Bevolking 1749

De beroepen in  Grou in het jaar 1749

Lang werd gedacht dat Grou vroeger, door zijn geïsoleerde ligging, een dorp van boeren en vissers was.  Door het openbaar maken van oude belastingregisters is nu een heel ander beeld  ontstaan.  We zien halverwege de achttiende eeuw een dorpsbevolking die, als belangrijkste bron van inkomsten,  zich bezighoudt met scheepsbouw, scheepvaart en handel.  Het dorp mocht dan over land moeilijk te bereiken zijn, de waterverbindingen zorgden voor grote mogelijkheden.  

Door de invoering  van een nieuw belastingstelsel in Friesland in 1749, waarbij van ieder gezin de financiële status werd vastgesteld,  is er nu een duidelijk overzicht beschikbaar van de beroepsbevolking van Grou in dat jaar.

In het dorp woonden in die tijd 341 gezinnen.  In totaal  1142 inwoners, waarvan 853 volwassenen en 289 kinderen.  Er waren 58 gezinnen (15%), die van de bedeling leefden en mede door de kerk werden onderhouden.

Gezien de ligging te midden van het water, zou je mogen verwachten dat  er een flink aantal vissers zou wonen.  Dit blijkt echter niet het geval te zijn. In het overzicht worden wel acht vissers genoemd maar bij zes van hen staat vermeld  dat ze oud of arm zijn en weinig inkomsten hebben.

In het belastingoverzicht zien we evenwel  de namen van een dertigtal schippers of schuitevaarders staan, een zevental scheepstimmerbazen, schuitmakers  en bootjemakers. Bovendien woonden er een blok-, mast- en zeilmaker.  Ook worden er zeven timmerlieden en negen schoenmakers of leerlooiers vermeld.  Verder treffen we de namen van twaalf welgestelde graan-, boter- en kaaskooplieden aan.  Deze bevolkingsgroepen zorgden voor flinke belastinginkomsten.  Midden in het dorp stond een grote korenmolen met daarnaast een waag.  Bovendien woonden er in die tijd reeds twee klokmakers in Grou.

Grou blijkt zich ontwikkeld te hebben tot een dorp met scheepsbouw, scheepvaart en handel.  Door zijn ligging, op een belangrijk kruispunt van waterwegen, waren vele plaatsen via en vanuit Grou  zeilend bereikbaar.  Zo zien we in 1749 een bloeiende periode in de dorpsgeschiedenis.

Bron: Quotisatie kohieren Tresoar.