 1896 te Rotterdam. Hy wie de soan fan Cornelis Diesch, fan berop timmerman, em Maria Elizabeth Branden. Pieter Cornelis troude op 13 april 1922 mei Jeannette Cataharina Koster. Hja wie de dochter fan Simon Koster, fan berop skilder, en Geertje van de Kappelle.  Pieter cornelis is 41 jier âld ferstoarn te Haarlem oop 16 augustus 1937.

Wy ha gjin gegevens oer Jeannette fine kinnen.

Neffens it Bevolkingsregister dd 01-01-1922 fan Idaarderadeel is it pear op 13 febrewaris 1934 te Grou ynskreaun (hûs 168, mar yn it adresboek stiet 169a), kommende fan Warmond, Padonlaan P22 en hja binne op 3 decimber 1934 al wer fertrokken nei Rotterdam, Mathenesserdijk 244B.

Pieter Cornelis Diesch wie “timmerman” fan berop by syn trouwen, wêr’t hy te Grou dan bedriuwslieder fan west hat, witte wy foarearst net (by in Grouster oannimmer of by NV Halbertsma?)

Letter soene yn it hûs 169b ek “kn” boerefeinten (knechten) wenne hawwe.

Neamd wurde:

-Hendrik de Vries

-Jan Fransbergen

By myn witten hat hûs en hiem fan Abbema State doe eigendom west fan de famylje Mulder (mei-firmant fan de N.V. Halbertsma) Dizze famylje wie eigener fan mear huzen yn de Parkstrjitte: ek it hûs Parkstrjitte 13/15 en 11/11a (Gretha Mulder) wie fan harren. Ek dizze huzen binne wierskynlijk yn deselde tiid splitst yn hieltyd twa wenningen: op 15 wenne de famylje Lijkele Kerkhof, op 13 de famylje Klaas Mulder yn it hûs fan Gretha Mulder wenne ek de famylje Postma.

Oan ‘t om-ende-by 1947/48 is der op Abbema State buorke. De lêste boer wie Bareld Jonker (Bart Jonker) dy’t yn dizze jierren al ynseach dat it lân by Abbema hearend, stadichoan op ‘e dea stie: it gebiet fan it earste Friesmahiem, it lân om It Nijdjip hinne. Dêr wie sa de foarnommen bou fan it earste Friesmahiem, de útwreidingen fan de bou oan de Nesserdyk (no: mr. P.J. Troelstrawei), de oanlis fan it PM-kanaal, en de oanlis fan de Nijdjipstrjitte en Lynbaenstrjitte….

Bareld (“Bart”) Jonker emigrearre mei syn húshâlding nei Amearika: New Yersey. Hy hat noch wol ris werom west en as bern ha ik him doe noch wol meimakke.

Ik mien te witten dat hûs en hiem fan Abbema State it persoanlike eigendom wie fan Gretha Mulder, beheard troch har broer Pieter Mulder. De NV Halbertsma hie it wierskynlik yn gebrûk, want de beide wenningen fan it foarhûs waarden fan 1948 ôf as tsjinstwenningen foar kaderpersoniel bewenne troch wurknimmers fan de fabryk.

Foar it hûs steande op de Parkstrjitte makke it rjochter diel it hûs Parkstrjitte 19 út: de haadyngong wie de opgong mei treppen nei de middelste foardoar, rjochts de foar- en efterkeamer, dêr ûnder (oarspronkelike molkenkelder) de koken, en dêrboppe in tal sliepkeamers. Dit hûs hie ek in goederenlift: it iten út de koken gie mei in lift op hânkrêft nei de efterkeamer, dat op it nivo fan de opgong lei. It hiem oan de rjochterkant hearde by dit rjochter hûs.

It lofter diel fan Abbema hearde offisjeel by Sevenhuzen, om ‘t de tagong ta dit diel “yn de hals” situearre wie en dus ek op Sevenhuzen útkaam. Dizze wenning beskikte oer sa’n selde foar- en efterkeamer, mar ek oer in grutte kelder ûnder de gong fan de buorlju, de hals fan de pleats en in lange gong efter it hiele foarhûs lâns, mei in berghok yn de skuorre. Boppe de hals, efter- en foarkeamer wiene yn totaal 4 sliepkeamers.

Troch de gong geand, kamen jin oan de efterkant (parkside) út yn in tige grut appelhôf en in stik bou (foar grienten ensfh.) dat hearde allegearre wer by Zevenhuizen 1.

Yn 1948 waard Jan Rottiné beneamd ta chef-machinist fan de stoomsintrale en doe moast hy mei syn húshâlding ferhúzje fan Zevenhuizen 18 nei Zevenhuizen 1. De hierpriis fan de wenning wie ferbûn oan en makke diel út fan syn salaris.

Jan Rottiné (fan De Lemmer) en Neeke Boon (fan Texel) kamen yn 1944 te Grou ta wenjen. Se kochten it húske Zevenhuizen 18 en dêr is harren soan Jan Pieter Rottiné berne op 13 maaie 1946.

Doe’t Jan Rottiné yn 1974 mei pensioen gie binne se ferhuze nei De Boarch 5.

Dêrnei kaam syn opfolger op Zevenhuizen 1 te wenjen: Diederik de Vries.

Letter, wierskynlik mei de telaorgong fan de NV Halbertsma is it hûs ferkocht en ta Vivo-winkel en Super de Boer-winkel wurden.

De famylje fan de exploitanten fan de winkel wennen doe op Abbema State.

De originele skuorre waard (yn de 80-er jierren) ôfbrutsen en yn deselde styl wer opboud, kompleet mei stielen konstruksjewurk en dêrefter twa dwers pleatse winkelloadsen. Jierrenlang hat it in grutte De Boer Supermarkt west.

Op dit momint is Abbema State wer yn partikuliere hannen, fraai opknapt, it hiem is stringint ôfbeakene. Oan de efterkant is in grut part fan it oarspronkelike hiem opgien yn in parkearterrein en de huzenbou oan de hjoeddeiske Parkleane.

Yn it diel Parkstrjitte 19 hawwe neffens myn werinneringen wenne:

-famylje Jan Sjoerdsma

-famylje E. Koelhuis

-famylje P. Oosting

-famylje Boon

Zevenhuizen 2         (187)

“It hûs mei de brutsen kap”

Neffens de ynformaasje fan it kadaster soe dit hûs fan 1950 wêze.

1950 sil it jier wêze dat dit hûs tige ferboud is, mar it is wis dat dit hûs sels al folle âlder is.

Bekend is dat it hûs de folgjende bewenners hân hat:

-yn juni 1917 (wierskynlik op 7 juni 1917) sette de famylje Bos har ta wenjen yn it hûs 187 te Grou. Yn it Bevolkingsregister blijk dat harren hûsnûmer earst 167 wie, mar letter 187. Ek hjir wer de “opheging” fan de hûsnûmers mei 20: wy witte dat it om it selde hûs giet!

Foppe Geerhard Bos waard berne op 11 maart 1883 te Tubbergen. Hy wie de soan fan Aldert Harms Bos en Rinske Geerts Prangsma. By harren houlik wiene de âlden fan Foppe beide sûnder berop en wennen hja te Rotterdam. Op 7 juni 1917 troude Foppe G. Bos te Grou mei Teatske Zijlstra, sûnder berop, wenjend te Grou.

Foppe Geerhard Bos wie fan berop Kommies der Rijksbelastingen.

Teatske waard berne op 11 desimber 1885 te Grou. Hja wie de dochter fan Binnert Zijlstra en Antje Bouma. Binnert wie doe al ferstoarn en har mem wenne, sûnder berop, te Grou.

It pear krige yn elk gefal de folgjende bern:

-Antje Rinske, berne 24 april 1918 te Grou, fan berop “huishoudkundige”

-Rinske Antje, berne16 febrewaris 1925 te Grou

Wannear it âlderpear út hûs 187 fertrokken is is ûnbekend.

Foppe ferstoar op 19 febrewaris 1947 yn Idaarderadiel

Teatske Zijlstra kaam op 9 augustus 1944 te ferstjerren te Grou.

-op 19 maaie 1933 komt yn hûs 187 te wenjen:

Alle Lieuwes de Jong en syn frou Gerbrigje de Jong.

Alle de Jong waard berne op 26 desimber 1906 te Grou. Hy wie de soan fan Lieuwe Alles de Jong en Fimke de Vries, dizze âlden wennen op Zevenhuizen 11 (178) te Grou

Op 19 maaie 1933 troude Alle de Jong mei Gerbrigje de Jong. Hja waard berne op 1 maart 1906 te Akkrum en hja wie de dochter fan Pier Johannes de Jong, fabrieksaarbeider, en Korneliske Jansma. Har âlden wennen te Akkrum.

Op harren troudei wurdt it breidspear yn it Bevolkingsregister ynskreaun op it adres 187 (zevenhuizen 2) te Grou.

Yn dit hûs binne harren bern te wrâld kommen:

-Lieuwe Alle de Jong, berne op 6 july 1934 te Grou

-Cornelia Grietje de Jong, berne op 21 augustus 1936 te Grou

De stjerdei fan de heit en mem fan dizze húshâlding is ús net bekend.

-It soe wêze kinne dat yn dit hûs ek wenne hat:

Ybe van den Bosch.

Hy waard berne op 13 april 1874 te Jirnsum en troude op 17 maaie 1900 mei Froukje Musch, berne ca 1873 te Grou (har heit wie seilmakker te Grou). It soe goed wêze kinne dat it pear om 1932 hinne te Grou op it adres Zevenhuizen 2 wenne. Wy binne der lykwols net alhiel wis fan.

Ybe van den Bosch ferstoar op 6 april 1951 te Den Haag (‘s-Gravenhage)

It hûs soe dan yn 1936 troch Ybe ferhierd wêze kinne oan Johannes Westra, dy’t sa yn de buert fan syn saak ta wenjen komt en yn 1936 troude mei syn Freerkje.

