Boogstrjitte-Suderkade-Riedhússtrjitte

Taljochting:

Understeande list fan bewenners fan de Boogstrjitte en Suderkade is gearstald út ferskate boarnen:

-De oantinkens en notysjes fan Hieke Boerke

-It húsnûmerregister fan Grou mei de âlde nûmering (alle huzen van Grouw hiene har eigen nûmer (trochrinnend fan om-ende-by 0-800)). Hjiryn stean de bewenners fan elk húsnûmer tusken likernôch 1931 oan´t 1940

-De omsettingslist fan de âlde nûmering ta in nije wize fan adressearring mei strjittenammen en húsnûmers: hjirby steane per hûs de bewenners yn 1949.

Yn ûndersteande list binne dizze boarnen “oer elkoar hinne lein”, de bewenners fergelike en sa koene fan de measte hûzen de lokaasjes op de plattegrûn en de bewenners fêststeld wurde.

Wol is it mogelik dat yn in inkeld gefal de folchoarder yn de bewenning oarsom wêze moat.

J. P. Rottiné

Grou, 15 febrewaris 2024

1.

Grouw 270

Raadhuisstraat 8 Grou

Bekende bewenners:

-Klaas (Jisks) Sytema, x (28 maaie 1887 te Grou) mei Yttje (Gerbens) de Vries

1887 Klaas en Yttsje wennen yn hûs 174 Grouw = Zevenhuizen 15 Grou

foar  1931 yn hûs 270 Grouw = Raadhuisstraat 8 Grou

Berop: seilmakkersfeint

Klaas (Jisks) Sytema

* 8 maaie 1861 te Grou (Gemeente Idaarderadiel)

+ 12 maart 1928 te Grou (Gemeente Idaarderadiel) (66 jierren, 10 moannen)

Yttje (Gerbens) de Vries

* 4 april 1862 te Grou (Gemeente Idaarderadiel)

+ 28 febrewaris 1943 te Grou (Gemeente Idaarderadeel) (80 jierren, 10 moannen)

Bern:

Jisk (m), * 5 maaie 1888

Fimke (v), * 21 febrewaris 1901

-Durk Johannes Looyenga, x (14 april 1894 te Grou) mei Pietje (Tjibbes) Hiemstra

foar 1931 yn hûs 270 Grouw = Raadhuisstraat 8 Grou

Beroppen: hanneler yn rookartikelen en manufakturen

fetsjinwurdiger by in keapman, yn tsjinst by Van Dorssen (hanneler yn dranken)

Durk Johannes Looyenga

* 1 november 1868 te Grou (Gemeente Idaarderadeel)

+ 23 oktober 1942 te Frjentsjer (73 jierren, 11 moannen)

Pietje (Tjibbes) Hiemstra

* 8 jannewaris 1870

+ 1 november 1944 (Dantumawâld) (74 jierren, 9 moannen)

Bern:

Johannes (m), *

Setske (v), *

-Afke Jans de Boer, x (15 maart 1917 te Grou) mei Reinder Jans Beeksma

wennen foar 1927 op “Abe Herne” oan de Wergeaster Feart

Berop: feehâlder

+ Reinder Jans Beeksma 17 novimber 1927

Afke kaam yn 1927 te wenjen yn it hûs 270 Grouw = Raadhuisstraat 8 Grou

berop: manufakturenhannel, ferkeap fan kofje en thee

Afke trout op 22 febrewaris 1930 te Grou mei Jan Stellingwerff

(letter skieden)

Afke de Boer

* 1 april 1893 te Goiïngahuzen

+ april 1980 te Ljouwert

Bern:

Jan Beeksma (m), 27 febrewaris 1919

Neeltje Trijntje Beeksma (v), 28 febrewaris 1919

Trijntje Beeksma (v), 26 febrewaris 1927

-Bauke (Kornelis) Hooghiemster, x (25 jannewaris 1913 te Grou) mei Reino (Jans) de Boer

Berop: hannel yn manufakturen

Bauke (Kornelis) Hooghiemster

* 4 december 1888 te Grou

+ 30 juny 1948 te Grou

Reino (Jans) de Boer

* 28 februari 1894 te Goaiïngahuzen

+ 30 augustus 1941 te Grou

Bern:

Neeltje (Baukes) Hooghiemster (v), 21 mei 1913 te Grou

Kornelis Bauke (Baukes) Hooghiemster (m), ca 1915

Jan (Baukes) Hooghiemster (v), ca 1916

Herre (Baukes) Hooghiemster (m), 1 december 1918

Freerkje (Baukes) Hooghiemster (v), 1 december 1918

Roelofje (Baukes) Hooghiemster (v), 8 april 1923 te Nes (Utingeradiel)

-Jan (Jentjes) van der Schaaf, x (6 juny 1946 te Grou) mei Roelofje (Baukes) Hooghiemster

Berop: hannel yn rookartikelen, skipsbouwer

Jan (Jentjes) van der Schaaf

* 16 augustus 1920 te Grou

+ 18 maaie 1976 te Grou

Roelofje (Baukes) Hooghiemster

* 8 april 1923 te Nes

+ 22 july 2016 te Grou

2.

Grouw 269

Boogstrjitte te Grou

(yn 1949 stiet it perseel te boek as: ferfallen)

-Harmen Jogchums van der Goot, x (13 maaie 1874) mei Taetske Sipkes Zwat

Berop: manufakturen,

(ûnder de winkel, boppe wenning)

Harmen Jogchums van der Goot

* 19 maaie 1849 te Grou

+ 31 maaie 1919 te Grou

Taetske Sipkes Zwat

*  12 desimber 1850 te Grou

+ 10 febrewaris 1935 te Grou

Berop: ¨stroohoedjesmaakster”

Ypkje Zwat (nicht) wenne by harren yn

-Meinte (Annes) Schilstra, x (23 maart 1923 te Grou) mei Ypkje Zwat

Berop: (oarspronkelik) bakker

Dit wie it tredde houlik fan Meinte:

(1) Weltje Vierstra

(2) Maaike Dijkstra

(3) Ypkje Zwat

(4) Trijntje Zwat

Meinte Annes Schilstra

* 28 july 1877 te Drylst

Ypkje (Franzes) Zwat

*10 desimber 1886 te Grou

+16 april 1937 te Grou

-Johannes (Willems) Westra, x (3 jannewaris 1936 te Utingeradiel) mei Freerkje de Boer

Berop: bankwerker, û.o. op 26 jannewaris 1932 te Snits en op 3 jannnewaris 1936 te Akkrum (adres: A32)

Berop: te Grou winkelier, fytsenmakker

Johannes (Willems) Westra

* 6 augustus 1911 te Grou

Freerkje de Boer

* te Akkrum

Bern:

Willem Lambertus (m)

Lambertus (m)

Baukje (v)

-Hessel de Bruin, x (29 april 1937 te It Hearrenfean) mei Akke Trijntje Krikke

Berop: op 26 maaie 1937 winkelier te Grou, fertrokken nei Frjentsjer, Dijkstraat 14

Hessel de Bruin:

* 3 augustus 1902 te Snits

Akke Trijntje krikke:

* 7 augustus 1906 te It Hearrenfean

-Jelle Tienstra, x (31 july 1937 te Grou) mei Lokke Zijlstra

Berop: timmerman

Jelle Tienstra

* ca 1912 te Grou

+ 30 april 1951 te Ljouwert

Lokke Zijlstra

* ca 1913 te Grou

Bern:

Doetje (v)

Afke (v)

It perseel 269 (Boogstrjitte) is foar 1949 ferfallen

3.

Grou: hûs tusken nr. 268 en 269

yn de Boogstrjitte te Grou

It perseel is letter ferkocht oan hotelhâlder Hendrik van Stralen

(wrs. foar 1931)

Der waard boppe wenne en dêrûnder waard wurke.

-Sake (Hendriks) Sytema, x (29 maaie 1873 te Grou) mei Janke (Adams) Adamse

Sake (Hendriks) Sytema

* 31 maart 1839 te Grou

+ 9 februari 1922 te Grou

Janke (Adams) Adamse

* 1 februari 1849 te Grou

+ 28 augustus 1936 te Grou

Bern:

Aaltje (1874), Sietske (1878), Hendrik (1879), Adam (1882), Antje (1884), Antje (1887, Sytse (1889).

-Gatze (Jetzes) Wieringa, x (12 maart 1914) mei Mettje (Oenes) Veltman

Berop: winkelier en “bôlesutelder” (wenne yn 1925 yn hûs 531)

Gatze (Jetzes) Wieringa

* 2 maart 1889 te Jirnsum

+

Mettje (Oenes) Veltman

* 17 juni 1892 te Boarn (Oldeboorn)

Bern:

Oelkjen (Gatzes) Wieringa (1914)

-Hidde (Wiegers) Otter, x (15 mei 1902 te Grou) mei Jitske (Sytzes) Bergsma

Berop: klompmakker (bekend: de “Otterbakjes¨)

Hidde Wiegers Otter

* 20 augustus 1877 te Aldegea (HO)

+ 20 maaie 1945 te Grou

Jitske (Sytzes) Bergsma

*17 septimber 1874 te Grou

+ 22 oktober 1953 te Idaarderadiel

Bern:

Wieger (1903), Sietse (1904), Pieter (1908), Alte (Ate) (1911)

It pand waard (wrs. foar 1931) ferkocht oan Hindrik van Stralen, faaks dat hy it pand by syn Hotel lutsen hat.

4.

Grouw 268

Boogstrjitte te Grou

It pand is yn 1949 by de nije adressen net weromfûn.

-wed. (Jou Ratsma) = Akke Zuiderbaan x (23 maaie 1895 te Grou)

Jou Ratsma

* 1 febrewaris 1868 te Grou

+ 16 septimber 1903 te Grou

Berop: boerefeint, skipper

Akke Zuiderbaan

* 22 septimber 1870 te Grou

+ 22 april 1933 te Ljouwert

fertrok yn 1933 fan Grou nei Lonneker (Overijssel)

Berop: tsjinstfaam, winkelierske.

Bern:

Janneke (* 11-6-1896 te Grou)

Pietje (* 28- 5-1900 te Grou, +26-8-2005 te Ljouwert)

-Sipke (Sipkes) Sybesma, x (4 juny 1898 te Grou) mei Richtje (Jans) Jonker

Sipke (Sipkes) Sybesma

* 8 april 1873 te Grou

+ 15 jannewaris 1951 te Grou

Richtje (Jans) Jonker

* 7 juny 1872 te Grou

+ 12 desimber 1932 te Grou

Sipke (Sipkes) Sybesma trout op 20 juny 1935 mei Antje Gorter (* 24 oktober 1882 te Grou)

5.

