Zevenhuizen 2

       (187)

“It hûs mei de brutsen kap”

Neffens de ynformaasje fan it kadaster soe dit hûs fan 1950 wêze.

1950 sil it jier wêze dat dit hûs tige ferboud is, mar it is wis dat dit hûs sels al folle âlder is.

Bekend is dat it hûs de folgjende bewenners hân hat:

-yn juni 1917 (wierskynlik op 7 juni 1917) sette de famylje Bos har ta wenjen yn it hûs 187 te Grou. Yn it Bevolkingsregister blijk dat harren hûsnûmer earst 167 wie, mar letter 187. Ek hjir wer de “opheging” fan de hûsnûmers mei 20: wy witte dat it om it selde hûs giet!

Foppe Geerhard Bos waard berne op 11 maart 1883 te Tubbergen. Hy wie de soan fan Aldert Harms Bos en Rinske Geerts Prangsma. By harren houlik wiene de âlden fan Foppe beide sûnder berop en wennen hja te Rotterdam. Op 7 juni 1917 troude Foppe G. Bos te Grou mei Teatske Zijlstra, sûnder berop, wenjend te Grou.

Foppe Geerhard Bos wie fan berop Kommies der Rijksbelastingen.

Teatske waard berne op 11 desimber 1885 te Grou. Hja wie de dochter fan Binnert Zijlstra en Antje Bouma. Binnert wie doe al ferstoarn en har mem wenne, sûnder berop, te Grou.

It pear krige yn elk gefal de folgjende bern:

-Antje Rinske, berne 24 april 1918 te Grou, fan berop “huishoudkundige”

-Rinske Antje, berne16 febrewaris 1925 te Grou

Wannear it âlderpear út hûs 187 fertrokken is is ûnbekend.

Foppe ferstoar op 19 febrewaris 1947 yn Idaarderadiel

Teatske Zijlstra kaam op 9 augustus 1944 te ferstjerren te Grou.

-op 19 maaie 1933 komt yn hûs 187 te wenjen:

Alle Lieuwes de Jong en syn frou Gerbrigje de Jong.

Alle de Jong waard berne op 26 desimber 1906 te Grou. Hy wie de soan fan Lieuwe Alles de Jong en Fimke de Vries, dizze âlden wennen op Zevenhuizen 11 (178) te Grou

Op 19 maaie 1933 troude Alle de Jong mei Gerbrigje de Jong. Hja waard berne op 1 maart 1906 te Akkrum en hja wie de dochter fan Pier Johannes de Jong, fabrieksaarbeider, en Korneliske Jansma. Har âlden wennen te Akkrum.

Op harren troudei wurdt it breidspear yn it Bevolkingsregister ynskreaun op it adres 187 (zevenhuizen 2) te Grou.

Yn dit hûs binne harren bern te wrâld kommen:

-Lieuwe Alle de Jong, berne op 6 july 1934 te Grou

-Cornelia Grietje de Jong, berne op 21 augustus 1936 te Grou

De stjerdei fan de heit en mem fan dizze húshâlding is ús net bekend.

-It soe wêze kinne dat yn dit hûs ek wenne hat:

Ybe van den Bosch.

Hy waard berne op 13 april 1874 te Jirnsum en troude op 17 maaie 1900 mei Froukje Musch, berne ca 1873 te Grou (har heit wie seilmakker te Grou). It soe goed wêze kinne dat it pear om 1932 hinne te Grou op it adres Zevenhuizen 2 wenne. Wy binne der lykwols net alhiel wis fan.

Ybe van den Bosch ferstoar op 6 april 1951 te Den Haag (‘s-Gravenhage)

It hûs soe dan yn 1936 troch Ybe ferhierd wêze kinne oan Johannes Westra, dy’t sa yn de buert fan syn saak ta wenjen komt en yn 1936 troude mei syn Freerkje.