-oan’t desimber 1945 de famylje Johannes Westra (via Durk v.d. Mei, mar ek eigen ynformaasje via hearren en sizzen), fytsmakker en fytshanneler. Johannes Westra hie tsjinoer Sevenhuzen, oan de Parkstrjitte en lofts fan de útrinnen fan De Baai in winkel yn spikers, skroeven, gaas, hing en slútwurk, koartsein: “ijzerwaren”.

Syn belangrykste emploai wie lykwols it reparearjen en de ferkeap fan fytsen.

Blykber is de fam Westra yn 1945 nei it pân lofts fan de winkel ferhuze.

Johannes Westra waard berne op 6 augustus 1911 te Grou. Hy wie de soan fan Willem Westra en Minke Brouwer, dy’t ek te Grou wennen. Johannes syn heit wie “stoombootkapitein”. Op 3 januari 1936 troude hy mei Freerkje de boer, hja kaam fan Akkrum en wie in dochter fan Lambertus Folkerts de Boer en Baukje Jaarsma.

Johannes en Freerkje krigen trije bern: Willem Westra, dy’t de fytsensaak trochsette, Bertus (Lambertus?) Westra en Baukje Westra.

-Piet van den Bosch

De soan fan Ybe hat ek op it adres Zevenhuizen 2 wenne. Wierskynlik fan ôf desimber 1945. Ik mien dat my ea ferteld is dat Piet op it kantoar by de NV Halbertsma wurke.

Piet waard berne op 2 juli 1906 te Grou, soan fan Ybe van den Bosch en Froukje Musch

Hy sil dêr lykwols net sa lang mear wenne hawwe, want ik wit net oars (fan 1948 ôf te Zevenhuizen 1) as Hendrik van der Meulen en syn Dútske frou “Trude” wennen om-ende-by 1948 oan’t augustus 1951 op Zevenhuizen 2. (soe it hûs nei de dea fan Ybe van den Bosch ferkocht wêze?)

Dat kin goed kloppe mei ynformaasje út De lemmer (www.spanvis.com). Ik mien noch út ynformaasje fan myn heit te witten dat Piet van den Bosch nei De Lemmer gien is, om dêr as bedriuwslieder te fungearjen.

“In 1948 de vestiging Lemmer van Halbertsma onder leiding van de toenmalige directeur Piet van den Bosch. Eind jaren vijftig werd de directeur wegens een meningsverschil met de directie in Grou ontslagen en werd er iemand anders benoemd tot directeur.”

-Hendrik van der Meulen

Wierskynlik kamen Hendrik van der Meulen en syn Dútske frou “Trude” (Gertrud?) om 1948 hinne op it adres Zevenhuizen 2 te wenjen.

Hendrik wie chauffeur bij de NV Halbertsma en fungearre meast as chauffeur fan fertsjinwurdigers en direksjeleden fan dit bedriuw.

Der wiene trije bern: Manfred, Gerard en Otto van der Meulen.

Hendrik en Trude hawwe hjirre oan’t augustus 1951 wenne en kamen dêrnei te wenjen by de Gedempte Haven yn it hûs dat tsjin it hege hûs (Klaas en Anne Zetzema) oanboud wie dus yn de stege.

-Roelof P. de Jong

Roelof P. de Jong wie bij myn witten rustend “fiskerman”, kommend út de buert fan Earnewâld. It wie in elk gefal de heit van Piebe de Jong (fisker te grou, wenne û.o. yn in arke oan de mar), bynamme Piebe “reit” en ek fan Aant de Jong dy’t mei syn frou oan It Nijdjip wenne hie op it adres Zevenhuizen 19 (170).

By Roelof en syn frou yn wenne ek harren soan Jan. Dizze soan is letter ferdronken, ik mien yn de buert fan Enkhuzen.

It is bekend dat dizze húshâlding op Zevenhuizen 2 wenne hat oan’t augustus 1963.

-Roelof (Aants) de Jong.

Roelof kaam as pakesizzer op Zevenhuizen 2 te wenjen. Hy wie doe earst troud mei syn frou Annie ?.

-lettere bewenners?

Zevenhuizen 3 (voorheen: Grouw 186)

-Jelle Klazes Tienstra en Aaltje Ottes Postma

Jelle Tienstra waard berne op 26 april 1851 te Grou. Hy wie de soan fan Klaas Meines Tienstra en Antje Hinnes Hoekstra, dy’t te Grou wennen.

Jelle Tienstra troude op 26 maaie 1877 te Grou mei Aaltje Ottes Postma. Hja waard berne op 29 augustus 1853 te Grou en hja wie de dochter fan Oyye Pieters Postma, skipper te Grou, en Hendrikje Wisses Deelstra, húsfrou te Grou.

Jelle Tienstra, arbeider te Grou, en Aaltje Ottes Postma kamen te wenjen op it adres Grou 186 op Sevenhuzen. It pear fertrok op 26 juli 1939 nei It Hearrenfean, Jacob Hepkemastrjitte 19.

Op 27 septimber 1856 waar harren dochter Haakje Postma te Grou berne.

Doe’t wy sels yn 1948 op Zevenhuizen 1 kamen te wenjen, wenne op dat momint op adres Zevenhuizen 3 (186):

-Jelger Tjittes Bijlsma

Jelger Tjittes Bijlsma waard op 10 januari 1871 te Akkrum berne. Hy wie de soan fan Tjitte Jelgers Bijlsma (fan berop skipper) en Floriske Ysbrands de Groot. Syn âlden wennen te Akkrum.

Jelger Tjittes troude op 20 maaie 1893 mei Ettje de Groot, berne op 3 januari 1868 te Grou. Hja wie de dochter fan Jan Jelles de Groot en Trijntje Oenes de Jong.

Neffens in registraasje yn it Bevolkingsregister wennen hja yn elk gefal ek op it adres Grou 186, dat letter it adres Zevenhuizen 3 waard. Neffens de opjefte wie hy “boeierknecht” fan berop.

Yn 1948 wie Jelger Tjittes al widner, want Ettje is ferstoarn op 19 april 1945 yn de gemeente idaarderadiel.

Oan Jelger Bijlsma ha ik persoanlik tige goede werinneringen. Hy wie fansels doe al “âld” en dus út it wurk. Hy wie leafhabber fan fiskjen en wie dêr ek behoarlik fanatyk en feardich yn. Syn skou lei yn de útrinner fan De Baai nêst de winkel fan Johannes Westra.

Hy bewarre syn wjirmen yn in âld breatromp, mei dêryn grûn en kofjetsjok. De wjirmen bleaunen sa moai farsk en libbend.

Ik wit noch dat ik as jonkje ienris mei Jelger meimocht te fiskjen. Wy fearen mei syn skou troch De Baai ûnder de “fabryksbrêge” troch (no de brêge fan ‘t Brêgepaad) en leinen foar de houtstekken fan Halbertsma yn de Grou “foar anker”.

Nei in middei dêr fiske te hawwen, binne wy werom gongen.

Jelger Tjittes Bijlsma is fertoarn op 13 oktober 1953 te Snits.

It hûs Zevenhuizen 3 (186) sil doe grif frij kommen wêze, wa’t op dat stuit de eigener wie is by ús ûnbekend.

Om-ende-by 1953

Ik wit noch dat de folgjende bewenners jonge minsken wiene fan “bûten” (net fan Grou).

De famyljenamme fan dizze minsken wie Labbermont.

Dizze famylje hat hjir net lang wenne, mar wat letter wol dúdlik waard wie dat it haad fan it gesin op in bepaald stuit in “nij” eagjende fyts besiet. Al gau bliek dat de plysje dêr foar oan de doar kaam: it praat gie dat dy fyts earne stellen wie.

Al gau dêr nei, ca 1954 dus, kamen yn dit hûs Zevenhuizen 3 Henk de Jong en syn frou Teatske Postma te wenjen.

Henk de Jong wurke yn de fabryk fan Halbertsma.

Wat ik my noch te binnen bringe kin is dat wy dêr tige gesellige buorlju oan hiene.

De hiele buert hat ek mei harren dêrby in protte simmerjûnen wille hân mei “badminton”as fermaak. De wie dêrfoar foar harren hûs oer in tou oer it paad fan Sevenhuzen spand en oan de daksgoate fan de Abbemaskuorre fêstmakke.

Doe’t de Gemeente Idaarderadiel yn 1960 in pontbaas nedich hie foar de oerset fan rekreaasjeoord “Yn ‘e Lijte” nei de Bird (oer it PM-kanaal) waard Henk de Jong ta pontbaas beneamd en ferhuzen Henk en Teatske nei in houten hûs oan de Birdskant, fuort njonken it him fan it eartiidske spultsje “Gibraltar”, it âlderlike hiem fan Teatske.

Yn 1960 kamen Gerben Postma en syn frou Tjitske yn Zevenhuizen 3 te wenjen.

Gerben paste somtiden op ús hinnen as wy op famyljebesite nei Texel wiene

Lang sille Gerben en Tjitske dêr net wenne hawwe, want ik wit noch dat dêr al gau in rêstend bakker kaam te wenjen. Bakker Van Dellen út Idaard. Dit pear hat hjir noch in aardich tal jierren wenne.

Wierskynlik is it echtpear Van Dellen de lêste west dy yn dit húske wenne hat.

Durk van Dellen waard berne op 25 spetimber 1906 yn De Pein/Gruttegast. Hy wie de soan fan Klaas van Dellen (landbouwer) en Sietske Boersma, beide wenjend te De Pein/Gruttegast.

Hy troude op15 maaie 1931 mei Anna Henderika Kolk yn de gemeente Achtkarspelen. Henderika wie in dochter fan Kornelis Kolk (besteller bij de posterijen) en Wibbina Hofma, beide wenjend te Surhústerfean.