Grouw 267

Boogstrjitte 2 te Grou

-Leendert (Jelles) Moedt, x (10 maaie 1900 te Grou) mei Jitske Rinzes Epema

Berop: bakker

Wennen:

voor 1931 yn hûs 267 Grouw = Boogstrjitte 2 Grou

ca 1938 yn hûs 217 Grouw = Lytse Buorren 10 Grou

Leendert (Jelles) Moedt

* 15 oktober 1874 te Haskerdiken

+ 27 nivimber 1949 te Grou

Jitske (Rinzes) Epema

* 24  augustus 1872 te Grou

+ 6 april 1956 te Grou

Bern: Anna (1901), Jelle (1902), Rinze (1904), Harmen (1908)

-Eliza (Heeres) Mink, x (1 desimber 1898 te Akkrum) mei Pietje (Jurjens) Bokma

Berop: keapman en hannelsman

Eliza (Heeres) Mink

* 18 febrewaris 1875 te Akkrum

+ 16 july 1929 te Ljouwert

Pietje (Jurjens) Bokma

* 13 augustus 1876 te Grou

+ 19 maart 1958 te Grou

-Tjitte (Jans) van der Meulen, x (8 april 1899 te Aengwirden) mei Trijntje (Rienks) Bouhuis

Berop: grientekeapman (grienteboer)

Tjitte (Jans) van der Meulen

* 19 oktober 1875 te Haskerlân

+10 maaie 1950 te Grou

Trijntje (Rienks) Bouhuis

* 29 augustus 1875 te Sint Nyk

+ 12 maaie 1946 te Grou

Bern: Jan (1899), Rienk (1901), Hendrik (1903), Rigtje (1905), Roelof (1907), Andries (1909), Grietje (1911), Eldert (1912), Tjitte (1915)

6.

Grouw 266

Boogstraat 4 te Grou

-Willem (Sytzes) Westra, x (24 juny 1897) mei Minke Brouwer

Willem (Sytzes) Westra

* 29 maaie 1876 te Grou

+12 maart 1932 te Ljouwert

Minke Brouwer

* 8 juny 1877 te Grou

+ 1april 1962 te Grou

Bern: Sytze (1897), Japke (1902), Johannes (1911)

Opm: neffens it Befolkings Register wennen hja ek yn hûs 166 (binne de nûmers ea ferhege mei 100? yn dit gefal ta 266?

-Willem (Lammerts) Wapstra, x (17 juny 1920) mei Janke (Aukes) Brouwer

Willem (Lammerts) Wapstra

* 18 septimber 1882 te De Jouwer

+5  febrewaris 1968 te Ljouwert

Jan (Aukes) Brouwer

* ca 1887 te Nieuwer-Amstel

Bern: Lammert

7.

Grouw 265

Boogstrjitte 6 te Grou

-Durk Hoekstra en “Gjetsje” (opjefte fan Hieke Boerke)

soe wêze kinne: (net hielendal wis) “Gertje” “Gjertje”

-Durk Hoekstra, x (11 novimber 1899 te Grou) mei Geertje de Jong (?)

Durk Hoekstra

*2 desimber 1868 te Reduzum

+23 novimber 1939 te Grou

Geertje (Symens) de Jong

* 29 oktober 1876 te Reduzum

+11 desimber 1957 te Grou

-Hindrik (Louws) Atema, x (14 novimber 1908 te Grou) mei Sietske (Lolkes) Bouma

Hindrik (Louws) Atema

* 3 maart 1885 te Grou

+21 april 1951 te Grou

Sietske (Lolkes) Bouma

* 26 febrewaris 1884 te Idaarderadiel

+ 25 july 1966 te Grins

-Roelof (Jans) van der Meulen, x (12 november 1910 te Grou) mei Anna (Harmens) van der Wal

Roelof (Jans) van der Meulen

* 14 febrewaris 1885 te Terband

+ 8 jannewaris 1961 te Grou

Anna (Harmens) van der Wal

* 17 maaie 1888 te Grou

+ 24 augustus 1973 te Grou

Bern: Hiltje (1911), Grietje (1915)

-Klaas (Hiddes) Westra, x (19 maaie 1934 te Grou) mei Hinke (Jelles) Dijkstra

Klaas (Hiddes) Westra

* 14 april 1911 te Grou

+ 4 novimber 1998 te Grou

Hinke (Jelles) Dijkstra

* 9 april 1909 te Wieuwerd

+ 12 maaie 1999 te Akkrum

Bern: Jelle (1939)

-Rinze (Andries) Visser x ….

* te Lemmer

Berop: vishandelaar te Grou

Fam van Randen

8.

Grouw 264

Boogstrjitte 8 te Grou

-Pieter (Sakes) Roodbergen, x (13 septimber  1902 te Grou) mei Anna Catharina Frederika Knossen

Berop: houtbewurker

Pieter Roodbergen

* 5 maart 1860 te Grou

+29 april 1944 te Grou

Anna Catharina Frederika Knossen

* 7 april 1860 te Grou

+ 23 septimber 1926 te Grou

Bern:

Ymkje (* 3 april 1866)

-Hart van der Leij, x (21 maaie 1921 te Grou) mei Harmke (Hettes) Roodbergen

Hart van der Leij

* 1895 te Finkum

+ 22 oktober 1955 te Grou

Harmke (Hettes) Roodbergen

* 30 maart 1898 te Grou

+ 8 augustus 1971 te Drachten

Bern:

Albertje, Anna, Fokke

-Wytze (Pieters) Postma, x (12 septimber 1903 te Grou) mei Tjitske (Frankes) Bleeksma

Wytze (Pieters) Postma

* 20 jannewaris 1878 te Grou

+ 25 maart 1973 te Grou

Tjitske (Frankes) Bleeksma

* 22 septimber 1875 te Reduzum

+ 18 septimber 1961 te Idaarderadiel

Bern: Tjitte Franke (1897), x (1904), Roelofke (1905), x (1911), Hinke (1912)

9.

Grouw 233

Riedhússtrjitte 7 te Grou

keapman en distillateur

-Gijsbertus van Dorssen, x (26 jannewaris 1881 te Tytsjerksteradiel) mei Janke (Sybrens) Tijmstra

Gijsbertus van Dorssen

* 25 desimber 1856 te Dokkum

+ 10 augustus 1935 te Ljouwert

Janke (Sybrens) Tijmstra

* 21 augustus 1857 te Froubuorren

+ 1 septimber 1949 te Dimter

bern:

Siebren (1882), Pieter (1883), Hendrika Akke (1887): dichteres: “Rixt”

-Jan (Sjoerds) Boerke, x (27 juny 1927 te Grou) mei Rigtje (Tjittes) van der Meulen

Jan (Sjoerds) Boerke

* 22 maaie 1905 te Grou

+21 augustus 1964 te Grou

Rigtje (Tjittes) van der Meulen

* 15 maaie 1905 te Haskerlân

+ 27 jannewaris 1881 te Grou

Bern:

Trijntje (1929), Boukje (1931)

-Klaas Wapstra, x (20 april 1953 te Grou) mei Boukje (Jans) Boerke

Klaas Wapstra

* 27 novimber 1929 te Grou

Boukje (Jans) Boerke

* 6 novimber 1931 te Grou

+ 24 maaie 2015 te Grou

-Jan de Vries

-Hans Bootsveld

10.

Grouw 234

Boogstrjitte 1 te Grou

-Sipke (Baukes) Visser en Marijke (Baukes) Visser

(broer en suster)

Sipke Baukes Visser                         

* 22 juny 1867 te Grou

+ 6 juny 1933 te Grou

Marijke (Baukes) Visser

* 13 oktober 1871 te Grou

+ 9 jannewaris 1951 te Grou

Sipke (Baukes) Visser is widner fan x (12 jannewaris 1908 te Grou) Antje (Hendriks) Rienewerf

Antje (Hendriks) Rienewerf

* 7 jannewaris 1868 yn Baarderadiel

+ 21 jannewaris 1908 te Grou

Bern:

Bauke Visser (1890), Okje Visser (1891), Bouke Visser (1894), Hendrik Visser (1896)

-Sipke (Baukes) Visser, x (16 septimber 1915 te Grou) mei Boukje (Eeltjes) van der Wal

Boukje (Eeltjes) van der Wal

* 15 desimber 1879 te Grou

+ 17 maaie 1944 te Grou

Boukje wie widdo fan har 1e houlik mei Sjoerd (Jans) Boerke.

(Bern: Hieke (1903), Jan (1905))

Yn hûs binne no dan noch de folgjende bern:

Hieke Boerke (1903), Jan Boerke (1905) en Okje Visser (1917)

-Eeltsje (Bottes) van der Wal, x (16 jannewaris 1879 te Grou) mei Hieke (Joostes) van Stralen

Berop: al út it wurk (bierhanneler en pakhúsfeint)

Eeltsje (Bottes) van der Wal

* 14 oktober 1849 te Grou

+ 3 jannewaris 1927 te Grou

Hieke (Joostes) van Stralen

* 23 septimber 1854 te Grou

+ 4 maart 1941 te Grou

Bern: Boukje (1879) sjoch hjirboppe

-Jan (Pieters) Veenstra, x (11 jannewaris 1926) mei Hieke (Sjoerds) Boerke

Jan (Pieters) Veenstra

* 12 jannewaris 1900 te Idaarderadiel

+ 2 maart 1990 te Ljouwert

Hieke (Sjoerds) Boerke

* 6 augustus 1903 te Grou

+ 11 desimber 2001 te Grou

Bern:

Pieter, Sjoerd, Harmen Gerrit

-Jou (Pieters) Ratsma, x (20 septimber 1933 te Akkrum) mei Ytsje (Lambertusdr) de Boer

Jou (Pieters) Ratsma

*22 april 1898 te Grou

+15 juny 1991 te Grou

Ytsje (Lambertusdr) de Boer

* 24 febrewaris te Akkrum

+ 25 juny 1978 te Grou

Bern:

Pieter (1934), Boukje (1936)

-Anne (Harmens) Krist, x (23 maaie 1934 te Mantgum) mei Jannigje van der Ploeg

Anne Krist

* 11 maaie 1911 te Grou

Jannigje (Hendriks) van der Ploeg

* 20 februari 1908 te Mantgum

Bern:

Harm (1935), Jintje (1937)

-Gerrit (Johannes) de Jong, x (22 juny 1935 te Grou) mei Japkje (Popkjen) van der Goot

Gerrit (Johannes) de Jong

11 desimber 1907 te Grou

Japke (Popkjen) van der Goot

* 10 februari 1910 te Grou

Bern:

Oedske Baukje

-Sierd (Oebeles) Eizenga x (28 november 1907 te Opsterland) Meintje (Sijkes) Vis

Sierd (Oebeles) Eizenga

* ca 1882 te Boarn (Oldeboorn)

Meintje (Sijkes) Vis

* ca 1884 te Tsjalbert

Bern: Annigje

-Adam, Antje en Hendrik Sijtema

Hendrik Sijtema

* 30 augustus 1879 te Grou

Adam Sijtema

* 30 augustus 1882 te Grou

Antje Sijtema

* 21 desimber 1889 te Grou

11.

Grouw 235

Boogstrjitte 3 te Grou

-Pieter (Jous) Ratsma, x (25 april 1896 te Grou) mei Jeltje (Klazes) de Jong

Pieter (Jous) Ratsma

* 21 desimber 1871 te Grou

+ 6 maaie 1964 te Grou

Jeltje (Klazes) de Jong

13 april 1874 te Grou

8 july 1973 te Grou

Bern:

Pietje (1897), Jou (1898), Klaas (1900), Piet (1901), Maaike (1904), Jacob (1910), Sint (1912), Johan

-Jou (Pieters) Ratsma, x (20 septimber 1933 te Akkrum) mei Ytje de Boer

Jou (Pieters) Ratsma

* 22 april 1898 te Grou

+ 15 juni 1991 te Grou

Ytje de Boer

* 24 febrewaris 1898 te Akkrum

+ 25 juny 1978 te Grou

Bern:

Pieter (1934), Boukje (1936)

12.

