Verantwoording

Deze digitale publicatie is de eerste fase van een project dat voor de Coronacrisis werd gestart. Het resultaat is dat we nu een compleet beeld hebben van het klokkenmakersambacht in Grou. Door deze informatie digitaal en openbaar weer te geven is hiermee een basis gevormd voor verdere studie naar dit aspect van de dorpsontwikkeling van Grou. Dorpsarchief Grou wil in de tweede fase bekijken welke deelthema’s verder kunnen worden uitgewerkt en welke informatie zich leent voor aanvullende – digitale en gedrukte – publicaties.

Dit onderzoek en deze publicatie werd mogelijk gemaakt door:

  • Stifting Grou
  • Dorpsbudget Grou
  • Fûns Mid Fryslân
  • Gemeente Leeuwarden
  • Rabo Coöperatiefonds
  • Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam

Met dank voor de medewerking van:
Museum Willem v. Haren, Heerenveen

Museum Joure.

Fries Museum, Leeuwarden

Groninger Museum
Klokken Museum Zaanse Tijd
Museum Martena, Franeker
Museum Speelklok, Utrecht
Scheepvaartmuseum, Sneek

Sj. Folkers , uurwerkmaker Alphen a/d Rijn.

Tj. De Jong, Dwingeloo

P. Appelhof, Heerenveen
G. Tasma, Frederiksoord
J. Talsma Gorredijk

G. Veenstra, Grou
B. Jonker, Terband

Geraadpleegde bronnen
Alle Friezen
Notarieel archief
Quotisatie kohieren
Lidmaten kerken
Geboorte-, trouw- en overlijdensakten.
Teake Hoekema, Grouster almenak MCMLXXIV.
Lammert en Siet de Bruin: Uurwerkmakers in Friesland 2013.
NDC: De krant van toen.
S.A. Schoustra: Fryske nammen 3