Durk van Dellen waard om 1931 hinne de bakker fan it doarp Idaard. Dêr binne ek syn bern berne: Klaas yn 1932 en Kornelis yn 1936. By harren yn wenne ek noch in jongere broer Riekele van Dellen.

Zevenhuizen 3 hat yn dizze jierren ek noch in foaech dakkapel yn it dak boud krigen. It is my net bekend ûnder welke bewenners dat bard is.

Letter is Zevenhuizen 3, tegearre mei Zevenhuizen 4/5 ôfbrutsen en doe binne dêr twa nije huzen op de kavel boud. Dy stean der no noch. Se stean wat tichter tsjin it paar fan Sevenhuzen oan.

Zevenhuizen 4         (185)

Neffens opgefte fan Durk van der Mei hawwe op Zevenhuizen 4 (185) (it oarspronkelike hûs Zevenhuizen 4: dus net it hjoeddeiske Zevenhuizen 4) wenne:

-Wijtze Postma

It is ûndudlik wa dizze bewenner wie en ek of en wannear hy op dit adres wenne hat.

Dat komt ek foar in part omdat wy net seker witte of Zevenhuizen 4 en 5 (ús registraasje)  doetiids mar ien (4) of twa huzen foarme (4 en 5)

Ek krije de yndruk dat Wijtze Postma yndied yn Zevenhuizen 4 wenne hat.

It soe wêze kinne dat it om de folgjende persoan hannele hat:

Wijtze Postma, berne op 20 januari 1878 te Grou, troud mei Tjitske Bleeksma, berne op 22 septimber 1875 te Reduzum. Dit echtpear is op 22 maart 1937 fertrokken nei Lijouwert, Gysbert Japiksstrjitte 83.

-weduwe (van) Gerrit van Zandbergen

(op de groepsfoto fan likernôch 1910 fan de bewenners en de bybehearende opjefte fan nammen wurdt dizzr frou neamd: “Gerlachs Tiet”)

Tietje IJbes de Boer waard berne op 27 maart 1862 te Grou. Hja wie de dochter fan Ybe Jans de Boer, arbeider en fan Jitske Eeltjes Ystra. Har âlden wennen te Grou.

Hja troude op  13 maaie 1882 mei Douwe Jans de Boer, berne op 18 januari 1859 te Grou.

It houlikspear krige twa bern: Jan de Boer berne op 6 april 1883 te Grou en Ybe de Boer,  berne op 28 maaie 1886 te Grou.

Douwe Jans de Boer wie skipper. Hy ferstoar op 15 septimer 1892.

Tietje IJbes de Boer troude op nij op 12 augustus 1897. Dit kear mei Gerrit van Zanbergen, syn berop wie ek skipper. Gerrit van Zanbergen waar berne op 19 juli 1861 te Frjentsjer. Hy wie de soan fan Hillebrand van Zandbergen en fan Akke Hovenier, dy te Grou wenne. Gerrit van Zandbergen wie widner fan Wijtske Hoeneveld.

Dit houlikspear hie yn hûs de folgjende bern:

Jan de Boer (soan fan Tietje en Douwe), Hillebrand van Zandbergen, berne op 6 maaie 1889 te Grou (soan fan Gerrit en Wijtske), Marten van Zandbergen, berne op 12 maart 1892 te Grou (soan fan gerrit en Wijtske),

Ybe van Zandbergen, berne op 1 novimber 1898 te Grou en Akke van Zandbergen, berne op 30 juli 1901 te Grou.

Gerrit ferstoar op 1 maart 1934 te Grou. It pear wenne do wierskynlik al op Sevenhuzen. Sa makke se diel út fan de groepsfoto fan ca 1910

It is dus wierskynlik dat Tietje IJbes de Boer ek as widdo op Zevenhuizen 4 wenne.

Tietje IJbes de Boer kaam te ferstjerren op 15 februari 1952, hja waard 93 jier âld.

Yn 1948 wenne yn dit hûs Zevenhuizen 4 Jan Komduur mei syn Dútske frou Olga (Olga Lowina?). Harren soan wie Lothar Komduur. Opgroeid yn Grou.

Neffens opjefte fan Durk van der mei hat dizze húshâlding hjir oan’t september 1951 wenne.

Dêrnei is it hûs net wer bewenne en waard it brûkt foar opslach fan guod (“pakhús”)

Zevenhuizen 5         (184)

It is ús net alhiel dúdlik oft it pân Zevenhuizen 5 in ôfsûnderlik hûs west hat, of mei Zevenhuizen 4 ien adres foarme.

Wy geane hjir lykwols út fan twa adressen: de bouw fan it hûs jout hjir wol oanlieding ta.

Dit adres dat letter ek wol “pakhús” neamd waard, waard neffend de gegevens fan Durk van der Mei û.o. bewenne troch de “wed. B. Kleinhuis”.

Om-ende-by 1954 hat koperslager Buikstra hjir syn fak útoefene. It hûs waard doe al net mear bewenne en foarme moai wis ien gehiel mei it adres Zevenhuizen 4.

Durk van der Mei jout dus oan dat yn dit hûs û.o. de “wed. B. Kleinhuis” wenne hat. By de persoanenbeskriuwing fan de groepsfoto fan ca. 1910 wurdt neamd : Binnerts Lijs (Kleinhuis): it giet hjir fansels om deselde (frous)persoan.

Nei ûndersyk komme wy út by:

Elisabeth Kloosterman.

Se waard berne op 27 septimber 1855 te Nijega (Smellingerlân) en wie de dochter fan Taeke Jeltes Kloosterman, arbeider en Jantje Freerks Ras, arbeidster.

Elisabeth troude op 13 novimber 1884 te Grou mei Binnert Kleinhuis.

Elisabeth Kloosterman is ferstoarn op 21 januari 1943 yn de gemeente Idaarderadeel, op de leeftyd fan 87 jier.

Binnert Kleinhuis waard berne op 1 juni 1842 te Grou. Hy wie de soan fan Kornelis Binnerts Kleinhuis en Jeltje Wiggeles de Visser beide wenjend ta Grou. Binnert ferstoar op 22 maart 1921 te Grou op de leeftyd fan 70 jier.

It is moai wis dat de widdo E. Kleinhuis-Kloosterman op Zevenhuizen 5 wenne hat en dus te boek stiet as “wed. B. Kleinhuis”.

It soe bêst wêze kinne dat Zevenhuizen 5, nei januari 1943 net wer bewenne west hat en dêrnei allinnich brûkt waard foar “opslach”. (it waard “pakhús” neamd)

It heucht my net dat dit diel fan it pand ea bewenne west hat. Doe’t de famylje Komduur yn 1951 út it hûs Zevenhuizen 4 ferhuze binne, makke de beide huzen dernei ien gehiel út.

It is wis dat de koperslager Buikstra fan 1951 ôf syn yntrek nommen hat yn dit gebou en dêr in aardich tal jierren syn fak útoefene hat. Dan soe it diel fan nr. 4 as yngong en opslach brûkt wêze en dat de wurkpleats yn it diel fan nr. 5 situearre wie.

Ik wit dat wy as bern in protte by him binnen komme mochten. Hy siet dêr altyd te hammerjen en klopjen op koperplaten, dy’t sa in de winske foarm brocht waarden. Buikstra hie in tige protte hammers mei allerhande ferskate “banen”, dy’t troch him brûkt waarden om spesjale effekten yn it koper te bringen.

Ek hantearre hy in grut fjoer, dêr’t it koper in “gloeid” waard, útdreaun waard en letter wer ôfkuolle waard yn in foech wetterbak.

As bern wiene wy tige ynteressearre en ik kin my werinnerje dat ik “biologearre” wie troch dit wurk en hoe’t wy mei grutte eagen seagen nei de wize dêr’t de keunstwurken mei foarm krigen.

Nei in oantal jierren hat Buikstra syn wurkpleats ferhuze nei de Gedempte Haven te Grou. Op dit plak hie hy mear oanrin fan de toeristen en fergrutte hy syn nammebekendheid noch fierder.

Doe’t Buikstra út de huzen 4/5 ferhuze wie, waard it gebou ferboud troch oannimmer Van der Veer te Grou. It pân nr. 4 waard brûkt as opslach fan de oannimmer. Nr. 5 waard ferboud ta twa oan elkoar grinzgjende garages, mei elk in houten garagedoar. Der wie in lyts pleintsje foar dy doarren en tegearre mei it paad fan Sevenhuzen makke dy romte jierrenlang foar ús as bern it ultime boartersplak út. Jierrenlang boarten de bern fan Sevenhuzen en Parkstrjitte hjir meielkoar.

Zevenhuizen 6         (183)

Yn it “Huisnummerregister Grouw” fine wy op it adres 183 as earste bekende bewenner

Sijtze Wester.

Oer dizze persoan hawwe wy gjin gegevens fine kinnen.

Hendrik Bouma en Ibeltje Kleinhuis.

Wy fine dan yn de Burgerlijke Stand it folgjende:

Hendrik Eintes Bouma en Ybeltje Kleinhuis,

Hendrik Eintes Bouma waard berne te garyp (Garijp) op 14 februari 1871. Hy wie de soan fan Einte Sipkes Bouma en Fokje Kornelis Praamstra. Beide âlden wennen yn Garyp.

Hendrik Eintes Bouma troude op 22 maaie 1897 yn Idaarderadiel mei Ybeltje Kleinhuis. Hja wie de dochter fan Wiggele Kornelis Kleinhuis en Berber Willems de Wal, dy’t beide te Grou wennen. Ybeltje waard berne te Grou op 6 febrewaris 1876.

Hendrik Bouma wie skipper fan berop. Op 23 december 1924 kaam de hiele húshâlding te wenjen op it adres 183, dus Zevenhuizen 6.