Grouw 236

Hoofdstraat 7 te Grou

“De Bierhalle”

-Joost (Sjoerds)van Stralen, x (19 maaie 1846) mei Boukje (Annes) Hoeneveld

Berop: ferver, kastlein fan de Bierhalle

Joost (Sjoerds van Stralen

* 19 augustus 1816 te Grou

+19 jannewaris 1889 te Grou

Baukje (Annes) Hoeneveld

* 6 july 1821 te Grou

+ 17 febrewaris 1876 te Grou

Bern:

Sjoerd (1848-1853), Anne (1851-1854), Hieke (1854-1941), Sjoerd (1858-1866), Wytske (1861-1937), Anne (1864-1879)

-Eeltje (Bottes) van der Wal, x (16 jannewaris 1879) mei Hieke (Joostes) van Stralen

Berop: bierhanneler, kastlein

Eeltje (Bottes) van der Wal

* 14 oktober 1849 te Grou

+ 3 febrewaris 1927 te Grou

Hieke (Joostes) van Stralen

* 23 septimber 1854 te Grou

+ 4 maart 1941 te Grou

Bern:

Baukje (1879-1944)

-Sipke (Baukes) Visser, x (16 septimber 1915) mei Baukje (Eeltjes) van der Wal

Berop: kastlein

Sipke Baukes Visser

* 22 juny 1867 te Grou

+ 7 juny 1933 te Grou

Baukje (Eeltjes) van der Wal

* 15 desimber 1879 te Grou

+ 17 maaie 1944 te Grou

Bern:

Okje (1917-2012)

-Jan Veenstra, x (11 jannewaris 1926 te Grou) mei Hieke (Sjoerds) Boerke

Berop: kastlein

Jan Veenstra

* 12 jannewaris 1900 te Idaarderadiel

+ 2 maart 1990 te Ljouwert

Hieke (Sjoerds) Boerke

* 6 augustus 1903 te Grou

+ 11 desimber 2001 te Grou

Bern:

Pieter, Sjoerd, Harmen Gerrit

-Frou van den Bosch

Bern: Betsy, Anna Marie

-Van der Veen

-Pim Kriege

13.

Grouw 237

Boogstraat 5 te Grou

-Jochum (Jans) van Zwol, x (21 maaie 1892 te Grou) mei Klaaske (Johannes) Winkler

Berop: molkfarder

Jochem van Zwol

* 25 maart 1862 te Terwispel

+ 10 mei 1940 te Apeldoorn

Klaaske (Johannes) Winkler

* 12 april 1860 te Grou

+ 29 maaie 1920 te Apeldoorn

Bern:

Etje, Anna

-(via Hieke Boerke: fam. Kees de Vries)

Berop: seilmakker

= wierskynlik:

-Kornelis (Sjoerds) de Vries, x (13 maaie 1909 te Utingeradiel) mei Antje (Ruurds) Oosterwoud

Berop: seilmakker

Kornelis (Sjoerds) de Vries

* 6 desimber 1884 te Grou

+14 april 1913 te Grins

Antje (Ruurds) Oosterwoud

* 6 jannewaris 1884 te Boarn (Oldeboorn)

+ 16 novimber 1963 te Grou

Bern:

Akke (1910)

-Ulbe (Sjoerds) de Vries, x (18 mei 1899 te Grou) mei Aukje Venema

Berop: seilmakker

Ulbe (Sjoerds) de Vries

* 9 augustus 1875 te Grou

+ 19 april 1955 te Grou

Aukje (Jacobs) Venema

* 19 oktober 1876 te Bovenknijpe

Bern:

Sjoerd, * 26 febrewaris 1901 te Grou, + 11 oktober 1971 te Grou

-Sjoerd (Ulbes) de Vries, x (21 maaie 1874 te Grou) mei Zetske (Tjittes) Zeldenrust

Berop: eardere seilmakker

Sjoerd (Ulbes) de Vries

* 3 juny 1851

+13 febrewaris 1941

Zetske (Tjittes) Zeldenrust

* 15 febrewaris 1852 te Grou

+ 25 septimber 1940 te Grou

Bern:

Ulbe (1875), Fimke (1878), Tjitze (1880), Aaltje (1882), Kornelis (1884-1913), Klaaske (1887)

-Jan (Louws) Atema, x (14 novimber 1908 te Grou) mei Grietje (Franzes) Knol

Berop:

brânstofhanneler

Jan (Louws) Atema

* 12 maart 1886 te Grou

+ 27 jannewaris 1942 te Grou

Grietje (Franzes) Knol

* 13 novimber 1887 te Boarnburgum

Bern:

Vogel (1909), Louw (1918)

Trije huzen fan de Menniste Gemeente. Neffens Hieke Boerke yn 1946 kocht troch de Bierhalle en letter oergien yn hannen fan de Gemeente Idaarderadiel. Grif foar ôfbraak, want se binne yn 1949 net meinommen yn de nije húsnumering.

De ferskate bewenners binne, wat ferdieling oer de huzen betreft,  dreech te efterheljen, der wurde wol in pear nammen fûn:

14.

Grouw 255 (235?)

lokaasje súdlik fan Boogstrjitte te Grou

-Sake (Doekes) Roodbergen, x 24 augustus 1857 te Grou mei Fokjen (Pieters) de Vries

Sake (Doekes) Roodbergen

* 16 jannewaris 1829 te Grou

+ 22 febrewaris 1889 te Grou

Fokjen (Pieters) de vries

* 16 desimber 1828 te Grou

+ 12 maart 1920 te Ljouwert

bern:

Doeke (1857), Pieter (1860), Antoon (1862), Antoon (1863), Geertje (1866), Hette (1872)

-Trijntje van der Schaaf (net troud)

Berop: zonder

Trijntje van der Schaaf

* 23 maaie 1865 te Grou

+ 2 maaie 1952 te Grou

Yn it BR (Befolkingsregister) wurde as adres neamd de huzen: 238, 418, 255, 254 (sjoch hûs 15.), 262 en 450.

-Jan (Thijssens) Walstra, x (17 novimber 1883 te Grou) mei Hiltje (Hiddes) Westra

Berop: skipper, brânstoffenhanneler

Jan (Thijssens) Walstra

* 30 desimber 1855 te Ljouwert

+ 3 jannewaris 1938 te Grou

Hiltje (Hiddes) Westra

* 19 desimber 1853 te Grou

+ 17 desimber 1932 te Grou

Ynwennend: pakesizzer Rintje de Wal, * 23 desimber 1910 te Grou

BR: de huzen 367, 155, 510, 175, 255, 175

-Jeltje (Heerkes) Reitsma, widdo fan x (16 maaie 1914 te Grou) Sjoerd (Libbes) Leistra

Sjoerd (Libbes) Leistra (berop: arbeider)

* 3 febrewaris 1886 te Grou

+24 juny 1934 te Grou

Jeltje (Heerkes) Reitsma

* 27 febrewaris 1890 te Jistrum (Eestrum)

+ 8 febrewaris 1970 te Grou

Bern: Libbe (1916), Heerke (1918), Jan (1922)

skoanmem Sijke (Atzes) van Stralen (widdo Libbe Leistra) ynwennend

Ybeltje (Wiggeles) Kleinhuis, widdo fan x (22 maaie 1897 te Grou) Hendrik (Eintes) Bouma

Hendrik (Eintes) Bouma

* 14 februari 1871 te Garyp

+ 2 juny 1932 te Grou

Ybeltje (Wiggeles) Kleinhuis

* 6 febrewaris 1876 te Grou

+ 11 febrewaris 1956 te Grou

Bern:

Berber (1898), Einte (1900), Wiggele (1902), Fokje (1904) Jeltje (1908), Sietske (1910), nammeleas (1910), Sjoerdje (1913

15.

Grouw 254

lokaasje: súdlik fan Boogstrjitte te Grou

-Johanna (Uiltjes) de Boer, widdo fan x (8 maaie 1861te Grou) Douwe (Jans) van der Schaaf

Berop: arbeider

BR: huzen 147, 435, 147, 177, 234, 234 (=nei bekende ferheging mei 20 > 254!)

Douwe (Jans) van der Schaaf

* 29 maaie 1832 te Grou

+ 7 juny 1900 te Grou

Johanna (Uiltjes) de Boer

* 8 maaie 1824 te Raard (Rauwerd)

+ 15 maart 1919 te Grou

Bern:

Jan (1862), Trijntje (1865)

-Uilkje (Durks) Dorhout

Berop: sûnder

Net troud

Uilkje (Durks) Dorhout

* 11 maaie 1861 te Idaarderadiel

+ 6 july 1932 te Idaaarderadiel

BR: huzen 237 en 254

-Jieuwkje (Joostes) Sipkema, widdo fan x (8 maaie 1870 te Haskerlân) mei Homme (Jans) de Jong

Berop: fjildwachter, plysjeagint

BR: huzen 414, 421, 254

Homme (Jans) de Jong

* 14 maaie 1846 te Langsweagen (Langezwaag)

+ 25 maaie 1923 te Huzum

Jieuwkje (Joostes) Sipkema

* 30 desimber 1849 te Aldehaske

+ 19 jannewaris 1933 te Grou

Bern:

Tjitske (1870), Antje (1873), Jantje (1875), Jantje (1876), Aafke (1878), Janna (1879), Joost Sipke (1880)

-Jan (Thijssens) Walstra, x (17 novimber 1883 te Grou) mei Hiltje (Hiddes) Westra

Berop: skipper, brânstoffenhanneler

Jan (Thijssens) Walstra

* 30 desimber 1855 te Ljouwert

+ 3 jannewaris 1938 te Grou

Hiltje (Hiddes) Westra

* 19 desimber 1853 te Grou

+ 17 desimber 1932 te Grou

BR: de huzen 367, 155, 510, 175, 255, 175

-Trijntje van der Schaaf (net troud)

Berop: zonder

Trijntje van der Schaaf

* 23 maaie 1865 te Grou

+ 2 maaie 1952 te Grou

Yn it BR (Befolkingsregister) wurde as adres neamd de huzen: 238, 418, 255, 254 (sjoch hûs 15.), 262 en 450.

16.

Grouw 253

lokaasje: súdlik fan Boogstrjitte te Grou

-Wikje (Kornelis) Kootstra, widdo x (15 maaie 1867 te Grou) fan Ruurd (Wytzes) van den Berg

Ruurd (Wytzes) van den Berg

* 5 septimber 1837 te Boarn (Oldeboorn)

+ 9 septimber 1907 te Grou

Wikje (Kornelis) Kootstra

* 7 novimber 1840 te Ljouwert

+ 16 maart 1915 te Grou

BR: hûs 233 (nei bekende ferheging mei 20 > nûmer 253!)

Bern: Wytze (1867), Kornelis (1869), Pieter (1872), Antje (1874)

-Pieter (Ottes) Postma, x (14 maaie 1874 te Grou) mei Roelofke (Wietzes) de Jong

Berop: arbeider

Pieter (Ottes) Postma

* 8 july 1850 te Grou

+ 28 febrewaris 1940 te Ljouwert (Droevendal 14)

Roelofke (Wietzes) de Jong

* 29 septimber 1848 te Boornburgum

+ 5 april 1923 te Grou

BR: hûs 253 te Grou

Bern:

Otte (1875), Wytze (1878)

-Ybeltje Kleinhuis

Ybeltje (Wiggeles) Kleinhuis, widdo fan x (22 maaie 1897 te Grou) Hendrik (Eintes) Bouma

Hendrik (Eintes) Bouma

* 14 februari 1871 te Garyp

+ 2 juny 1932 te Grou

Ybeltje (Wiggeles) Kleinhuis

* 6 febrewaris 1876 te Grou

+ 11 febrewaris 1956 te Grou

Bern:

Berber (1898), Einte (1900), Wiggele (1902), Fokje (1904) Jeltje (1908), Sietske (1910), nammeleas (1910), Sjoerdje (1913

17.