-oan’t desimber 1945 de famylje Johannes Westra (via Durk v.d. Mei, mar ek eigen ynformaasje via hearren en sizzen), fytsmakker en fytshanneler. Johannes Westra hie tsjinoer Sevenhuzen, oan de Parkstrjitte en lofts fan de útrinnen fan De Baai in winkel yn spikers, skroeven, gaas, hing en slútwurk, koartsein: “ijzerwaren”.

Syn belangrykste emploai wie lykwols it reparearjen en de ferkeap fan fytsen.

Blykber is de fam Westra yn 1945 nei it pân lofts fan de winkel ferhuze.

Johannes Westra waard berne op 6 augustus 1911 te Grou. Hy wie de soan fan Willem Westra en Minke Brouwer, dy’t ek te Grou wennen. Johannes syn heit wie “stoombootkapitein”. Op 3 januari 1936 troude hy mei Freerkje de boer, hja kaam fan Akkrum en wie in dochter fan Lambertus Folkerts de Boer en Baukje Jaarsma.

Johannes en Freerkje krigen trije bern: Willem Westra, dy’t de fytsensaak trochsette, Bertus (Lambertus?) Westra en Baukje Westra.

-Piet van den Bosch

De soan fan Ybe hat ek op it adres Zevenhuizen 2 wenne. Wierskynlik fan ôf desimber 1945. Ik mien dat my ea ferteld is dat Piet op it kantoar by de NV Halbertsma wurke.

Piet waard berne op 2 juli 1906 te Grou, soan fan Ybe van den Bosch en Froukje Musch

Hy sil dêr lykwols net sa lang mear wenne hawwe, want ik wit net oars (fan 1948 ôf te Zevenhuizen 1) as Hendrik van der Meulen en syn Dútske frou “Trude” wennen om-ende-by 1948 oan’t augustus 1951 op Zevenhuizen 2. (soe it hûs nei de dea fan Ybe van den Bosch ferkocht wêze?)

Dat kin goed kloppe mei ynformaasje út De lemmer (www.spanvis.com). Ik mien noch út ynformaasje fan myn heit te witten dat Piet van den Bosch nei De Lemmer gien is, om dêr as bedriuwslieder te fungearjen.

“In 1948 de vestiging Lemmer van Halbertsma onder leiding van de toenmalige directeur Piet van den Bosch. Eind jaren vijftig werd de directeur wegens een meningsverschil met de directie in Grou ontslagen en werd er iemand anders benoemd tot directeur.”

-Hendrik van der Meulen

Wierskynlik kamen Hendrik van der Meulen en syn Dútske frou “Trude” (Gertrud?) om 1948 hinne op it adres Zevenhuizen 2 te wenjen.

Hendrik wie chauffeur bij de NV Halbertsma en fungearre meast as chauffeur fan fertsjinwurdigers en direksjeleden fan dit bedriuw.

Der wiene trije bern: Manfred, Gerard en Otto van der Meulen.

Hendrik en Trude hawwe hjirre oan’t augustus 1951 wenne en kamen dêrnei te wenjen by de Gedempte Haven yn it hûs dat tsjin it hege hûs (Klaas en Anne Zetzema) oanboud wie dus yn de stege.

-Roelof P. de Jong

Roelof P. de Jong wie bij myn witten rustend “fiskerman”, kommend út de buert fan Earnewâld. It wie in elk gefal de heit van Piebe de Jong (fisker te grou, wenne û.o. yn in arke oan de mar), bynamme Piebe “reit” en ek fan Aant de Jong dy’t mei syn frou oan It Nijdjip wenne hie op it adres Zevenhuizen 19 (170).

By Roelof en syn frou yn wenne ek harren soan Jan. Dizze soan is letter ferdronken, ik mien yn de buert fan Enkhuzen.

It is bekend dat dizze húshâlding op Zevenhuizen 2 wenne hat oan’t augustus 1963.

-Roelof (Aants) de Jong.

Roelof kaam as pakesizzer op Zevenhuizen 2 te wenjen. Hy wie doe earst troud mei syn frou Annie ?.

-lettere bewenners?