Hendrik en Ybeltje krigen de folgjende bern:

-Berber Bouma, berne op 17 maart 1898 te Grou

-Einte Bouma, berne op 19 januari 1900 te Grou

-Wiggele Bouma, berne op 19 april 1902 te Grou

-Fokje Bouma, berne op 30 augustus 1904 te Grou

-Jeltje Bouma, berne op 30 april 1908 te Grou

-Sijtske Bouma, berne op 26 maart 1910 te Grou

-Sjoerdje Bouma, berne op 22 juli 1913 te Grou

Op 2 juni 1932 kaam Hendrik Eintes Bouma te Grou te ferstjerren, 61 jier âld.

Syn weduwe Ybeltje Kleinhuis ferstoar op 11 januari 1946 yn Idaarderadiel.

Datum fan festiging en ferhúzjen ûnbekend.

Widdo Minke Brouwer

Minke Brouwer wie widdo sûnt 12 maart 1932, doe’ t har man Willem Westra kaam te ferstjerren. Fan dizze húshâlding is ús it folgjende bekend:

Willem Sytzes Westra waard berne op 18 maaie 1875 te Grou. Hy wie de soan fan Sytze Hiddes Westra, werkman te Grou en Sepkje Willems Westra. Dizze âlden wennen te Grou.

Willem Westra troude te Grou op 24 juni1897 mei Minke Brouwer te Grou. Hja wie berne op 8 juni 1877 te Grou en wie de dochter fan Johannes Gooyes Brouwer, fan boerebedriuw te Grou en Japke Reins Jonker. Har âlden wennen te Grou.

Dit pear krige yn elk gefal de folgjende bern:

-Japke Westra, berne op 6 maart 1902 te Grou

-Johannes Westra, berne op 6 augustus 1911 te Grou

Willem Westra wie houtbewurker te Grou en ferstoar op12 maart 1932 te Ljouwert.

Syn widdo wenne ek op it adres 183 (Zevenhuizen 6) te Grou.

Datum fan festiging en ferhúzjen ûnbekend.

Soan Johannes Westra wenne in perioade op it adres Zevenhuizen 2 (187)

Jacob de Jong en Jitske Hondema.

Jacob de Jong waard berne op 18 februari 1905 te Frjentsjer. Hy wie de soan fan Yme de Jong en Klaaske Hoekstra, fabrieksarbeider en Klaaske Hoekstra. Dizze âlden fan Jacob wennen te Grou.

Jacob troude op 29 oktober 1927 te Grou mei Jitske Hondema, berne te Grou op 16 maart 1905 te Grou. Hja wie de dochter fan Sjouke Hondema, timmerman en Pietje de Jong. Jacob syn âlden wennen te Grou.

Hja krigen yn elk gefal as bern:

-Janke de Jong, berne op 12 april 1928 te Grou

-Pietje de Jong, berne op 6 juni 1930

De stjerdata fan beide âlden binne ús ûnbekend.

Neffen it “Huisnummerregister van Grouw” kaam ek

Gooitzen Deelstra yn it hûs nûmer 183 op Sevenhuzen te wenjen.

Gooitzen Deelstra waard berne op 17 augustus 1856 te Grou. Hy wie de soan fan Pieter Wisses deelstra, komelker te Grou, en Antje Gooitzens Harmensma. Dizze âlden wennen te Grou.

Gooitzen Pieters Deelstra troude op 8 maaie 1886 te Grou mei Wipkje van der Schaaf, berne op 17 maaie 1859 te Grou. Hja wie de dochter fan Haite Fokkes van der Schaaf en Tjeerdtje Jans Noorderhaven.

Wipkje van der Schaaf ferstoar te Grou op 13 februari 1912 te Grou.

Har widner Gooitzen Deelstra libbe noch oan’t 26 augustus 1937. Syn dead is registrearre yn Idaarderadiel.

Neffens opjefte fan Durk van der Mei hat op it adres Zevenhuizen 6 in húshâlding Van den Berg wenne. Dit klopt mei de gegevens yn it “Huisnummerregister van Grouw”.

Op de groepsfoto fan Sevenhuizen stiet lofts in jonge dy’t Ruurd van den Berg hyt.

Ik skat dizze jonge op sa’n 13 of 14 jier.

Utgeande de skatting dat de groepsfoto fan ûngefear 1910 wêze moat, dan soe dizze knaap om-ende-by 1897 berne wêze moatte.

Te Grou fine wy dan de folgjende húshâlding, dy’t wierskynlik de neamde húshâlding fan Sevenhuzen west hat:

Pieter Ruurds van den Berg en Antje de Vries.

Pieter Ruurds van den Berg is berne op 29 april 1872 te Grou, as soan fan Ruurd Wytzes van den Berg (arbeider) en Wikje Kornelis Kootstra. Syn âlden wennen te Grou.

Pieter Ruurds van den Berg troude op 16 maaie 1896 te Grou mei Antje de Vries. Antje wie de dochter fan Taede Sijbes de Vries (heit wie doe al ferstoarn) en Hendrikje Tjeerds Postma dy’t op dat stuit te Ikkerwâld (Akkerwoude) wenne. Pieter Ruurds hie mei syn trouwen it berop fan seilmakkersfeint.

Pieter van den Berg ferstoar op 18 april 1944 yn Idaarderadeel.

Antje de Vries waard berne op 7 oktober 1868 te Sybrandahûs (Datumadiel). Op 5 juli 1953 ferstoar Antje te Grou. Dat soe op it adres Zevenhuizen 6 west hawwe kinne.

Wy kinne gjin ynformaasje fine oer de soan Ruurd, berne 1897. Is hy jongfeint bleaun en wenne hy by syn âlden?

Hat hy oan’t 1957 yn dit hûs Zevenhuizen 6 wenne?

Jeltje Adema

Neffens op jefte fan Durk van der mei hat hjir ek Jeltje Adema wenne.

Wy hawwe ûnsder dizze namme net oars traceare kinnen as:

Jeltje Adema, dochter fan Gerrit Adema en fan Hijlkje Kooi, dy’t beiden te Grou wennen.

Wy fûnen fan har in trouakte:

Jeltje Adema trout op 13 april 1944 mei Jan Buitjes. Jan Buitjes is berne op 18 april 1916 te Grins (Groningen) as soan fan Evert Buitjes en Kummegien van der Molen. By syn trouwen is hij skipper fan berop. Syn âlden wenje ta Grins.

Jeltje Adema is berne ca 1917 te Grou. Har âlden binne winkelier te Grou.

Yn de marge fan de trouakte kinne wy lêze dat by vonnis fan de arrondissemintsrjochtbank fan Ljouwert op 17 oktober 1957 de echtskieding oer dit houlik útsprutsen is en ynskreaun is yn de gemeente Idaarderadiel op 29 oktober 1957.

Neffens Durk van der Mei wenne Jeltje Adema oan’t septimber 1959 op it adres Zevenhuizen 6.

Zevenhuizen 7         (182)

Klaas Leeuwen.

Ut eigen werinnering wit ik dat op it adres Zevenhuizen 7 de persoan Klaas Leeuwen wenne. Klaas wie yn ús eagen doe al behoarlik op leeftyd. Syn hûs seach út op it fjildsje dêr’t yn ‘t lêst de opslach fan materalen wie fan bouwbedriuw Van der Veer, mar Klaas sil ek tiden kend hawwe dat it in aardich gêrsfjild of gazon útmakke.

Om’t wy as bern altyd fuort by him om de hoeke (de romte foar de garages fan de eartiidske huzen 4 en 5) boarten, barde it fansels ek regelmjittich dat ús bal op dat fjildsje te lâne kaam. Wy moasten dy der dan fluch wer úthelje, want Klaas woe net lije dat wy op dat fjildsje (en foar syn ruten) kamen.

It barde lykwols regelmjittich, en ik ha noch wol it byld foar eagen dat, hoewol it efkes duorre foardat Klaas via it binnenpleintsje en de stege oan ús ta wie, Klaas mei opheven kromme kuierstok en op toffels op ús ôf kaam. Dat wie dan suver in regelmjittich ritueel wurden. Ik tink dat wy it dan faaks ek wol wat útlokken. Dan tinke jo efterôf: “Wêrom moasten wy dy man eins sa pleagje?”

Wy hiene der doe eins gjin euvelmoed yn, mar Klaas wie doe al wat frjemd yn syn gedrach. Klaas is ferstoarn te Frjentsjer, ik tink no dat hu dêr opnommen wie ta ferpleging.

Klaas Leeuwen waard berne op 6 september 1878 te Wergea. Hy wie de soan fan Ouwe Wouters Leeuwen, skipper en Geertje Rikus (Rijkes) Veenstra. Syn âlden wennen offisjeel te Sint Japik, mar se leinen op de tiid fan de berte fan Klaas mei harren skip te Wergea, fakentiden leinen se ek te Akkrum.

De âlden fan Klaas trouden op 15 juni 1862 yn Utingeradiel. Ouwe Wouters Leeuwen wie  ca 1834 berne te Sint Japik as soan fan Wouter Klazes Leeuwen en Hyje Aukes Meyer. Geertje Rijkes Veenstra wie ca 1836 berne te Akkrum en de dochter fan Rijke Geerts Veenstra en Janke Tjittes Bruinsma.

Ouwe Wouters Leeuwen wie skipper fan berop.

Dizze húshâlding krige de folgjende bern: Rijke Leeuwen, berne 20 april 1863 te Akkrum yn’t skip, Wouter Leeuwen, berne 25 septimber 1864 te Wergea yn’t skip (ferstoarn 22 augustus 1865, 11 moannen âld), Hielke Leeuwen, berne 14 febrewaris 1868 te Sint Japik, Hendrik Leeuwen 19 april 1872 te Akkrum yn’t skip en Klaas, berne 6 septimber 1878 yn’t skip te Wergea. Faaks binne der noch wol mear bern yn dizze húshâlding berne.

Ouwe Wouters Leeuwen is ferstoarn op 24 septimer 1916 te Grou.