Grouw 252

Zuiderkade 7 Grou

-Fokke (Tjitzes) Seldenrust, x (14 maaie 1870 te Grou) mei Pietertje (Jankes) de Jong

Berop: winkelier yn it winkelhûs op de hoeke fan Zuiderkade 7, sultele ek mei fisk

Fokke (Tjitzes) Seldenrust

* 13 septimber 1842 te Grou

+ 26 augustus 1934 te Grou

Pietertje (Jankes) de Jong

* 11 maart 1845 te Grou

+ 7 maart 19129 te Grou

Bern:

Janke (1870), Tjitze (1872), Kornelis Tjitze (1874), Fimke (1877), Attje (1880), Ettje (1882), Setske (1882), Ettje (1887)

BR: huzen 235, 252

-Jurjen (Theunis) Wispelweij, x (17 septimber 1925 te Grou) mei Setske (Fokkes) Zeldenrust

Berop: winkelier yn dweilen, skûldoeken, bjinders, hânskrobbers, fjoermakkers, stokfisk, pikelhearringen, bokkings, petroalje

Jurjen (Theunis) Wispelweij

* 9 noveimber 1878 te Allingawier

+ 20 maart 1963 te Grou

Setske (Fokkes) Zeldenrust

* 11 novimber 1882 te Grou

+ 2 desimber 1946 te Idaarderadiel

BR: huzen 669, 412, 252

18.

Grouw 238

Hûs is yn 1949 net weromfûn by de wernûmering. It is goed mogelik dat dit hûs ôfbrutsen is om-ende-by 1926-1930

Famylje De Jong (kaam oarspronkelik fan Warten)

Bern fan Kornelis (Sipkes) de Jong en Antje (Jeeps) Huisman:

Jeep (Kornelis) de Jong

* 24 novimber 1840 te Grou

+29 maaie 1915 te Grou

Berop: keapmansfeint

Hinke (Kornelis) de Jong (fertrok yn juny 1926 nei Zeist mei Age Kuipers, sus Martje is ferstoarn)

* 28 desimber 1848 te Grou

+ 21 jannewaris 1929 te Zeist

Berop: naaister, skroar

Martje (Martzen) (Kornelis) de Jong

* 10 oktober 1853 te Grou

+ 19 maart 1926 te Grou

berop: naaister

BR: neamd wurdt faak 218 (bekende ferheging mei 20 ta 238)

19.

Grouw ?

Hûs is yn 1949 net weromfûn by de wernûmering. It is goed mogelik dat dit hûs ôfbrutesen is om-ende-by 1926-1930

-Geale en Hieke

-Japik en Line

-Feenstra en Tseardsje (?)

-Lize en Pietje Mink

-Jetze (Tjallings) van der Goot, x (14 maaie 1896 te Grou) mei Geeske (Hendriks) Keidel

Berop: arbeider bûterfabryk

Jetze (Tjallings) van der Goot

* 1 april 1867 te Grou

+15 november 1947 te Grou

Geeske (Hendriks) Keidel

* 21 july 1873 te Boarnburgum

+ 8 septimber1946 te Grou

Bern:

Bintje (1897), Tjalling (1899), hendrik (1903), Trijntje (1910), Wietske (1911)

BR: huzen 510, 353, 631, 607

Jantsje en Evert

20.

Grouw ?

Hûs is yn 1949 net weromfûn by de wernûmering. It is goed mogelik dat dit hûs ôfbrutsen is om-ende-by 1926-1930

21.

Grouw 239

Zuiderkade 13 Grou

-Sybren (Hendriks) Zichtema, x (7 april 1904 te Grou) mei Thymentje (Geerts) Hoekstra

Berop: fisker

Sybren (Hendriks) Zichtema

(earder troud mei: Angenietje (Sytzes) Wijma (1842-1902)

* 8 septimber 1840 te Aldwâld

+ 29 juny 1930 te Grou

Thymentje (Geerts) Hoekstra

(earder troud mei: Hidde (Jacobs) Boeysma (1844-1899

* 27 novimber 1841 te Wergea

+ 31 july 1923 te Idaarderadiel

Bern: Tietje Boeysma (* 14 juny 1870 te Grou)

BR: hûs 222

-Leendert (Sjoukes) Hondema, x (20 mei 1926 te Grou) mei Theodora (Ruurds) Brandsma

Leendert (Sjoukes) Hondema

* 31 augustus 1903 te Grou

+ 20 novimber 1990 te Ljouwert

Theodora (Ruurds) Brandsma

* 22 februari 1905 te Akkrum

Bern:

Sjouke (1927), Ruurd (1931)

BR: huzen 239, 222, 738 te Grou

-Jochum (Romkes) Hellinga, x (9 septimber 1929 te Bedum) mei Bouwina (Meinderts) Hoekstra

Berop: wurkman, fabryksarbeider

Jochum (Romkes) Hellinga

* 7 juny 1907 te Grou

Bouwina (Meinderts) Hoekstra

* 31 maart 1903 te Bedum

Bern:

Hindrikje (1930), Romke Wijtze (1932)

BR: huzen 250, 233, 239, 415 te Grou

Famylje Feenstra

22.

Grouw 251

Zuiderkade 5 Grou

-Gerrit (Hendriks) van der Schaaf, x (16 maaie 1918) mei Geeske (Klazes) Hoen

Berop: boerefeint, fabryksarbeider

Gerrit (Hendriks) van der Schaaf

* 18 maaie 1886 te Jirnsum

+ 12 april 1955 te Grou

Geeske (Klazes) Hoen

* 7 juny 1898 te Beets

+ 6 novimber 1976 te Ljouwert

Bern:

Hendrik (1918), Geertje (1919), Agnes

-Jippe (Martens) Hoekstra, (29 novimber 1917 te Grou) mei Antje (Hendriks) Smid

berop: fabryksarbeider

Jippe (Martens) Hoekstra

* 2 septimber 1890 te Hurdegaryp

+ 27 maart 1964 te Grou

Antje (Hendriks) Smid

* 14 maaie 1893 te Bajkkefean

+ 20 juny 1948 te Grou

Bern:

Marten (1918), Hendrik (1919), Andries (1921), Akke (1922), Wiebe (1923), Geert (1924), Geertje (1927)

BR 1922: huzen 234, 564, 575

-Jelger (Tjittes) Bijlsma, x (20 maaie 1893 te Grou) mei Ettje (Jans) de Groot

Berop: skipper, boeiersfeint

Jelger (Tjittes) Bijlsma

* 10 jannewaris 1871 te Akkrum

+ 13 oktober 1953 te Sneek

Ettje (Jans) de Groot

* 3 jannewaris 1868

+ 19 april 1945 te Grou

Bern:

Trijntje (1894), Tjitte (1896), Tjitte (1897), Trijntje (1898), Floriske (1900), Hermke (1904), Tjitte (1906)

BR 1922: huzen 216, 196, 186

Jelger (Tjittes) Bijlsma wenne ek op Sevenhuzen 2 Grou

23.

Grouw 250

Zuiderkade 3 Grou

-Tjitte (Taekes) Bijlsma, x (18 maaie 1901 te Grou) mei Gepke (Johannes) Smeding

Berop: magasynmaster, smid

bynammen: “grutte Tjitte”, “Tjitte op “e skelle”

Tjitte (Taekes) Bijlsma

* 30 juny 1871 te Grou

+ 22 augustus 1952 te Grou

Gepke (Johannes) Smeding

* 5 november 1878 te Surhuzum

+ 17 febrewaris 1917 te Ljouwert

Bern:

Sytske (1901), Johannes (1902), Jantje (1904), Tietje (1906), Taekje (1907), Sjoukje (1908), Gepke (1914)

-Gerrit (Fokkes) van der Wal, x (15 mei 1886te Grou) mei Lamke (Keimpes) de Jong

Berop: arbeider wetterleiding

Geriit (Fokkes) van der Wal

* 4 april 1861 te Boarn (Oldeboorn)

+ 12 maaie 1940 te Ljouwert

Lamke (Keimpes) de Jong

* 3 septimber 1858 te Wergea

+ 23 jannewaris 1950 te Grou

Bern:

Akke (1895), Fokke (1889), Antje (1898), Fedde (1901)

BR 1922: huzzen 552, 128, 149, 559

-Jochum (Romkes) Hellinga, x (9 septimber 1929 te bedum) mei Bouwina (Meinderts) Hoekstra

(sjoch 21.)

-Wytze (Pieters) Postma, x (12 septimber 1903 te Grou) mei Tjitske (Frankes) Bleeksma

(sjoch 8.)

-Arend (Roelofs) de Jong, x (12 maaie 1938 te Grou) mei Christina (Hattums) Wagenaar

BR1922: 245, 250,152

Arend (Roelofs) de Jong

* 28 juny 1912 te Earnewâld

+10 septimber 1986 te Ljouwert

Christuna (Hattums) Wagenaar

* 17 july 1914 te Boarn (Oldeboorn)

+ 3 july 1955 te Idaarderadiel

Bern:

Roelof (1939), Hattum (1945), Henk (1947), Hattum (1948), N.N. (1949)

Dizze húshâlding wenne letter op Sevenhuzen.

24.

Grouw 249

Dit perseel is yn 1949 net mear oanwêzich en dus net yndield yn de nije húsnûmering

-Louise Kranburg/Giezen

??

-Harmen (Eises) Eisenga, x (3 maart 1928 te Aengwirden) mei Hendrikje (Gerrits) Hoekstra

Berop: mûlner

BR 1922: huzen 232, 249

Harmen (Eises) Eisenga

* 3 augustus 1900 te Grou

+ 28 septimber 1949 te Grou

Hendrikje (Gerrits) Hoekstra

* 15 april 1908 te Aengwirden

+ 11 desimber 1961 te Grou

Bern:

Gerrit (1929), Grietje (1930)

-Haaije (Jans) Pijl, x (29 maaie 1920 te Boarnburgum) mei Geertje (Jitzes) Veenstra

Berop: boerearbeider

BR 1922: huzen 232, 249

Haaije (Jans) Pijl

* 3 septimber 1895 te Boarnburgum

+ 11 augustus 1977 te Grou

Geertje (Jitzes) Veenstra

* 19 septimber 1894 te Koartehimmen

+ 13 july 1954 te Grou

Bern:

Jan (1921), Wietske

Dizze húshâlding wenne ek op Sevenhuzen

25.

Grouw 248

Dit perseel is yn 1949 net mear oanwêzich en dus net yndield yn de nije húsnûmering

Dit Hûs hie “in bleekje foar hûs”

-Doeke (Reids) Wybenga, x (25 maaie 1912 te Grou) mei Hiske (Sytzes) Sijtsma

Berop: doarpsreiniger

BR 1922: huzen 615, 623

Doeke (Reids) Wybenga

* 25 jannewaris 1888 te Wergea

+ 26 nivimber 1976 te Ljouwert

Hiske (Sytzes) Sijtsma

* 9 maaie 1888 te Ljouwert

+ 17 septimber 1963 te Grou

Bern:

Reid (1910), Reid (1913), Sijtze (1915), Wieger (1916), Pieter (1919), Ijbeltje (1923)

Hendrik (Egbertus) Palstra, x 25 maaie 1918 te Achtkarspelen) mei Akke (Gerkes) de Haan

Berop: arbeider

BR 1922: huzen 231, 488

Hendrik (Egbertus) Palstra

* 30 septimber 1895 te Grou

Akke (Gerkes) de Haan

* 30 augustus 1891 te Surhústerfean

Bern:

Gerke (1919), Minke (1921)

26.

Grouw 246

Zuiderkade 9 te Grou

-Kornelis (Ruurds) van den Berg, x (26 mei 1899 te Boarn) mei Harmke (Jans) de Groot

Dizze húshâlding is op 31 oktober 1919 nei Aalstmeer fertrokken

Kornelis (Ruurds) van den Berg

* 4 juni 1869 te Grou

+ 18 oktober 1941 te Aalstmeer

Harmke (Jans) de Groot

* 21 oktober 1872 te Boarn

+ 11 july 1958 te Aalstmeer

Bern:

Ruurd (1901), Trijntje (1902), Jan (1915)

-Johannes (Tjittes) Bijlsma, x (1 augustus 1925 te Grou) mei Boukje (Wietzes) van der Wal

Berop: houtbewurker

Johannes (Tjittes) Bijlsma

* 6 oktober 1902 te Grou

+ 8 april 1988 te Grou

Boukje (Wietzes) van der Wal

*13 oktober 1905 te Nijegea

+ 9 juny 1977 te Grou

Bern:

Gepke, Minke, Tjitte

-Roelof de Jong en Sjoerdje Kleinhuis

??

-Freerk (Freerks) van der Heide, x (27 jannewaris 1934 te Grou) mei Antje (Ypes) Sytema

Berop:

lânarbeider

Freerk (Freerks) van der Heide

* 10 juli 1910 te Wirdum

+ 9 oktober 1990 te Grou

Antje (Ypes) Sytema

* 15 maart 1911 te Grou

+ 18 desimber 1948 te Grou

Bern:

Jan (1934), Feikje (1938)

27.

Grouw 245

Zuiderkade 11 te Grou

-Rinse Frankena, x (30 augustus 1923 te Ljouwerterdiel) mei Hinke (Baukes) de Vries

Rinse Frankena

* 3 septimber 1891 te Grou

+ 4 april 1936 te Grou

Hinke (Baukes) de Vries

13 januari 1892 Wirdum

bern:

Bauke Frankema * 28 augustus 1924 te Grou

28.

Grouw 240

Zuiderkade 15 te Grou

Wypke (Sints) de Jong, x (21 april 1877 te Grou) mei Wypkje (Gooyes) Brouwer

Berop: slachter

Wypke (Sints) de Jong

*30 septimber 1845 te Grou

+21 april 1932 te Huzum

Wypkje (Gooyes) Brouwer

* 6 juny 1851 te Grou

+ 12 juny 1911 te Grou

Bern:

Feikje (1873), libbenleas (1878), libbenleas (1879), Gooye (1881), Sint (1883), Thomas (1885), Leentje (1889), Gooye Sint (1893)

-Lieuwe (Alles) de Jong, x (16 maaie 1903 te Grou) mei Fimke (Sjoerds) de Vries

Berop: winkelman

Lieuwe (Alles) de Jong

* 2 jannewaris 1876 te Boarn (Oldeboorn)

+ 2 april 1935 te Grou

Fimke (Sjoerds) de Vries

* 16 jannewaris 1878 te Grou

+ 12 septimber 1960 te Grou

Bern:

Setske (1904), Alle (1906)

-Bauke de Grouw, x (20 maaie 1920 te Opsterlân) mei Aukje (Martens) Woudstra

Berop: wurkbaas by houtyndustrie

Bauke de Grouw

* 15 december 1894 te Boornbergum

+ 26 december 1944 te Grou

Aukje (Martens) Woudstra

* 31 augustus 1894 Leeuwarden

+ 29 jannewaris 1963 te De Jouwer

Bern:

Johannes (1921), Aebeltje (1923), Martje (1929)

-Jeen (Johannes) Zwerver, x (23 maart 1932 te Grou) mei Aaltje (Pieters) Tjeerdsma

Jeen (Johannes) Zwerver

* 20 novimber 1902 te Beets

Aaltje (Pieters) Tjeerdsma

* 6 april 1907 te Grou

-Jelle (Jelkes) Pijl, x (1 desimber 1934 te Grou) mei Harmke (Martijnus) Veenstra

Berop: stoker bij Halbertsma

Jelle (Jelkes) Pijl

* 15 april 1913 te Grou

+ 11 oktober 1954 te Grou

Harmke (Martijnus) Veenstra

* 15 maaie 1911 te Ureterp

+ 14 maaie 1998 te Grou

Bern:

Jelke, Jeltsje, Martijnus

29.

Grouw 241

Zuiderkade 17 Grou

-Uiltje (Hotzes) Kleefstra, x (2 april 1910 te Grou) mei Jantje (Sybrens) Postema

Berop: werknemer bij Halbertsma

Uiltje (Hotzes) Kleefstra

* 26 jannewaris 1884 te Boarn (Oldeboorn)

+ 25 december 1972 te Feanwâlden

jantje (Sybrens) Postema

* 10 septimber 1885 te Grou

Bern:

Antje (1910), Hotze Jelle (1914)

-Famylje Louw Atema

-Anne (Wierds) Hylarides, x (18 maaie 1929 te Grou) mei Martzen (Kornelis) Pijl

Berop: metaalbewurker

Anne (Wierds) Hylarides

* 22 septimber te Reduzum

Martzen (Kornelis) Pijl

* 5 novimber 1903 te Grou

Bern:

Aukje Hylarides (* 29 maart 1932 te Grou)

De heit fan Anne, Wierd Hylarides (* 29 april 1859 te Wommels) wenne by harren yn.

-Klaas (Wiebes) van der Pal, x (8 april 1939 te Grou) mei Janke (Kornelis) Pijl

Klaas (Wiebes) van der Pal

* 27 maaie 1909 te Grou

+ 25 maaie 1977 te Grou

Jan (Kornelis) Pijl

* 1 juny 1909 te Grou

+ 26 maart 2007 te Grou

30.

Grouw 244

Zuiderkade 19 Grou

-Kornelis (Alberts) Wester, x (12 maaie 1898 te Grou) mei Froukje (Kornelis) Veenstra

Berop: boerefeint, boer

De húshâlding is letter ferhuze nei in nije pleats oan De Galle. De buorkerij yn de buorren kaam doe frij foar oare doeleinen

Kornelis (Alberts) Wester

* 7 maaie 1870 te Boarnburgum

+ 11 oktober 1949 te Ljouwert

Froukje (Kornelis) Veenstra

* 21 jannewaris 1874 te Nijegea (Smellingerlân)

+ 1 maaie 1941 te Huzum

Bern:

Fokke (1901), Trijntje (1904)

Wypke (Sints) de Jong, x (21 april 1877 te Grou) mei Wypkje (Gooyes) Brouwer

berop: slachter

Wypke (Sints) de Jong

*30 septimber 1845 te Grou

+21 april 1932 te Huzum

Wypkje (Gooyes) Brouwer

* 6 juny 1851 te Grou

+ 12 juny 1911 te Grou

Bern:

Feikje (1873), libbenleas (1878), libbenleas (1879), Gooye (1881), Sint (1883), Thomas (1885), Leentje (1889), Gooye Sint (1893)

Ynwenjend: Marijke Visser, húshâldster (en suster fan skearbaas Sipke Visser)

-Pieter Riemersma en Tjipke Huisman (foerage opslach)

-Jochum Rinze (Gaukes) van der Wal, x (26 juny 1906 te Grou) mei Oedske (Reids) Dorhout

Jogchum Rinze (Gaukes) van der Wal

* 25 juny 1878

Oedske (Reids) Dorhout

* 18 februari 1878 te Idaarderadiel

+ 26 april 1955 te Grou

-Anske (Willems) Adema, x (19 augustus 1942 te Frjentsjeradiel) mei Sijbrigje (Dirks) Jellema

Anske (Willems) Adema

* 10 mei 1916 te Grou

+ 10 juni 1998 te Grou

Sijbrigje (Dirks) Jellema

* 25 maaie 1922 te Zweins

+ 15 juny 2009 te Ljouwert

-Klaas (sakes) Meijerhof, x (2 maaie 1929 te Opsterlân) Gepke (Jacobs) van Zwol

Klaas Meijerhof

* 12 februari 1903 te Beets

Gepke van zwol

* 10 juli 1904 te Beets

31.

Grouw 242

Zuiderkade 23 te Grou

-Klaas (Hinnes) van der Meer, x (1 juny 1878 te Grou) mei Froukje (Johannes) Gorter

Berop: brânkastenmakker

Klaas (Hinnes) van der Meer

* 4 novimber 1853 te Grou

+ 3 septimber 1934 te Grou

Froukje (Johannes) Gorter

* 12 septimber 1855 te Grou

+ 23 desimber 1940 te Ljouwert

Bern:

Hinne (1879), Johannes (1881), Johanna (1882), Martje (1885), Douwe (1886), Douwe (1889), Sjoukje (1889), libbenleas (1889), Douwe (1890), Sjoukje (1890), Douwe (1897)

-Jochum Rinze (Gaukes) van der Wal, x (26 juny 1906 te Grou) mei Oedske (Reids) Dorhout

Jogchum Rinze (Gaukes) van der Wal

* 25 juny 1878

Oedske (Reids) Dorhout

* 18 februari 1878 te Idaarderadiel

+ 26 april 1955 te Grou

-Hendrik Hoekema, x () Janke van der Wal

Bij harren wennen yn:

-Hendrik Hoekema (fan maaie 1928 oan’t 7 jannewaris 1932)

* 30 augustus 1905 te Balk

-Janke van der Wal 

* 1 oktober 1882 te Grou (fan febrewaris 1933 oan’t 11 augustus 1933)

32.

Grouw 243

Zuiderkade 21 te Grou

-Atze (Roels) van der Berg, x (15 juny 1901 te Grou) mei Antje (Jelles) de Heer

Berop: boerenarbeider

Atze (Roels) van der Berg

* 22 juny 1875 te Grou

+ 8 maaie 1942 te Grou

Antje (Jelles) de Heer

* 8 augustus 1873 te Grou

+ 7 oktober 1955 te Grou

Bern:

Hendrikje (1902), Tjitske (1906)

-Kornelis Eppinga

Berop: timmerfeint

Kornelis Eppinga

* 21 maaie 1857 te Wynterp (Wijnjeterp)

+ 30 augustus 1939

wenne hjir fan 2 novimber 1927 oan’t 30 augustus 1939, hy wie earder troud mei Cornelia (Jacobs) de Boer, skieden en widner fan Geeske Jonker

-Sipke (Hoites) Nijdam, x (28 novimber 1936 te Grou) mei Taetske (Sjoukes) Engelsma

Berop: skildersfeint

Sipke (Hoites) Nijdam

* 2 jannewaris 1911 te Grou

Taetske (Sjoukes) Engelsma

* 27 desimber 1911 te Terherne

(hja wie tsjinstfaam by Grouw 73 Sytze de Groot)

33.