Geertje Veenstra sette de húshâlding troch te Grou. Yn’t Bevolkingsregister finne wy de húshâlding werom: Geertje Veenstra as “hoofd” (ek neamd: wed. Ouwe Leeuwen), letter Wouter (5 april 1866) as soan, letter “hoofd”, Hielke (14 febr. 1868), en Klaas (6 sept. 1878). Hja wennen earst yn hûs 162, letter 182. (Ik krij de yndruk dat alle húsnûmers fan Sevenhuzen ea ris “ferhege” binne mei 20)

Geertje Rijkes Veenstra is ferstoarn op 8 november 1935 te Grou.

Ik ha fan Hielke Leeuwen en Klaas Leeuwen gjin houlike fine kind. It soe wêze kinne dat beide harren hiele libben frij feint bleaun binne en tegearre mei harren mem yn it hûs Zevenhuizen 7 wenne hawwe.

Hielke Leeuwen is ferstoarn op 7 maaie 1939 te Grou, yndied “ongehuwd”.

Klaas Leeuwen is ferstoarn op 21 maaie 1958 te Frjentsjer, hy wenne te Grou, yndied “ongehuwd”.

Zevenhuizen 8         (182)

Willem Spoelstra en Anna de Boer.

Willem  Spoelstra waard berne op 25 augustus 1903 te Grou. Hy wie de soan fan Jan Spoelstra, arbeider te Grou en Gerritje van der Meulen. Syn âlden wennen te Grou.

Willem Spoelstra trouden op 29 januari 1931 te Akkrum mei Anna de Boer. Hja wie berne te Akkrum op 29 desimber 1905. Hja wie de dochter fan Lambertus Folkerts de Boer, fabryksarbeider yn de suvelfabryk te Akkrum, en Baukje Jaarsma. Har âlden wennen dus te Akkrum.

Willem Spoelstra wie fan berop chauffeur.

Neffens it bevolkingsregister binne hja mei harren trouwen in januari 1931 nei Grou kommen en wennen hja wierskynlik earst op it adres Grou 607.

Dêrnei is it pear op Grou 181 (Zevenhuizen 8) kommen te wenjen. Letter hawwe hja ek noch op adres 288 wenne.

Hja hiene yn elk gefal in dochter

-Boukje Spoelstra, berne op 15 desimber 1931 te Grou.

Adrianus H. Brant en Ada van der Walle.

Adrianus Hendricus Brant waard berne op 25 februari 1906 te Amsterdam. Hy wie de soan fan machiel Adrianus Brant en Frouwke Rozema. Adrianus wie drukker fan berop en wenne mei syn trouwen al yn Idaarderadeel. Syn âlden wennen doe beide yn Alkmaar.

Adrianus Hendricus Brant troude op 14 septimber 1933 mei Ada van der Walle te Schagen. Hja wie de dochter fan Jochem van der Walle, mandenmaker en van Aaltje van Nieuwenhoven. Har âlden wennen doe beide te Schagen.

Neffens it “Huisnummerregister van Grouw” wenne it pear te Grou op it adres Zevenhuizen 8 (181), mar dus ek op Zevenhuizen 9 (180).

Fierdere gegevens hawwe wy net fine kinnen oer de folchoarder fan bewenning van nr 181 en 180 dus ek net.

Hendrik Vissia en Hinke van der Vegt.

Hendrik Vissia waard berne op 21 maaie 1908 te Grou. Hy wie de soan van Marten Vissia, tsiismakker te Grou en Aaltje de Vries. De âlden fan Hendrik wennen te Grou.

Hendrik Vissia troude op 4 februari 1933 te Grou mei Hinke van der Vegt. Hja wie de dochter fan Wytse van der Vegt, by dit houlik al ferstoarn, en Berber de Jong, doe ek al ferstoarn. Hendrik Vissia wie metaalbewurker fan berop.

Neffens it Bevolkingsregister waard it pear ynskreaun yn maart 1933 te Grou. Wierskynlik wennen hja earst op it adres Grou 175 (letter: Zevenhuizen 14) en dêrnei op it adres 181 (Zevenhuizen 8)

Hendrik en Hinke hiene by dizze registraasje yn it Bevolkingsregister Berber Vissia ta dochter, berne op 3 april 1937 te Grou.

Roel Tiekstra en Eelkje de Vries

Roel Tiekstra waard berne op 15 septimber 1910 te De Pein (Opeinde), yn de gemeente Smellingerlân (Smallingerland).

Hy wie de soan fan Anne Tiekstra, (veehouder) en Sytske Bijker, dizze âlden wennen te Semar (Suameer).

Hy sil syn earste jierren nei syn skoalleperioade grif wurk hân hawwe yn Smellingerlân, mar hy kaam op 10 juny 1929 nei de gemeente Idaarderadiel, dêr’t er  ynskreaun waard mei it berop “boerenknecht”.

Hy troude op 12 maaie 1938 te Grou mei Eelkje de Vries.

Wierskynlik hat dit breidspear him op dat stuit ta wenjen setten op it adres Grou 181, in hûs oan it pleintje fan Sevenhuzen. (letter: Zevenhuizen 8 (181)

Eelkje de Vries waard berne op 19 juny 1918 te Grou, gemeente Idaarderadiel.

Hja wie de dochter fan gerrit de Vries, fabryksarbeider en Dieuwke Sijtske Bouma. Dizze âlden fan Eelkje wennen te Grou.

Roel Tiekstra hat te Grou op ferskate adressen wenne. In registraasjekaart fan it Bevolkingsregister (fan 19 maaie 1940) fermeldt dat Roel yn juni 1929 te Grou kaam te wenjen yn hûs 61, dêrnei yn maaie 1932 yn hûs 47, fierders op in ûnbekend tiidstip yn hûs 75 en yn maaie 1938 yn hûs 387.

Op 19 maaie 1940 wenne de húshâlding yn elk gefal yn it hûs 181 (Zevenhuizen 8).

Fan dizze famylje en harren bewenning fan dit hûs ha ik weet fan ôf 1948 en sa ha ik dizze húshâlding ek persoanlik kend.

Op in registraasjekaart fan it Bevolkingsregister stiet harren earste bern fermeld: dochter Dieuwke Tiekstra, berne op 11 septimber 1939 te Grou. Foar safier wy witte waard hja altyd “Doet” neamd.

De twadde dochter yn dizze húshâlding wie Sijtske Tiekstra, yn elk gefal berne foar 1946.

De tredde dochter wie Eke Tiekstra, hja wie wierskynlik fan 1946, want hja siet by my yn deselde klasse op de iepenbiere legere skoalle.

It fjirde bern yn dizze húshâlding wie Anne Tiekstra, hy sil berne wêze om-ende-by 1949/52.

Unbekend is, wannear de famylje Tiekstra fan Sevenhuze ferhuze binne en wêrhinne.

Eke Tiekstra is ferstoarn yn it jier 2022.

Zevenhuizen 9         (180)

Yn dit hûs hawwe ferskate húshâldingen wenne:

De folchoarder is net alhiel dúdlik, mar ôfgeande op de houliksdata fan de ferskate pearen, en de feiten sa’t dy by ús bekend binne via it “Huisnummerregister van Grouw”, miene wy dochs ûndersteande yndieling oanhâlde te meien:

Berend Mink en Jetske van den Berg.

Skipper en letter kampioen fan de SKS Skûtsjesilen.

Berend Mink waard berne op 30 maart 1907 te Sint Jansgea. Hy wie de soan fan Johannes Mink en Jacoba Pijlman.

Berend Mink troude op 30 juny 1928 mei Jetske van den Berg.

Jetske waard berne op 4 oktober 1907 te Earnewâld. Hja wie de dochter fan Jan van den Berg en Sjoerdtje Rienks van der Meer.

It is ûnbekend wannear’t it pear har op it adres Zevenhuizen 9 (180) ta wenjen set hat.

Dat soe lykwols hiel goed mei harren houlik yn 1928 west hawwe kinne.

Wierskynlik binne se foar 1939 út dit hûs fertrokken.

Adrianus H. Brant en Ada van der Walle.

Adrianus Hendricus Brant waard berne op 25 februari 1906 te Amsterdam. Hy wie de soan fan machiel Adrianus Brant en Frouwke Rozema. Adrianus wie drukker fan berop en wenne mei syn trouwen al yn Idaarderadeel. Syn âlden wennen doe beide yn Alkmaar.

Adrianus Hendricus Brant troude op 14 septimber 1933 mei Ada van der Walle te Schagen. Hja wie de dochter fan Jochem van der Walle, mandenmaker en van Aaltje van Nieuwenhoven. Har âlden wennen doe bei te Schagen.

Neffens it “Huisnummerregister van Grouw” wenne it pear te Grou op it adres Zevenhuizen 8 (181), mar dus ek op Zevenhuizen 9 (180).

Fierdere gegevens hawwe wy net fine kinnen, oer de folchoarder fan bewenning van nr 181 en 180 dus ek net.

Bauke Bruinsma en Leentje Eekema.

Bauke Bruinsma waard berne om-ende-by 1916. Hy wie de soan fan Sipke Bruinsma en Uilkje Bruinsma.

Bauke Bruinsma troude op 17 juny 1939 mei Leentje Eekema te Grou.

Leentje waard berne ca. 1916 te Amsterdam en wie de dochter fan Paulus Eekema en Sjoerdtje Reitsma.

It is moai wis dat hja mei harren trouwen it adres Zevenhuizen 9 betrokken hawwe. Wy meie der fan útgean dat Bauke en Leentje foar 1942 ferhuze binne nei in oar adres.

Bonnie Frouwke

Dizze namme wordt neamd yn it “Huisnummerregister van Grouw”, by it hûs nr. 180 (letter: Zevenhuizen 9). Wat dize oantekening krekt seit is net dúdlik: is it in kombinaasje fan man “Bonnie” en frou “Frouwkje”? In dergelike kombinaasje of oare mogelikheden hawwe wy net werom fine kinnen.