Grouw 256

Boogstraat 7 Grou

-Eeltje (Bottes) van der Wal, x (16 jannewaris 1879) mei Hieke (Joostes) van Stralen

Berop: bierhanneler, kastlein

Eeltje (Bottes) van der Wal

* 14 oktober 1849 te Grou

+ 3 febrewaris 1927 te Grou

Hieke (Joostes) van Stralen

* 23 septimber 1854 te Grou

+ 4 maart 1941 te Grou

Bern:

Baukje (1879-1944)

-Sjoerd (Jans) Boerke, x (25 maaie 1901 te Grou) mei Boukje (Eeltjes) van der Wal

Berop: wurknimmer bij Halbertsma

Sjoerd (Jans) Boerke

* 16 augustus 1878 te Grou

+ 17 jannewaris 1913 te De Jouwer (Joure)

Boukje (Eeltjes) van der Wal

* 15 desimber 1879 te Grou

+ 17 maaie 1944 te Grou

Nei it ferstjerren fan Sjoerd (Jans) Boerke yn 1913 trout hja mei Sipke (Baukes) Visser op 16 septimber 1915.

Bern:

Hieke (1903), Jan (1905)

-Feenstra

Berop: stukadoor

-Douwe (Kornelis) Visser, x (23 july 1904 te Ljouwerterdiel) mei  Trijntje (Baukes) de Vries

Berop: arbeider

Douwe (Kornelis) Visser

* 25 maart 1880 te Huzum

+ 9 novimber 1935 te Grou

Trijntje (Baukes) de Vries

* 1 novimber 1873 te Britsum

+ 20 septimber 1937 te Grou

Bern:

Kornelis (1908), Bauke (1910)

-Bauke (Douwes) Visser, x (11 july 1936 te Grou) mei Lolkje (Reinders) de Groot

Berop: wurknimmer by Halbertsma

Bauke (Douwes) Visser

* 8 maaie 1910 te Ljouwert

+ 30 septimber 1985 te Grou

Lolkje (Lokke) (Reinders) de Groot

* 9 maart 1913 te Wergea

+ 8 novimber 1998

Dit hûs is ûnbewenber ferklearre.

34.

Grouw 257

Boogstraat Grou (dit hûs wie foar 1949 al pakhús en krige gjin nij adres)

-Adam (Sakes) Sytema, x (14 maaie 1910 te Grou) mei Tietje (Jans) Douma

Berop: arbeider

Adam (Sakes) Sytema

* 30 augustus 1882 te Grou

Tietje (Jans) Douma

* 15 maaie 1886 te Grou

+ 23 maart 1911 te Idaarderadiel

Bern:

libbenleas (1911)

-Tjitte Franke Bleeksma, x (11 maaie 1929 te Grou) mei Tietje (Tjittes) Bijlsma

Berop: fabryksarbeider

Tjitte Franke Bleeksma

* 13 novimber 1897 te De Jouwer (Joure)

pleechheit wie Siebolt Ykema (berne: 20 februari 1858 te Oudehaske)

Tietje (Tjittes) Bijlsma

* 1 maart 1906 te Grou

+ 23 july 1957 te Grou

Bern:

Siebolt, Tjitte

35.

Grouw 258

Zuiderkade 1 te Grou

-Tjeerd (Wytzes) de Jong, x (16 maaie 1879 te Smellingerlân) mei Fopkje (Gjalts) Adema

Berop: winkelier

Tjeer (Wytzes) de Jong

* 11 september 1852 te Boarnburgum

+ 24 maart 1930 te Grou

Fopkje (Gjalts) Adema

* 25 desimber 1856 te Aldegea (Sm.)

+ 9 febrewaris 1946 te Grou

-Hendrik (Johannes) de Boer, x (9 maaie 1903 te Grou) mei Nieske Beeksma

Hendrik (Johannes) de Boer

* 8 september 1878 te Boarnburgum

+ 30 mei 1964 te Grou

Nieske (Wisses) Beeksma

* 11 desimber 1880 te Grou

+ 20 september  1962 te Grou

Bern: Eeke (1926), Roelofke

-Wobbe (Jans) van der Vegt, x (4 maaie 1912 te Grou) mei Eeke (Kornelis) Hooghiemster

Wobbe (Jans) van der Vegt

* 1 july 1883 te Beetstersweach

+ 30 novimber 1972 te Ljouwert

Eeke (Kornelis) Hooghiemster

* 30 jannewaris 1886 te Grou

+ 6 febrewaris 1963 te Ljouwert

Bern:

Freekje (1913)

-Tjipke (Tjeerds) Huisman, x (8 july 1937 te Hinnaarderadiel) mei Ytsje (Tettes) Hofstra

Berop: fouragehanneler

Tjpke (Tjeerds) Huisman

* 27 augustus 1910 te Grou

+ 5 juny 1999 te It Hearrenfean

Ytsje (Tettes) Hofstra

* 30 juny 1910 te Goaiingea (Wymbr.)

+ 13 oktober 1998 te It Hearrenfean

-Jan (Bartelds) de Leeuw, x (8 july 1937 te Grou) Hieke Aaltje (Sierds) van Randen

Berop: feehâlder

Jan (Bartelds) de Leeuw

* 2 july 1927 te Grou

+ 16 desimber 2003 te Grou

Hieke Aaltje (Sierds) van Randen

* 11 jannewaris 1931 te Friens

+ 18 novimber 1993 te Grou

36.

Grouw 262

Zuiderkade 4 te Grou

-Johannes (Hendriks) Gorter, x (18 mei 1901 te Grou) mei Janke (Jans) Gorter

Berop: seilmakker

Hobby: musykman, dirigint fan it Mingd Koar

Johannes (Hendriks) Gorter

* 27 april 1876 te Grou

+ 18 novimber 1952 te Ljouwert

Janke (Jans) Gorter

* 23 oktober 1877 te Zaandam

+ 26 oktober 1946 te Leeuwarden

Bern:

Jan (1905), Jan (1910), Grietje (1912)

37.

Grouw 279

Zuiderkade 2 te Grou

-Sybren (Klazes) van der Vlugt, x (8 jannewaris 1898 te Grou) mei Intje (Jurjens) Bokma

Berop: brânstoffenhanneler, keapman

Sybren (Klazes) van der Vlugt

* 17 augustus 1859 te Akkrum

+ 28 april 1939 te Grou

Intje (Jurjens) Bokma

* 5 augustus 1870 te Grou

+ 4 febrewaris 1949 te Grou

Bern:

Aaltje (1898), Aukje (1901), Klaas (1905

-Evert (Gerrits) Hof, x (15 augustus 1931 te Grou) mei Aaltje (Sybrens) van der Vlugt

Berop: arbeider, wurkman

Evert (Gerrits) Hof

* 13 july 1896 te Beets (Frl.)

+ 18 maart 1986 te Grou

Aaltje (Sybrens) van der Vlugt

* 18 desimber 1898 te Grou

+ 21 febrewaris 1969 te Grou

38.

Grouw 261

Zuiderkade 6 te Grou

-Roel (Tjeerds) van der Ende, x (16 maaie 1868 te Grou) mei Baukje (Heerkes) Cuperus

Berop: boerenarbeider                                                               Berop: baakster

Roel (Tjeerds) van der Ende

* 19 novimber 1843 te Broek (By De Jouwer)

+ 7 augustus 1932 te Frjentsjer

Baukje (Heerkes) Cuperus

* 7 septimber 1845 te Snits

+ 7 febrewaris 1917 te Grou

Bern:

Lutske (1870)

BR 1922: hûs 241 (ek hjir wer ferheging ta 261!)

-Antje (Hendriks) Loonstra, widdo fan (21 novimber 1872 te Grou) Jelle (Ypes) Sytema

Antje (Hendriks) Loonstra

* 30 septimber 1847 te Harkema-De Pein (Harkema-Opeinde)

+ 2 juny 1930 te Grou

Jelle (Ypes) Sytema

* 23 maaie 1842 te Grou

+ 8 july 1913 te Grou

Bern:

Antje 91873), Jantje (1874), Ype (1875), Jantje (1878), Hendrik (1880), Akke (1883)

BR 1922: hûs 241 (ek hjir ferhege mei 20 ta 261!)

39.

Grouw 260

Zuiderkade 8 te Grou

-Johannes (Marcus) Deelstra, x (17 maaie 1865 te Grou) mei Oentje (Gerkes) de Ruiter

Berop: boerenarbeider, fjildarbeider                                        Berop: baakster

Johannes (Marcus) Deelstra

* 30 maaie 1837 te Grou

+ 11 febrewaris 1919 te Grou

Oentje (Gerkes) de Ruiter

* 17 maaie 1841 te Tsjalbert

+ 10 juny 1928 te Lúnbert (Luinjeberd)

Bern:

Janke (1866), Gerke (1869), Trijntje (1874), Trijntje (1880), Wytske (1880)

40.

Grouw 259

Zuiderkade 10 te Grou

-Jouke (Tjittes) Koopmans, x (11 maaie 1882 te Grou) mei Elizabeth (Jans) van Asperen

Berop: arbeider

Jouke (Tjittes) Koopmans

* 29 april 1859 te Jirnsum

+ 8 novimber 1929 te Grou

Elizabeth (Jans) van Asperen

* 10 july 1861 te Ie (East-Dongeradiel)

+ 4 desimber 1930 te Grou

Bern:

Emkje (* 10 novimber 1897 te Wetgea)

-Bartele (Jans) vander Wijk, x (12 april 1920 te Grou) mei Trijntje (Sjoukes) Hondema

Berop: wurknimmer by Hlabertsma

Bartele (Jans) van der Wijk

* 7 jannewaris 1893 te Grou

+ 12 juli 1973 te Grou

Trijntje (Sjoukes) Hondema

* 3 maart 1894 te Grou

+ 29 febrewaris 1968 te Grou

Bern:

Jan Age, Pietje, Sjouke

41.

Grouw 247

Zuiderkade 25 Grou

-Tjeerd (Annes) Bouma, x (15 maaie 1873 te Grou) mei Antje (Klazes) Riemersma  

Berop: timmerman

Se hiene fakentiden kostgongers ynwenjen.

Tjeerd (Annes) Bouma

* 26 oktober 1842 te Grou

+ 17 maaie 1923 te Grou

Antje (Klazes) Riemersma

* 3 novimber 1847 te Grou

+ 17 oktober 1917 te Grou

Tjeerd (Annes) Bouma hat earder troud (16 maaie 1868 te Grou) west mei Jeltje (Hendriks) Noorderhaven.

-Johannes (Pieters) Harmenzon, x (14 oktober 1906 te Grou) mei Martje (Klazes) van der Meer

berop:

houtbewurker

Johannes (Pieters) Harmenzon

* 2 febrewaris 1883 te De Wylp (De Wilp, Gem. Marum)

+ 16 febrewaris 1979 te Grou

Martje (Klazes) van der Meer

* 13 jannewaris 1885 te Grou

+ 28 augustus 1968 te Grou

Bern:

Hiltje (1910), Wijke

-Klaas (Wytzes) Kooiker, x (27 maaie 1926 te Grou) mei Attje (Johannes) Visser

Klaas (Wytzes) Kooiker

* 14 maaie 1903 te Grou

+ 12 juny 1993 te Grou

Attje (Johannes) Visser

* 23 oktober 1907 te Wirdum

+ 13 juny 1996 te Grou

Bern: Dirkje (1926), Lutske (1930), Johannes (1936)

-Tjitte (Jelgers) Bijlsma, x (7 maaie 1931 te Grou) mei Vogeltje (Jans) Atema

Tjitte (Jelgers) Bijlsma

* 11 septimber 1906 te Zutphen

+ 13 maart 1943 te Idaarderadiel

Vogeltje (Jans) Atema

* 6 maaie 1909 te Idaarderadiel

+ 9 jannewaris 2008 te Idaarderadiel

Bern:

Vogeltje (Jans) Atema is letter nochris troud mei Rintje de Wal (* 23 desimber 1910) op 13 april 1946.

-Jan (Louws) Atema, x (14 november 1908 te Grou) mei Grietje (Franzes) Knol

Berop: houtbewurker

Jan (Louws) Atema

* 12 maart 1886 te Grou

+27 jannewaris 1942 te Grou

Grietje (Franzes) Knol

* 13 novimber 1887 te Boarnburgum

Bern:

Vogeltje (1909), Louw (1918)

-Widdo A. Osinga

? Johannes (Doekeles) Osinga x Andriesje Faber?

42.

Grouw 277

Dit hûs is net weromfûn yn 1949, hat dus net in nij adres krigen

ûnder wennen:

-Klaas (Jelles) de Visser, x (5 juny 1880 te Grou) mei Gerbrig (Bouwes) Fokkens

Berop: smid en winkelier

Klaas (Jelles) de Visser

* 23 desimber 1852 te Grou

+ 9 juni 1894 te Grou

Gerbrig (Bouwes) Fokkens

* 22 jannewaris 1856 te Grou

+ 31 maaie 1943 te Grou

Bern:

Bouwe (1881), Fokje (1883), Attje (1889), Geertje (1890), Jeltje (1894), 

boppe wennen:

-Bouwe (Klazes) de Visser, x (2 july 1910 te Grou) mei Riemkje (Ruurds) de Vries

Bouwe (Klazes) de Visser

* 25 febrewaris 1881 te Grou

+ 10 febrewaris 1952 te Idaarderadiel

Riemkje (Ruurds) de Vries

* 2 desimber 1885 te Grou

Bern:

Trijntje (1920)

-Klaas (Berends) Fokkinga, x (12 desimber 1903 te Grou) mei Aaltje (Harmens) de Vries

Klaas (berends) Fokkinga

* 7 maart 1871 te Kooten

+ 18 maaie 1968 te Ootmarsum

Aaltje (harmens) de Vries

* 29 april 1917 te Grou

+ 27 novimber 1956 te Grou

Bern:

Berend (1905), Tjitske (1917)

43.

Grouw 278

Boogstraat 12 te Grou

-Tjitte (Jelgers) Bijlsma, x (15 jannewaris 1862 te Grou) mei Froukje (Brants) de Groot

Berop: winkelman, brânstofhanneler

Tjitte (Jelgers) Bijlsma

* 24 jannewaris 1836 te Menaam

+ 14 oktober 1926 te Idaarderadiel

Froukje (Brants) de Groot

(Letter: Floriske (Ysbrands) de Groot)

* 18 oktober 1840 te Grou

+ 27 july 1913 te Grou

Bern:

Harmke (1862), Yfke (1864), Jelger (1866), Yfke (1868), Jelger (1871), Yfke (1873), Tjitte (1875), Tjitske (1875), Ysbrand (1877),Tjitske (1880)

-Kornelis (Sjoerds) de Vries, x (13 maaie 1909 te Utingeradiel) mei Antje (Ruurds) Oosterwoud

Kornelis (Sjoerds) de Vries

* 6 desimber 1884 te Grou

+ 14 april 1913 te Grou

Antje (Ruurds) Oosterwoud

* 6 jannewaris 1884 te Boarn (Oldeboorn)

+ 16 novimber 1963 te Grou

Bern:

Akke (1909)

-Martinus (Gjalts) Wester, x (19 november 1933 te Idaarderadiel) mei Catharina Minkes

Berop: grientehanneler

Martinus (Gjalts) Wester

* 14 maart 1909 te Grou

+ 23 febrewaris 1963 te Ljouwert

Catharina (Meints) Minkes

* 12 novimber 1909 te Beets

Bern:

Hinke, Gjalt

44. Stâl fan Hotel van Stralen

45.

Grouw 263

Boogstraat 10 te Grou

-Wed. Anderske Osinga

Berop: winkelfrou

-Hinne (Broers) Stellingwerf, x (3 juny 1909 te Idaarderadiel) mei Geertje (Jentjes) van der Schaaf

Hinne (Broers) Stellingwerf

* 1 oktober 1880 te Grou

+ 3 augustus 1919 te Grou

Geertje (Jentjes) van der Schaaf

* 3 maart 1882 te Grou

+ 19 april 1964 te Grou

Bern:

Broer (1910), Antje (1913), Grietje (1916)

46.

Grouw hûs oan de Zuiderkade tusken 283 en 284. Nûmer ûnbekend, wierskienlik 280, letter pakhús en/of al foar 1949 ôfbrutsen

-Doeke (Sakes) Roodbergen, x (19 maaie 1887 te Idaarderadiel) mei Limke (Joukes) Stok

Berop: hûnekarrider op Ljouwert en Snits

Doeke (Sakes) Roodbergen

* 15 septimber 1857 te Grou

+ 10 april 1953 te Grou

Limke (Joukes) Stok

* 3 septimber 1860 te Grou

+ 11-febrewaris 1940 te Grou

Bern:

Fokje (1888), Sake (1891), Jouke (1896)

-Job Petersen, x () Antje Gorter

-Jappe (Andreas) Petersen, x (13 december 1906 te Grou) mei Antje (Hendriks) Gorter

Jappe (Andreas) Petersen

* 26 oktober 1869 te Harlingen

+ 8 december 1937 te Grou

Abtje (Hendriks) Gorter

* 28 december 1872 te Grou

+ 4 april 1945 te Idaarderadeel

Bern:

Hendrik Jappe (1907), Grietje (1909), Bregtje (1911), Andreas (1912), Andreas (1915)

47.

Grouw 281

Boogstraat 9 Grou

-Sytze (Jelmers) Bijlsma, x (22 juni 1912 te Grou) mei Stijntje (Pieters) Sytema

Berop: fabrikant

Sytze (Jelmers) Bijlsma

* 25 juli 1889 te Grou

+ 18 december 1959 Grou

Stijntje (Pieters) Sytema

* 4 februari 1890 te Grou

+ 19 augustus 1920 te Grou

Bern:

Pieter (1921)

Sytze Bijsma wertroude op 22 septimber 1921 te Grou mei Anna (Jans) de Boer

48.

Grouw 282

Boogstraat 11 te Grou

-Tjitze (Fokkes) Seldenrust, x (15 maaie 1897 te Grou) mei Rindertje (Douwes) van der Meulen

Berop: molkfarder

Tjitze (Fokkes) Seldenrust

* 18 febrewaris 1872 te Grou

+ 28 febrewaris 1951 te Grou

Rindertje (Douwes) van der Meulen

* 24 febrewaris 1876 te Boarnburgum

+ 12 maaie 1964 te Ljouwert

Bern:

Attje (1898), Pietje (1899), Meintje (1908)

49.

Grouw 287

Dit hûs is bij de nije húsnûmering fan 1949 net weromfûn.

-Jurjen (Sakes) Bokma, x (7 maaie 1870 te Grou) mei Aaltje (Annes) de Jong

Jurjen (Sakes) Bokma

* 28 jannewaris 1849 te Idaarderadiel

+ 24 maaie 1937 te Langwar

Aaltje (Annes) de Jong

* 29 augustus 1850 te Terband

+28 maart 1937 te Langwar

Bern:

Intje (1870), Tjitske (1871), Antje (1873), Anne (1875),  Pietje (1876), Anne (1878), Afke (1879), Anne (1881), Afke (1883), Sake (1891)

50.

Grouw 283

Zuiderkade 20 te Grou

-Jacob (Sjoerds) Sjoerdsma, x (16 mei 1878 te Menameradiel) mei Antje (Jans) de Vries

Berop: skuonmakker/skearbaas

Jacob (Sjoerds) Sjoerdsma

* 13 april 1850 te Grou

+ 24 maart 1920 te Grou

Antje (Jans) de Vries

* 14 maaie 1850 te Dokkum

+ 2 desimber 1908 te Grou

Bern:

Jan (1881), Hendrik (1883), Hendrik (1888), Elisabeth (1894)

-Kornelis (Johans) Visser, x (10 jannewaris 1918 te Grou) mei Elisabeth (Jacobs) Sjoerdsma

Berop: petroaljehanneler

Kornelis (Johans) Visser

* 10 juny 1891 te Akkrum

Elisabeth (Jacobs) Sjoerdsma

* 17 febrewaris 1894 te Grou

Bern:

Johan, Jacob, Grietzen, Anne

51.

Grouw 280

Dit hûs is by de nije adressearring fan 1949 net weromfûn.

-Sipke (Sipkes) Sybesma, x (4 juny 1898 te Grou) mei Richtje (Jans) Jonker

Sipke (Sipkes) Sybesma

* 8 april 1873 te Grou

+ 15 jannewaris 1951 te Grou

Richtje (Jans) Jonker

* 7 juny 1872 te Grou

+ 12 desimber 1932 te Grou

Sipke (Sipkes) Sybesma trout op 20 juny 1935 mei Antje Gorter (* 24 oktober 1882 te Grou)

-Jan (libbes) Leistra, x (28 maaie 1904 te Grou) Geertje (Willems) Dijkstra

Jan (Libbes) Leistra

* 1 sepimber 1878 te Grou

+ 7 desimber 1962 te Ljouwert

Geertje (Willems) Dijkstraat

* 8 jannewaris 1877 te Grou

+ 18 augustus 1973 te Grou

Bern:

Willem (* 9 maaie 1905)

-Syp Broeksma, x Richtje Bouma

52.

Grouw 284

Zuiderkade 18 te Grou

-Tjitze (Sjoerds) de Vries, x (2 juny 1906 te Grou) mei Aaltje (Eeuwes) Stok

Berop: fabrikant

Tjitze (Sjoerds) de Vries

* 22 oktober 1880

+ 25 april 1955 te Driebergen-Rijsenburg

Aaltje (Eeuwes) Stok

* 13 july 1877 te Grou

+ 6 juny 1925

Bern:

Maaike (1907), Setske (1912)

Tjitze is letter wetroud mei Antonia Johanna Ravenhorst

53.

Grouw 284a

Zuiderkade 16 te Grou

Dit hûs wurdt neamd: pakhús, turfhok

It soe yn earder dagen en skiphús west hawwe

Eigeners:

-Tjeerd de Jong

-Sybren van der Vlugt

-Louw Atema

54.