Sijtze Kuperus en Anne van der Mei

Sijtze Kuperus waard berne op 11 septimber 1914 te Reduzum. Hy wie de soan fan Gjalt Kuperus, arbeider te Reduzum en Kornelia Sijtzes Hellinga te Reduzum. Syn âlden wennen dus te Reduzum.

Sijtze troude op 27 april 1939 te Grou mei Anna van der Mei, berne op 3 juli 1917 te Grou.

Hja wie de dochter fan Durk van der Mei, bankwurker te Grou en Rinske Sjoerdsma te Grou. Har âlden wennen dus te Grou.

Durk van der Mei wie letter ek machinist op it stoomgemaal De Leppedyk, tusken Grou en Nes.

Neffens it “Huisnummerregister” van Grou wenne it pear ek op Zevenhuizen 9 (180)

neffens myn herinnering (fan 1948) wennen hja doe al yn it hûs oan de Parkstrjitte (17), dêr’t Sijtze in garagebedriuw hie.

Wybren van Stralen en Ybeltje Wybenga.

Wybren van Stralen waard berne op 16 maaie 1912 te Grou. Hy wie de soan fan Ulbe van Stralen en Minke van der Wal.

Wybren troude op 9 maaie 1942 mei Ybeltje Wybenga te Grou.

Ybeltje Wybenga waard berne op 9 maaie 1912 te Grou. Hja wie de dochter fan Atze Wybenga en Geertje Sytsma.

Wierskynlik giene hja wenjen yn it hûs mei adres Zevenhuizen 9 (180).

Haaije Pijl en Geertje Veenstra.

Haaije Pijl waard berne op 3 september 1895 te Boornburgum. Hy wie de soan fan Jan Pijl en Grietje Pieters de Haan.

Haaije Pijl troude op 29 maaie 1920 yn Smellingerlân mei Geertje Veenstra.

Geertje Veenstra waard berne op 19 septimber 1894 te Koartehimmen. Hja wie de dochter fan Jitze Veenstra en Saapke Kats.

It echtpear wenne yn elk gefal om 1948 hinne yn it hûs Zevenhuizen 9 (180) op Sevenhuzen. Wy witte út eigen werinnering dat de grutte húshâlding hjir wenne. It pear krige moai wis yn elk gefal 9 bern en wy tinke dat guon fan harren bern ek op Sevenhuzen berne binne.

Zevenhuizen 10       (177)

Weduwe Oebele Ypinga.

Wannear de famylje Ypenga op it adres Zevenhuizen 10 kaam te wenjen is ús net bekend.

Wy witte dat “weduwe Oebele Ypinga” ea op dit adres wenne.

As wy witte dat op de groepsfoto op Sevenhuzen fan ca 1910 oan de lofterkant in jong famke stiet (nr. 2) mei de namme Pietje Ypinga, dan witte wy dat dizze húshâlding al yn dizze tiid al op Sevenhuzen (en dus moai wis Zevenhuizen 10) wenne.

Wy hawwe fan dizze húshâlding in Registraasje yn it Bevolkingsregister fûn fan de datum 01-01-1874. Of dizze registraasje te Grou wie is net dudlik, it hûsnûmer dat opjûn wurdt is earst A 398, letter 144. Dit is yn elk gefal net in adres op Sevenhuzen.

De famylje Ypinga is dus dêrnei nei it adres Zevenhuizen 10 kommen.

Oebele Ypinga waard berne op 12 april 1858 te Beetstersweach. Hy wie de soan fan Jan Oebeles Ypinga en Tjitske Hylkes Posthumus, moai wis wenjend te Beetstersweach.

Oebele Ypinga trout op 15 maaie 1886 te Grou mei Leentje de Jong.

Leentje waard berne op 6 oktober 1864 te Grou. Hja wie de dochter fan Klaas Sints de Jong en Maaike Klazes van der Veen, beide wenjend te Grou, dêr’t Klaas it berop fan slachter útoefene.

Oebele wie by syn trouwen boerearbeider en wenne doe al te Grou. Oebele syn heit wie op dat stuit al ferstoarn en syn mem wenne doe as widdo te Koartehimmen.

Oebele ferstoar op 3 oktober 1932 te Grou.

Harren dochter Pietje dy’t op de groepsfoto fan ca 1910 stiet waard berne op 4 novimber 1902 te Grou.

Dizze húshâlding hie yn elk gefal de folgjende bern:

-Maaike Ypinga, berne op 22 maaie 1887 (op 27 maaie 1911 troud mei Jisk Sijtema)

-Tjitske Ypinga, berne op 19 septimber 1889 (op 29 maaie 1913 troud mei Wiebe Hazenberg)

-Pietje Ypinga, berne op 14 maart 1892, ferstoarn op 15 juny 1893

-Jan Ypinga, berne op 6 septimber 1893

-Klaas ypinga, berne op 17 july 1896

-Pietje Ypinga (nr 2 op de groepsfoto), berne op 4 novimber 1902 (op 15 maaie 1926 troud mei Tjalling van der Goot)

-Hielke Ypinga, berne op 23 july 1907

Nei’t ferstjerren fan Oebele yn 1932, bleau Leentje de Jong as “widdo Oebele Ypinga” op it adres Zevenhuizen 10 wenjen.

Hoe lang hja hjir noch wenne hat is ûnbekend.

Leentje de Jong is op 8 juny 1953 te Grou ferstoarn, se wenne doe al net mear op Sevenhuzen, want ûndertusken hiene de folgjende persoanen al op dit adres wenne.

Auke van der Meer en Jacoba van der Iest.

Auke van der Meer waard berne op 5 oktober 1903 yn Earnewâld, gemeente Tytsjerksteradiel.

Hy wie de soan fan Douwe Rienks van der Meer en Matzen Veenstra. Syn heit wie skipper en mem wie “sûnder berop”; hja wennen te Earnewâld.

Hy troude op 27 juli 1929 mei Jacoba van der Iest yn de gemeente Tytsjerksteradiel.

Jacoba van der Iest waard berne op 20 desimber 1906 te Garyp, gemeente Tytsjersteraadiel. Hja wie in dochter fan Gerrit van der Iest, arbeider, en Aaltje de Jong, sûnder berop, hja wennen te Garyp.

Jacoba hat te Grou en omkriten as “baakster” wurke.

Jacoba is op 9 jannewaris 1968 ferstoarn te Ljouwert. Hja is 61 jier wurden.

By syn trouwen stie Auke van der Meer ek as skipper te boek. Hy wenne doe yn Earnewâld.

Om 1948 hinne wurke Auke van der Meer as stoker bij de N.V. Halbertsma te Grou.

Hja wennen doe op it adres Zevenhuizen 10.

Doe’t Jan Rottiné ta chef-machinist beneamd waard yn 1948 kochten Auke van der Meer en Jacoba van der Iest it hûs fan Jan en Neeke Rottiné: fan dat jier ôf  wennen hja dus op it adres Zevenhuizen 18.

As stoker makke Auke van der Meer yn 1957 in swier ûnk mei, doe’t in brân yn it stofhof (opslach fan spuonnen) fan it tsjettelhûs folge waard troch in explosy en stekflamme. Tegearre mei Jaap Sjoerdsma (brânmaster fan Halbertsma) en Jan Rottiné (chef-machinist) rûn hy earnstige brânwûnen op. Auke en Jaap bedarren yn it sikenhûs, Jan Rottiné sloech yn in reaksje in doek foar syn gesicht en koe thús werstelle.

Zevenhuizen 11       (178)

Neffens de opjefte fan Durk van der Mei wenne op it adres Zevenhuizen 11 (178) de “widdo Lieuwe de Jong” oer de dei troch harren neamd “beppe Fim”.

Wy hawwe de folgjende gegevens fûn:

Lieuwe Alles de Jong en Fimke de Vries.

Lieuwe Alles de Jong waard berne op 2 januari 1876 te Boarn (Oldeboorn). Hy wie de soan fan Alle Lieuwes de Jong en Uilkje Fokkes Oosterwoud. Lieuwe Alles wie komelker fan berop en syn âlden wennen te Boarn.

Lieuwe Alles de Jong troude op 16 maaie 1903 te Grou mei Fimke de Vries. Fimke de Vries waard bene op 16 januari 1878 te Grou. Hja wie de dochter fan Sjoerd Ulbes de Vries en Setske Tjitzes Zeldenrust, beide wenjend te Grou. Har heit wie doe seilmakkersfeint te Grou.

Dit echtpear wiene de heit en mem fan Setske de Jong, dy’t troud wie mei Jaap Schuurmans en dy’t oan it plein te Grou wennen mei de soannen Otte Schuurmans en Lieuwe Schuurmans.

Lieuwe Alles de Jong is ferstoarn op 2 april 1935 te Grou.

Syn widdo Fimke de Vries wenne dus op it adres Zevenhuizen 11 (178) te Grou .

Neffens it “Huisnummerregister van Grouw”, wenne de broer van Fimke, Sjoerd Ulbes de Vries om-ende-by 1931 by harren yn.

Hy troude op 23 april 1932 mei Durkje Feikje Brouwers. Hja wie ûnderwizeres en kaam doe fan Den Haach.

It soe wêze kinne dat hja dêr wenne hat oan’t har ferstjerren op 12 septimber 1960 te Grou, want yn maart 1961 kaam dêr te wenjen:

Wobbe Bloemsma en Grietje Wassenaar.

Wobbe Bloemsma waard berne op 16 maart 1899 te Grou. Hy wie de soan fan Douwe Bloemsma en Fokje de Jong. Heit Douwe Bloemsma wie al foar 1920 ferstoarn.

Wobbe troude op 29 maart 1920 te Raard (gemeente Rauwerdahem) mei Grietje Wassenaar, berne op 1 july 1900 te jirnsum, dochter fan Jelke Jacobs Wassenaar en Kunnigje Arends de Jong. Har âlden wennen te Jirnsum.

Wobbe wie fan berop fabryksarbeider, Grietje wie fan berop dienstbode.