Grouw 286

Zuiderkade 12 te Grou

-Louw (Hendriks) Atema, x (17 maaie 1884 te Grou) Vogeltje (Jans) de Boer

berop: brânstofhanneler en fisker

Louw (Hendriks) Atema

* 23 juny 1860 te Boarnburgum

+ 15 desimber 1937 te Grou

Vogeltje (Jans) de Boer

* 12 juny 1854 te Grou

+ 14 desimber 1921 te Grou

Bern:

Hendrik (1885), Jan (1886), Douwe (1888), Aafke (1892), Auke (1895)

Inwonend: Jantje Kerkhof

 -Gjalt (Alberts) Wester, x (1 oktober 1905 te Grou) mei Fimke (Martinus) Keuning

Gjalt (Alberts) Wester

* 6 oktober 1877 te Boarnburgum

+ 22 septimber 1924 te Idaarderadiel

Fimke (Martinus) Keuning

* 18 jannewaris 1880 te Grou

+ 7 maaie 1943 te Grou

Bern:

Ettje (1906), Martinus (1909), Baukje (1912)

-Sipke (Baukes) Bruinsma, x (25 maaie 1912 te Grou) mei Uilkje (Tjeerds) Bruinsma

Sipke (baukes) Bruinsma

* 6 july 1886 te Grou

+ 25 july 1925 te Ljouwert

Uilkje (Tjeerds) Bruinsma

* 15 augustus 1886 te Boarnburgum

+ 16 april 1963 te De Jouwer (Joure)

55.

Grouw 285

Zuiderkade 14 te Grou

-Gerrit (Jacobs) Duiker, x (27 maaie 1899 te Grou) mei Korneliske (Eizes) Eyzinga

Berop: skipper, boeiersfeint (by Piet Bokma te Ljouwert), en winkelier yn tou- en skippersark

Gerrit (Jacobs) Duiker

* 25 oktober 1872 te Grou

+20 novimber 1955 te Grou

Korneliske (Eizes) Eyzinga

* 24 oktober 1876 te Boarn (Oldeboorn)

Bern:

Fimke (1900), Jacob (1902)

-Trijntje (Hijltjes) Hemminga, widdo x (21 maaie 1881 te Ljouwert) mei Anne (Martens) Hoeneveld

Trijntje (Hijltjes) Hemminga

* 5 desimber 1859 te Raard (Raarderhim)

+ 14 maaie 1941 te Grou

Anne (Martens) Hoeneveld

* 11 septimber 1856 te Grou

+ 21 maaie 1914 te Grou

Bern: Tjitske (1882), Marten (1885)

-Kees (Douwes) Bloemsma, x (19 maaie 1921 te Grou) mei Fetje (Aizes) Reitsma

Berop: arbeider by Halbertsma

Kees (Douwes) Bloemsma

* 27 juny 1897 te Grou

Fetje (Aizes) Reitsma

* 21 maqart 1896 te Boarnburgum

Bern:

Douwe (1923)

56.

Grouw 290

Raadhuisstraat 12

-Jogchum Zuidema, * 6 septimber 1851 te Grou

-Ymkjen Zuidema, * 26 desimber 1841 te Grou (suster)

-Johanna Zuidema, *11 jannewaris 1845, + 26 maaie 1920 (suster)

-Tjitske Zuidema, * 14 juni 1849 te Grou (suster)

-Gerhardus (Meintes) Oosterhout, x (6 septimber 1851 te Grou) mei Wytske (Boukes) de Jong

berop: wurknimmer by Halbertsma

Gerhardus (Meintes) Oosterhout

* 12 augustus 1879 te Boazum

+ 8 maaie 1930 te Grou

Wytske (Boukes) de Jong

*25 septimber 1894 te Grou

+ 14 febrewaris 1990 te Ljouwert

bern:

Meinte (1920), Bouke (1923)

Tjeerd (Gaukes) Bakker, x (11 maaie 1899 te Grou) mei Aaltje (Barteles) Bouma

Berop: bakker, fabryksarbeider, houtbewurker

Tjeerd (Gaukes) Bakker

* 29 augustus 1870 te Nijehaske

+ 17 jannewaris 1941 te Grou

Aaltje (Barteles) Bouma

* 8 april 1873 te Grou

+ 6 juny 1954 te Garyp

Bern:

Attje (1900), Akke (1902), Gauke Marten (1906), Sibbeltje (1912)

-G. Ettema

-Pier (Wietzes) Riemersma, x (12 maaie 1945 te Grou) mei Anneke (Gerrits) Boonstra

Berop: houtbewurker

Pier (Wietzes) Riemersma

* 8 desimber 1922 te Grou

+18 maart 1993 te Grou

Anneke (Gerrits) Boonstra

* 10 jannewaris 1926 te Drachten

+ 1 desimber 2013 te Grou

57.

Grouw 288

Boogstraat 13 te Grou

-Douwe (Ypes) de Wind, x (13 maaie 1922 te Grou) mei Janke (Ouwes) Leeuwen

Berop: monteur, machinist by Halbertsma

Douwe (Ypes) de Wind wie earder troud west (13 juny 1885 te Grou) mei Nieske (Martens) Bouma.

Douwe (Ypes) de Wind

* 25 oktober 1859 te Grou

+ 28 july 1950 te Grou

Janke (Ouwes) Leeuwen

* 24 desimber 1869 te Sint Japik (Sint Jacobiparochie)

+3 febrewaris 1951 te Grou

-Willem (Jans) Spoelstra, x (29 jannewaris 1903 te Utingeradiel) mei Anna (Lambertusdr) de Boer

Willem (Jans) Spoelstra

* 25 augustus 1903 te Grou

+ 14 septimber 1981 te Easterwâlde

Anna (Lambertusdr) de Boer

* 29 jannewaris 1905 te Akkrum

+ 3 april 1998 te Easterwâlde

-W. Bonga

57.

Grouw 289

Boogstraat 15 te Grou

-Rinze (Harmens) Epema, (15 maaie 1862 te Grou) mei Afke (Annes) de Jong

Berop: kleanmakker

Rinze (Harmens) Epema

* 19 jannewaris 1838 te Grou

+ 20 jannewaris 1921 te Grou

Afke (Annes) de Jong

* 6 desimber 1836 te Nijehaske

+ 11 maaie 1922 te Grou

Bern:

Harmen (1863), Fokje (1866), Jitske (1872)

-Jelle (Jelkes) Pijl, x (1 desimber 1934 te Grou) mei Harmke (Martijnus) Veenstra

Berop: stoker bij Halbertsma

Jelle (Jelkes) Pijl

* 15 april 1913 te Grou

+ 11 oktober 1954 te Grou

Harmke (Martijnus) Veenstra

* 15 maaie 1911 te Ureterp

+ 14 maaie 1998 te Grou

Bern:

Jelke, Jeltsje, Martijnus

58.

Grouw 288

Adres yn de Boogstraat, oan de fabrykskant, net mear weromfûn by de nije nûmering fan 1949.

-Wypke (Sints) de Jong, x (21 april 1877 te Grou) mei Wypkje (Gooyes) Brouwer

Berop: slachter

Wypke (Sints) de Jong

*30 septimber 1845 te Grou

+21 april 1932 te Huzum

Wypkje (Gooyes) Brouwer

* 6 juny 1851 te Grou

+ 12 juny 1911 te Grou

Bern:

Feikje (1873), libbenleas (1878), libbenleas (1879), Gooye (1881), Sint (1883), Thomas (1885), Leentje (1889), Gooye Sint (1893)

-Lijkele Buwalda ?

-letter (in eardere?) “kantine”

Tusken 1914-1918 hawwe hjir ek Belgyske flechtlingen haaren (tydlik) plak fûn 

59.

Grouw 273

Raadhuisstraat 11 te Grou

-Geeske (Tjitzes) Broersma, widdo fan x (2 novimber 1889 te Grou) mei Klaas (Hendriks) Noorderhaven (syn 2e houlik)

Geeske (Tjitzes) Broersma

* 28 oktober 1858 te Grou

+ 1 febrewaris 1940 te Grou

Klaas (Hendriks) Noorderhaven

* 11 oktober 1852 te Idaarderadiel

+ 23 septimber 1908 te Grou

-Michiel (Jacobs) de Ruiter, x (21 november 1931 te Dantumadiel) mei Teatske (Hendriks) van Slooten

-Hyltje Tichelaar

60.

Grouw 276

letter ferfallen en yn 1949 net weromfûn by de nije nûmering

-Klaas (Jelles) de Visser, x (5 juny 1880 te Grou) mei Gerbrig (Bouwes) Fokkens

Berop: smid en winkelier

Klaas (Jelles) de Visser

* 23 desimber 1852 te Grou

+ 9 juni 1894 te Grou

Gerbrig (Bouwes) Fokkens

* 22 jannewaris 1856 te Grou

+ 31 maaie 1943 te Grou

Bern:

Bouwe (1881), Fokje (1883), Attje (1889), Geertje (1890), Jeltje (1894), 

-Pakhús

61.

Grouw 275

Boogstraat 14 te Grou

-Frou De Vries

Berop: boardsjewasker

Bern: Ruurd

-Famylje Walsweer

Berop: pakhúsfeint

-Marten (Jans) Kampen, x (27 maaie 1922 te Grou) mei Ruth Dorhout

Marten (Jans) Kampen

* 8 oktober 1894 te Langwar

Ruth Dorhout

* 24 april 1894 te Grou

+ 26 juny 1974 te Ljouwert

Bern: Tjitske

-Jeltje Leistra

-J. Heida

62.

Grouw 274

Boogstraat 16 te Grou

-Jogchum Zuidema, * 6 septimber 1851 te Grou

-Sjoukje

Berop: krudenierswinkel

– Jan (Hendriks) Gorter, x (7 desimber 1895 te Grou) mei Tjitske (Jacobs) Terpstra

Jan (Hendriks (Gorter)

* 8 septimber 1871 te Grou

Tjitske (Jacobs) Terpstra

* 25 januari 1873 te Grou

Bern:

Hendrik (1896), Jacob (1901), Andrieske (1902)

-Wed. Anderske Osinga

Berop: winkelfrou

-Auke Aukema, x () mei Hendrikje (Taekes) Bijlsma

Auke Aukema

* 29 april 1903 te Grou

2 septimber 1972 te Grou

Hendrikje (Taekes) Bijlsma

* 31 januari 1902 te Grou

+ 29 oktober 1965 te Grou

-Jan (Cornelis) Jonker, x (1 juny 1918 te Grou) mei Tjitske (Jelles) Wassenaar

Jan (Cornelis) Jonker

* 11 oktober 1892 te Wartena

Tjitske (Jelles) Wassenaar

* 20 februari 1893 te Jirnsum

+ 8 july te Idaarderadiel

Bern:

Hiltje (1919), Dieuwke (1923)

Aalzen (Gerrits) van der Iest, x (15 maaie 1937) mei Ypkjen (Jiskes) Jonker

Aalzen (Gerrits) van der Iest

* 20 april 1914 te Garyp

Ypkjen (Jiskes) Jonker

* 6 maart 1914 te Poppingawier

Bern:

Gerrit (1938)

-Hidde (Wiegers) Otter, x (15 mei 1902 te Grou) mei Jitske (Sytzes) Bergsma

Berop: klompmakker (bekend: de “Otterbakjes¨)

Hidde Wiegers Otter

* 20 augustus 1877 te Aldegea (HO)

+ 20 maaie 1945 te Grou

Jitske (Sytzes) Bergsma

*17 septimber 1874 te Grou

+ 22 oktober 1953 te Idaarderadiel

Bern:

Wieger (1903), Sietse (1904), Pieter (1908), Alte (Ate) (1911)

gearstald troch J.P. Rottiné

14 febrewaris 2024