Wobbe en Grietje Wassenaar hawwe jierrenlang wenne yn it hûs dat tsjin de kantine fan Halbertsma oan stie en dêr ek diel fan útmakke oan it plein te Grou.

Wierskynlik is it echtpear yn maart 1961 (neffens Durk van der Mei) nei it adres Zevenhuizen 11 (178) te wenjen gien.

Wobbe naam doe ek ôfskied fan de bedriuwsbrânwar fan Halbertsma. Syn frou Grietje Wassenaar kaam dêr dan op 15 novimber 1962 te ferstjerren.

Wobbe Bloemsma is yn 1964 mei pensioen fan Halbertsma gongen.

Harren dochter Fokje Bloemsma waard berne op 4 septimber 1920 te Grou.

Zevenhuizen 12       (179)

Neffens de opjefte fan Durk van der Mei wenne op it adres Zevenhuizen 12 (179) de “widdo Jan Looijenga” oer de dei troch harren neamd “beppe Rjut” of “âlde Rjut¨.

Wy hawwe de folgjende gegevens fûn:

Yn in registraasje yn it Bevolkingsregister fine wy in oersjoch fan de húshâlding fan Jan Looyenga en Ruutdtje Sijtema. Hja wennen op nûmer 159, mar as wij de vermoedelijke ferheging fan de húsnûmers mei 20 tapasse, dan komme wy op 179 en dat is no krekt it nûmer fan Zevenhuizen 12.

Jan Looyenga waard berne te Grou op 23 juli 1863. Hy wie de soan fan Johannes Jans Looyenga en Willemke Jans Dijkstra, wierskynlik wennen de âlden Fan Jan ek te Grou.

Op 22 maaie 1886 troude Jan Looyenga mei Ruurdtje Pieters Sijtema. Jan syn heit wie doe al ferstoarn en syn mem wenne te Grou.

Ruurdtje Pieters Sijtema waard berne op 18 july 1861 te Akkrum. Hja wie de dochter  fan Pieters Sybes Sytema en Rinskje Geerts Haitsma. Ek de heit fan Ruurdtje wie mei har trouwen al ferstoarn en har mem wenne doe te Grou. Ruurdtje har berop waard omskreaun as “dienstmeid”.

Neffens it bevolkingsregister hie it pear yn elk gefal de folgjende bern:

-Johannes Looyenga, berne op 29 januari 1890 te Grou

-Pieter Looyenga, berne op 28 desimber 1899 te Grou

-Willemke Looyenga, berne op 17 januari 1904 te Grou

Tusken 1912 en 1920 binne de bern út it âlderlik hûs fertrokken.

Jan Looyenga is op 7 febrewaris 1939 te Grou ferstoarn.

Syn widdo “beppe Rjut” wenne op Zevenhuizen 12 (179) en is ferstoarn op 3 maart 1957 te Snits.

Yn april 1954 Komt Petrus (“Peet”) Reitsma hjir te wenjen mei frou en bern

Peet wie tuinman bij de Gemeente Idaarderadeel. Eerst ûnder it haad Jan Rozema, letter waard Peet sels de liedingjouwende.

Zevenhuizen 13       (176)

Klaas Dijkstra en Trijntje van der Vlugt.

Klaas Willems Dijkstra waard berne op 5 juni 1863 te Wirdum (gemeente  Leeuwarderadeel). Hy wie de soan fan Willem Jans Dijkstra, arbeider (boerenknecht) te Wirdum en Jitske Klazes Rinsma (Reinsma). Syn âlden wennen te Wirdum.

Klaas Willems Dijkstra troude op 25 maaie 1889 te Boalsert yn de gemeente Baerderadiel mei Trijntje Klazes van der Vlugt, berne op 2 juni 1865 “in het schip” te Boalsert. Hja wie de dochter fan Klaas Sybrens van der Vlugt en Aukje Piebes de Jong. Har heit wie doe al ferstoarn, har mem stiet as “schippersche” beskreaun en libbet by dit houlik noch, dat wy nimme oan dat har heit eartiids skipper wie.  Har âlden hiene dan harren thús te Boarn (Oldeboorn) en wennen “in het schip”.

It breidspear kaam te Grou ta wenjen, û.o. op it adres Grouw 176 (letter: Zevenhuizen 13)

Op 21 september 1892 waard harren soan Klaas Dijkstra berne. 

Evert Hof en Aaltje van der Vlugt.

Evert Hof waard berne op 13 juli 1896 te Beets. Hij wie de soan fan Gerrit Hof, arbeider (ek veehouder) te Beets, en Neeltje Vaartjes. Syn âlden wennen te Beets.

Evert troude op 15 augustus 1931 mei Aaltje van der Vlugt. Aaltje waar berne op 18 desimber 1898 te Grou en wie de dochter fan Sybren van der vlugt, skipper en “brandstoffenhandelaar” te Grou en Intje Bokma. Hja wennen te Grou.

Evert Hof stiet te boek as “werkman”.

Yn it Bevolkingsregister fan Idaarderadiel fine wy dat it pear op 7 septimber 1931 te Grou ynskreaun waard. Se binne doe wierskynlik op Sevenhuzen te wenjen kaam: Grou 176 (letter: Zevenhuizen 13)

Oan’t 12 maaie 1952 Hendrik van der Mei en Neeltje van der Schaaf.

Hendrik van der Mei waard berne op 1 juli 1914 te Grou. Hy wie de soan fan Durk van der Mei, fan berop fabryksarbeider (letter machinist op it stoomgemaal De Leppedyk) te Grou en Rinske Sjoerdsma te Grou.

Hendrik van der Mei trout op 20 juli 1939 te Grou mei Neeltje van der Schaaf, berne op 3 maart 1917 te Grou. Hja wie de dochter fan Wiepke van der Schaaf, smid te Grou en Jantje Hof te Grou.

Hendrik van der Mei wie adfertinsje meiwurker by de Friese Koerier. Hy hie tige nocht oan it skriuwen fan deiboeken en artikels yn de pleatselike krante fan Grou, de Frisia.

Hindrik wie dêrby in natuerman en mocht graach yn it fjild wêze. Syn bydrage oan de Frisia waarden faak illustrearre mei tekeningen en ûnderskreaun mei it pseudonym Swalker.

It pear kaam te wenjen op Sevenhuzen, hûs 176, letter Zevenhuizen 13.

It pear krige twa soannen: Durk van der Mei en Wiepke van der Mei (berne yn 1946)

Op 12 maaie 1952 is de húshâlding fan Hendrik van der Mei ferhuze nei it Master Wielsmaplein.

1952-juli 1955 Pieter van der Vegt en Elizabeth Bijlsma.

Pieter van der Vegt waard berne op 22 januari1886 te Easterwierrum. Hy wie de soan fan Abelius Sytses van der Vegt, arbeider, en fan Hinke Okkes Walinga. Dizze âlden wennen te Easterwierrum.

Pieter van der Vegt troude op 15 septimber 1917 mei Elizbeth Bijlsma. Hja waard berne op 3 augustus 1888 te Grou en wie de dochter fan Taeke Annes Bijlsma en Gepke van Houten, dy ek te Grou wennen. Gepke wie doe al ferstoarn.

It pear kaam letter op Sevenhuzen te wenjen, yn it hûs 176, Zevenhuizen 13.

1955-augustus 1963 Eerde Feenstra

Eerde (“Edo” Feenstra) wurke as boekhâlder by de NV Halbertsma

augustus 1963 H.J. van den Bosch

Zevenhuizen 14       (175)

Yn it “Huisnummerregister Grouw” wurdt foar dit adres as bewenner neamd:

Jan Walstra en Hiltje Westra.

Jan Thijsses Walstra waard berne op 17 november 1883 te Ljouwert. Hy is de soan fan Thijs Jans Walstra, turfskipper, wenjend te Spannum en Antje Jans Vonk. Antje wie by de sluting fan jaan syn houlik al overleden.

Jan Walstra troude op 17 novimber 1883 te Grou mei Hiltje Hiddes Westra. Hiltje wie tsjinstfaam te Grou. Hiltje wie de dochter fan Hidde Hendriks Westra en fan Vogeltje Sieds de Vries. De heit fan Hiltje wie by har houlik al ferstoarn.

It is ûnbekend wannear en hoe lang dit pear op Sevenhuzen wenne hat: nr 175 (letter: Zevenhuizen 14)

Hendrik Vissia en Hinke van der Vegt.

Neffen it “Huisnummerregister Grouw” hawwe dizze bewenners ek op it adres Grouw 175 (Zevenhuizen 14) wenne.

Wy hawwe se ek fûn op it adres Grouw 182 (Letter: Zevenhuizen 8). Op hokker adres hja earst of letter wenne hawwe is ûnbekend: wierskynlik wennen hja earst op it adres Grou 175 (letter: Zevenhuizen 14) en dêrnei op it adres 181 (Zevenhuizen 8)

 Hendrik Vissia waard berne op 21 maaie 1908 te Grou. Hy wie de soan van Marten Vissia, tsiismakker te Grou en Aaltje de Vries. De âlden fan Hendrik wennen te Grou.

Hendrik Vissia troude op 4 februari 1933 te Grou mei Hinke van der Vegt. Hja wie de dochter fan Wytse van der Vegt, by dit houlik al ferstoarn, en Berber de Jong, doe ek al ferstoarn. Hendrik Vissia wie metaalbewurker fan berop.

Neffens it Bevolkingsregister waard it pear ynskreaun yn maart 1933 te Grou.

Hendrik en Hinke hiene by dizze registraasje yn it Bevolkingsregister Berber Vissia ta dochter, berne op 3 april 1937 te Grou.

Jan Walstra en Hiltje Westra.

It “Huisnummerregister Grouw” jout de yndruk dat dit pear nei de foargeande húshâlding nochris in perioade op dit adres wenne hat

Hidde de Wal en Thijsje Huisman

Hidde de Wal waard berne op 25 juli 1913 te Grou. Hy wie de soan fan Thomas de Wal en Geeske Walstra. De âlden fan Hidde wennen te Grou.

Hidde de Wal troude op 12 maaie 1938 yn Heerenveen (gemeente Aengwirden) mei Thijske Huisman, berne op 23 juli 1914 yn Tsjalbert (Tjalleberd), dochter fan Jan Huisman en Hendrikje Hollander, beide wenjen te Tsjalbert.

Neffens it Bevolkingsregister kamen hja op 12 maaie 1938 yn Grou te wenjen op it adres Grouw 175 (letter: Zevenhuizen 14)

Hidde wie “bankwerker” fan berop.

Neffens opjefte fan Durk van der Mei hawwe hja oan’t april 1948 op dit adres wenne.

Freerk Hoekstra

Neffens opjefte fan Durk van der Mei wenne Freerk Hoekstra op it adres Grouw 175.

Hy wie bakker by Excelsior. Hy soe september 1948 ferhuze wêze. Wy hawwe gjin fierdere gegevens fine kinnen.

Jelle Bakker (oan’t juni 1950)

?in bûtenlânske frou mei har dochter Anouska

Ulbe D. de Vries en maart 1962: widdo Ulbe de vries.

Tiete Brouwer

Widdo Van der Hoeff-Sandijck (sûnt novimber 1962)

Zevenhuizen 15       (174)

Neffens opjefte fan Durk van der Mei hawwe op dit adres wenne:

Douwe van der Meer

Oer Douwe van der Meer ha ik gjin neiere gegevens fine kinnen

Yn it “Huisnummerregister Grouw” wurdt foar dit adres as bewenner neamd:

1931 ca Weduwe Klaas Sytema (Ybeltje de Vries)

Klaas Sytema waard berne op 8 maaie 1861 te Grou. Hy wie de soan fan Jisk Ypes Sytema, arbeider te Grou en Fimke Klazes van der Meulen te Grou.

Klaas Sytema troude op 28 maaie 1887 te Grou mei Yttje de Vries. Hja waard berne op 4 april 1862 te Grou as de dochter fan Gerben Pieters de Vries, “pakhuisknecht” te Grou en Trijntje Roodbergen te Grou.

Klaas Sytema ferstoar op 12 maart 1928 te Grou.

Ut it Bevolkingsregister meitsje wy op dat it pear fuortdaliks op Sevenhuzen ta wenjen komd binne. Earst is harren húsnûmer 154 en letter 174 (ek hjir wer de al earder neamde “opheging” fan de húsnûmers mei 20!)

Der binne yn elk gefal de folgjende bern yn dizze húshâlding berne:

-JisK Sytema, berne op 5 maart 1888 te Grou

-Fimke Sytema, berne op 21 februari 1901 te Grou

Neffens Jan Pieter Rottiné hat op Zevenhuizen 15 (174) wenne:

In “Grinzer” famylje (Bos?) mei in soan Tjakko

Karel Bos en Aaltsje van der Meer

Aaltje wie de dochter fan Auke van der Meer en jacoba van der Iest.

Zevenhuizen 16       (173)

Yn it “Huisnummerregister van Grouw” en ek neffens de werinneringen fan Jan Pieter Rottiné hat op Zevenhuizen 16 (173) wenne:

Harmen Witteveen en Lutske Zwarts.

Harmen Witteveen waard berne op 31 oktober 1886 te Grou. Hy wie de soan fan Hans Witteveen, “brandkastmaker” te Grou en Klaaske de Vries te Grou.

Harmen Witteveen trouwde op 16 maaie 1914 mei Lutske Zwarts, hja wie berne op 14 april 1886 te Hoarnstersweach (Hoornsterzwaag) en dochter fan Thijs Zwarts, arbeider en Eeuwkje Seinstra, beide wenjend te Hoarnstersweach.

Harmen Witteveen wie “werkman” ( de “tarkening”) bij de gemeente Idaarderadeel. Yn syn frije tiid hat er in protte dien foar de “lytse man” yn de wettersport: hy wie mei initiatyfnimmer ta de oprjochting fan de Vereniging Grouwster Watersport (GWS) en fungearre jierrenlang as wedstrydlieder bij de hursylwedstriden.

Harmen Witteveen stoar op 18 januari 1945 te Grou.

Syn widdo Lutske Zwarts kaam op 4 desimber 1957 te ferstjerren.

Harmen en Lutske krigen trije bern:

-Sjoerd Witteveen (machinist bij de NV Halbertsma)

-Eeuwkje Witteveen (logopediste)

-Klaas Witteveen

Sietze de Groot en syn frou.

Sietze de Groot wie chauffeur bij de NV Halbertsma en letter bij de gemeente Idaarderadeel en Boarnsterhim.

Dit pear ferhuze út de wenning Zevenhuizen 16 nei de nijbouwenning Zevenhuizen 4.

Zevenhuizen 17       (172)

Yn it “Huisnummerregister van Grouw” fine wy de folgjende bewenners:

Pieter Bloemsma en Jaike Bouma

Pieter Bloemsma waard berne op 29 desimber 1900 te Grou. Hy wie de soan fan Douwe Bloemsma, fabrieksarbeider te Grou en Fokje de Jong fan Grou.

Op de berteakte stiet ek de namme fan Ouwe Wouters Leeuwen dy’t ek op Sevenhuzen wenne. Dat wy meie oannimme dat ek de âlden fan Pieter Bloemsma al op Sevenhuzen wennen…

Pieter Bloemsma troude op 27 februari 1926 mei Jaaike Bouma, berne op 31 desimber 1901 te Burgum (Bergum). Hja wie de dochter fan Anne Tijsses Bouma, arbeider te Burgum en Japke Hiemstra te Burgum.

Neffen een registraasje yn it Bevolkingsregister wennen se op Sevenhuzen, adres 172 (letter: Zevenhuizen 17) fan febreuari 1926 oan’t 24 maaie 1933, doe se beide nei Nes, Utingeradiel fertrokken.

Jaaike Bouma is op 17 desimber 1967 te Ljouwert ferstoarn: se wenne doe yn de gemeente Achtkarspelen.

Anne Bloemsma en Grietje Kooistra

soan Jelle Bloemsma

Anne Bloemsma waard berne op 9 januari 1906 te Grou. Hy wie de soan fan Douwe Bloemsma, komelker te Grou en Fokje de Jong te Grou.

Anne Bloemsma troude op 24 augustus 1929 mei Grietje Kooistra, berne op 16 oktober 1908 te Wergea (Warga). Hja wie de dochter fan Theunis Kooistra en Jeltje Beerlings, beide wenjend te Wergea.

Hja wennen op it adres Grouw 172 (Letter: Zevenhuizen 17)

Wierskynlik is dizze húshâlding om-ende-by septimber 1947 fertrokken

Neffens opjefte fan Durk van der Mei wenne sûnt septimber 1947 op it adres 172 (Zevenhuizen 17): ek Jan Pieter Rottiné is it bekend dat hjir wennen:

Sint Kooistra en Meintje

soan Theun Kooistra

Sint Kooistra wie in broer fan de foarige bewenster Grietje Kooistra.

Hy waard berne op 29 juli 1914 te Wergea.

Hy wie “smidsfeint”, mar te Grou wie hy stoker by de NV Halbertsma.

Zevenhuizen 18       (171)

Yn it “Huisnummerregister van Grouw” wurdt neamd:

Jan Douma en trijntje Seldenrust.

Jan Douma waard berne op 11 septimber 1859 te Wirdum (gemeente Leeuwarderadeel). Hy wie de soan fan Wynzen Sjoerds Douma, arbeider te Wirdum en Tietje Jans Visser te Wirdum.

Jan Douma troude op 30 april 1910 mei Trijntje Seldenrust, hja wie berne op 20 maaie 1861 te Grou en de dochter fan Gerben Fokkes Seldenrust, smidsfeint te Grou en Rein Haites van der Meer ek te Grou. It wie Trijntje har twadde houlik: hja wie earder troud mei Arjan Annes Rienstra.

Jan Douma wie hulpbrievenbesteller, rekke út it wurk yn maaie 1925 (pensioen?) en stoar op 27 maaie 1935 te Grou.

Trijntje wenne ek as widdo op it adres Grouw 171 (letter: Zevenhuizen 18). Trijntje ferstoar op 28 februari 1944 te Grou.

Jan Rottiné en Neeke Boon.

Jan Rottiné waard berne op 17 novimber 1915 te De Lemmer. Hy wie de soan fan Jan Rottiné, voorman rokerij, en Grietje Rienksma, beide wenjend te de Lemmer.

Jan Rottiné troude op 20 maaie 1944 mei Neeke Boon. Hja wie berne op 9 juli 1918 te Den Burg (Texel) en hja wie de dochter fan Pieter Boon, hússkilder te Den Burg en baukje Smit te den Burg.

Jan wie stoker bij NV Halbertsma te de Lemmer en slagge foar de diploma’s Landmachinist van een Stoombedrijf  A en B.

Hij waard yn in nije setting troch Halbertsma as machinist oerpleatst nei it bedriuw te Grou.

Jan en Neeke kamen nei 20 maaie 1944 te wenjen op it adres Grouw 171 (letter: Zevenhuizen 18).

Yn maaie 1946 waard harren soan jan Pieter Rottiné te Grou op it adres Grouw 171 te Grou berne.

Doe’t Jan Rottiné in desimber 1948 ta chef-machinist beneamd waard, ferhuze de húshâlding nei it adres Grouw 169 (letter: Zevenhuizen 1) in diel fan Abbema-State.

Auke van der Meer en Jacoba van der Iest.

Hja wennen earst op it adres Zevenhuizen 10.

Doe’t Jan Rottiné  yn 1948 nei Abbema ferhuze kochten Auke van der Meer en Jacoba van der Iest letter it hûs fan Jan en Neeke Rottiné: fan dat jier ôf  wennen hja dus op it adres Zevenhuizen 18.